Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  lila vaxskivling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cuphophyllus flavipes
Lila vaxskivling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Lila vaxskivling är en medelstor vaxskivling med klibbig, brungrå eller violettgrå hatt, vars kant i början är inrullad. Lamellerna är tjocka, glesa och långt nedlöpande, gråtonade. Foten är jämntjock eller tillspetsad och ljus med gulaktig bas. Sporerna är rundade. En närstående art på samma slags marker är grålila vaxskivling (Hygrocybe lacmus). Denna har dock aldrig gul fotbas och skall dessutom ha mer långsträckta sporer.
Utbredning
Länsvis förekomst för lila vaxskivling Observationer i Sverige för lila vaxskivling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast ett 50-tal fynd har registrerats, spridda från Skåne till Medelpad. Arten torde dock vara vanligare än så, men på grund av att den tillhör ett taxonomiskt trassligt komplex av arter har antalet säkra noteringar blivit lågt. Den har minskat under senare decennier på grund av att lämpliga biotoper har försvunnit. Den anges som ovanlig i de övriga nordiska länderna liksom i resten av Europa och den är också rödlistad på många håll bl.a. i Tyskland där den klassas som akut hotad.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Levnadsätt okänt. Växer i välhävdad, ogödslad betes- eller slåttermark på neutral eller kalkrik mark. Troligen fosforkänslig. Arten försvinner vid gödsling och missgynnas av atmosfäriskt kvävenedfall.Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortgående minska, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd med åtföljande vegetationsförändringar samt ändrad djurhållning med tyngre köttdjur och stödutfordring som leder till förhöjda näringsnivåer i marken. Samtidigt är ökad djurhållning tack vare miljöstöd generellt gynnsamt för många ängssvampar. Antalet reproduktiva individer skattas till 6000 (1200-12000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (300). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (60-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (328-1000) km². Populationen minskar med mer än 5% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Ekologi
Arten växer på ogödslad, mossig gräsmark, som hävdas genom bete eller slåtter. Den föredrar neutrala eller basiska jordar.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Okänt
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Hygrophoraceae, Släkte Cuphophyllus, Art Cuphophyllus flavipes (Britzelm.) Bon - lila vaxskivling Synonymer Hygrocybe flavipes (Britzelm.) Bon, Hygrophorus flavipes Britzelm., Camarophyllus flavipes (Britzelm.) Clémençon, Hygrocybe radiata

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Levnadsätt okänt. Växer i välhävdad, ogödslad betes- eller slåttermark på neutral eller kalkrik mark. Troligen fosforkänslig. Arten försvinner vid gödsling och missgynnas av atmosfäriskt kvävenedfall.Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortgående minska, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd med åtföljande vegetationsförändringar samt ändrad djurhållning med tyngre köttdjur och stödutfordring som leder till förhöjda näringsnivåer i marken. Samtidigt är ökad djurhållning tack vare miljöstöd generellt gynnsamt för många ängssvampar. Antalet reproduktiva individer skattas till 6000 (1200-12000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (300). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (60-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (328-1000) km². Populationen minskar med mer än 5% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Lila vaxskivling är en medelstor vaxskivling med klibbig, brungrå eller violettgrå hatt, vars kant i början är inrullad. Lamellerna är tjocka, glesa och långt nedlöpande, gråtonade. Foten är jämntjock eller tillspetsad och ljus med gulaktig bas. Sporerna är rundade. En närstående art på samma slags marker är grålila vaxskivling (Hygrocybe lacmus). Denna har dock aldrig gul fotbas och skall dessutom ha mer långsträckta sporer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för lila vaxskivling

Länsvis förekomst och status för lila vaxskivling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för lila vaxskivling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast ett 50-tal fynd har registrerats, spridda från Skåne till Medelpad. Arten torde dock vara vanligare än så, men på grund av att den tillhör ett taxonomiskt trassligt komplex av arter har antalet säkra noteringar blivit lågt. Den har minskat under senare decennier på grund av att lämