Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  liktandad dvärgmussla

Organismgrupp Blötdjur, Marina musslor Crenella decussata
Liktandad dvärgmussla Blötdjur, Marina musslor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En mycket liten, oval mussla som endast blir ca 5,5 mm lång (längsta skalmåttet). I Arktis blir arten större än i sydliga nejder. Skalet är tunt, vitt till gulvitt och hos levande exemplar halvgenomskinligt. Mjukdelarna är gråvita men blir grönaktiga nära skalbucklan. Skalhalvorna är lika stora och – frånsett att skalbucklan lutar åt ena hållet – nästan symmetriska i förhållande till en tänkt axel genom skalens mitt. Varje skalhalva har 50–60 radiära ribbor, vilka korsas av 40–50 koncentriska linjer hos vuxna djur. Framför och bakom skalbucklan finns i skalkanten flera små tänder, vilket gör att skallåset påminner om ett s.k. taxodont lås. Det finns ett inre låsband som sitter fast vid en stor platta nedanför skalbucklan. Slutmuskelavtryck och mantellinje är ganska otydliga. Periostracum tunt, brungrönt.

Liknande arter: Möjligen kan man förväxla arten med en ung hjärtmussla, familjen Cardiidae. Hjärtmusslor är dock inte tydligt högre än långa och har inte många små tänder i skalkanten.
Utbredning
Länsvis förekomst för liktandad dvärgmussla Observationer i Sverige för liktandad dvärgmussla
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I svenska vatten förekommer Crenella decussata från Bohuslän till Öresund. Arten har en i huvudsak cirkumpolär utbredning, och är i Nordatlanten känd från arktiska hav, t.ex. vid Island, runt Svalbard och utmed hela Norges kust ner till Skagerrak och Bohuslän samt söderut i Kattegatt till norra delarna av Öresund och Bälthavet. Vidare förekommer den vid Färöarna, Shetlandsöarna och runt norra Brittiska Öarna söderut till Bristol Channel. I västra Atlanten går den via Grönland söderut till Cape Hatteras. I Stilla havet förekommer den söderut till Korea och Kalifornien. Artens djuputbredning är 4–200 meter, även om den i arktiska hav förekommer grundare än så. I våra hav påträffas arten i regel på 5–20 meters djup.

Crenella decussata var fram till början av 1970-talet vanlig på sandbottnar i Kosterområdet, men den har sedan dess gått tillbaka kraftigt och tycks i det närmaste vara försvunnen. I Öresund-Kattegattområdet har under 1990-talet endast några få exemplar påträffats vid ett tillfälle på en 17 m djup lokal i centrala Öresund. Resultatlösa eftersök har gjorts i Gullmarsfjorden och Kosterområdet. Arten är sannolikt starkt hotad, eller redan försvunnen från våra vatten, men p.g.a. att inga uppgifter om dess status föreligger från de senaste tio åren klassificeras den ändå som DD.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Crenella decussata är en oval liten mussla, som endast blir ca 5,5 mm lång. Den lever på sandiga grusiga bottnar eller sandblandade slambottnar, där den fäster vid stora sand-, gruskorn eller andra underlag med hjälp av sin byssustråd. Arten har en i huvudsak cirkumpolär utbredning, och är i Nordatlanten känd från arktiska hav, t.ex. vid Island, runt Svalbard och utmed hela Norges kust ner till Skagerrak och Bohuslän samt söderut i Kattegatt till norra delarna av Öresund och Bälthavet. Artens djuputbredning är 4-200 meter. I svenska vatten påträffas arten i regel på 5-20 meters djup. Arten var fram till början på 70-talet vanlig på sandbottnar i Kosterområdet, men tycks nu i det närmaste vara försvunnen därifrån. Eftersök har gjorts där samt i Gullmaren. I Öresund-Kattegattområdet har under 1990-talet endast några få exemplar påträffats vid ett tillfälle på en 17 m djup lokal i centrala Öresund. Inga fynd gjordes under Svenska artprojektets marina inventering 2006-2009, eller under Utsjöbanksinventeringarna. Oklart vad som ligger bakom artens tillbakagång. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Lever på sandiga grusiga bottnar eller sandblandade slambottnar, där den fäster vid stora sand-, gruskorn eller andra underlag med hjälp av sin byssustråd. I våra hav påträffas arten i regel på 5-20 meters djup. Från 1860-talet finns uppgifter om att musslan gärna lever aggregerad. Från senare tid finns få publicerade uppgifter om artens ekologi, men det verkar rimligt att anta att den sprids via pelagiska larver.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Filtrerare
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bivalvia (musslor), Ordning Mytiloida, Familj Mytilidae (blåmusslor), Släkte Crenella, Art Crenella decussata (Montagu, 1808) - liktandad dvärgmussla Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Crenella decussata är en oval liten mussla, som endast blir ca 5,5 mm lång. Den lever på sandiga grusiga bottnar eller sandblandade slambottnar, där den fäster vid stora sand-, gruskorn eller andra underlag med hjälp av sin byssustråd. Arten har en i huvudsak cirkumpolär utbredning, och är i Nordatlanten känd från arktiska hav, t.ex. vid Island, runt Svalbard och utmed hela Norges kust ner till Skagerrak och Bohuslän samt söderut i Kattegatt till norra delarna av Öresund och Bälthavet. Artens djuputbredning är 4-200 meter. I svenska vatten påträffas arten i regel på 5-20 meters djup. Arten var fram till början på 70-talet vanlig på sandbottnar i Kosterområdet, men tycks nu i det närmaste vara försvunnen därifrån. Eftersök har gjorts där samt i Gullmaren. I Öresund-Kattegattområdet har under 1990-talet endast några få exemplar påträffats vid ett tillfälle på en 17 m djup lokal i centrala Öresund. Inga fynd gjordes under Svenska artprojektets marina inventering 2006-2009, eller under Utsjöbanksinventeringarna. Oklart vad som ligger bakom artens tillbakagång. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En mycket liten, oval mussla som endast blir ca 5,5 mm lång (längsta skalmåttet). I Arktis blir arten större än i sydliga nejder. Skalet är tunt, vitt till gulvitt och hos levande exemplar halvgenomskinligt. Mjukdelarna är gråvita men blir grönaktiga nära skalbucklan. Skalhalvorna är lika stora och – frånsett att skalbucklan lutar åt ena hållet – nästan symmetriska i förhållande till en tänkt axel genom skalens mitt. Varje skalhalva har 50–60 radiära ribbor, vilka korsas av 40–50 koncentriska linjer hos vuxna djur. Framför och bakom skalbucklan finns i skalkanten flera små tänder, vilket gör att skallåset påminner om ett s.k. taxodont lås. Det finns ett inre låsband som sitter fast vid en stor platta nedanför skalbucklan. Slutmuskelavtryck och mantellinje är ganska otydliga. Periostracum tunt, brungrönt.

Liknande arter: Möjligen kan man förväxla arten med en ung hjärtmussla, familjen Cardiidae. Hjärtmusslor är dock inte tydligt högre än långa och har inte många små tänder i skalkanten.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för liktandad dvärgmussla

Länsvis förekomst och status för liktandad dvärgmussla baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för liktandad dvärgmussla

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I svenska vatten förekommer Crenella decussata från Bohuslän till Öresund. Arten har en i huvudsak cirkumpolär utbredning, och är i Nordatlanten känd från arktiska hav, t.ex. vid Island, runt Svalbard och utmed hela Norges kust ner till Skagerrak och Bohuslän samt söderut i Kattegatt till norra delarna av Öresund och Bälthavet. Vidare förekommer den vid Färöarna, Shetlandsöarna och runt norra Brittiska Öarna söderut till Bristol Channel. I västra Atlanten går den via Grönland söderut till Cape Hatteras. I Stilla havet förekommer den söderut till Korea och Kalifornien. Artens djuputbredning är 4–200 meter, även om den i arktiska hav förekommer grundare än så. I våra hav påträffas arten i regel på 5–20 meters djup.

Crenella decussata var fram till början av 1970-talet vanlig på sandbottnar i Kosterområdet, men den har sedan dess gått tillbaka kraftigt och tycks i det närmaste vara försvunnen. I Öresund-Kattegattområdet har under 1990-talet endast några få exemplar påträffats vid ett tillfälle på en 17 m djup lokal i centrala Öresund. Resultatlösa eftersök har gjorts i Gullmarsfjorden och Kosterområdet. Arten är sannolikt starkt hotad, eller redan försvunnen från våra vatten, men p.g.a. att inga uppgifter om dess status föreligger från de senaste tio åren klassificeras den ändå som DD.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Pteriomorphia  
 • Ordning
  Mytiloida  
 • Familj
  Mytilidae - blåmusslor 
 • Släkte
  Crenella  
 • Art
  Crenella decussata(Montagu, 1808) - liktandad dvärgmussla

Lever på sandiga grusiga bottnar eller sandblandade slambottnar, där den fäster vid stora sand-, gruskorn eller andra underlag med hjälp av sin byssustråd. I våra hav påträffas arten i regel på 5-20 meters djup. Från 1860-talet finns uppgifter om att musslan gärna lever aggregerad. Från senare tid finns få publicerade uppgifter om artens ekologi, men det verkar rimligt att anta att den sprids via pelagiska larver.

Ekologisk grupp: Filtrerare

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Det är inte klarlagt vad som ligger bakom artens tillbakagång, men med tanke på dess övriga utbredning är det troligt att musslan i våra hav lever på gränsen av sitt södra utbredningsområde. Den globala uppvärmningen kan därmed medföra att artens sydgräns efterhand flyttas norröver längs Norges kust.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
Det är viktigt att arbetet med att begränsa klimatförändringarna fortsätter och intensifieras. Det är dock svårt att föreslå mer specifika åtgärder eftersom kunskapen om artens status och ekologi är så bristfällig.
Etymologi: Crena, dimin. Crenula, Lat., ”inskärning, hack”; -ella, Lat., diminitivsuffix; decussatus, Lat., ”korsad, delad korsvis”, sannolikt syftande på den radiära skulpturen och tillväxtlinjerna, som korsar varandra. Foto: www.ne.jp/asahi/dexter/sinister/Bentos/frame/CreDec.html.

Jefferys, J. G. 1863. British conchology or an account of the mollusca which now inhabit the British Isles and the surrounding seas. Vol. II. Marine shells, comprising the Brachiopoda, and Conchifera from the family of Anomiidae to that of Mactridae. Van Voorst, London.

Jensen, A. S. & Spärck, R. 1934. Bløddyr. II. Saltvandsmuslinger. Danmarks Fauna 39.

Møller Christensen, J., Larsen, S. & Olesen Nyström, B. 1979. Musslor i havet. Wahlström & Widstrand, Stockholm.

Óskarsson, I. 1982. Skeldyrafána Ìslands. Prentsmidjan Leiftur HF.

Poppe, G. & Goto, Y. 1993. European Seashells. Vol. II: (Scaphopoda, Bivalvia, Cephalopoda). Verlag Christa Hemmen.

Tebble, N. 1966. British bivalve seashells. A Handbook for Identification. British Museum (Nat. Hist.)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans G. Hansson 2004. © ArtDatabanken, SLU 2005. Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Pteriomorphia  
 • Ordning
  Mytiloida  
 • Familj
  Mytilidae - blåmusslor 
 • Släkte
  Crenella  
 • Art
  Crenella decussata, (Montagu, 1808) - liktandad dvärgmussla
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans G. Hansson 2004. © ArtDatabanken, SLU 2005. Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.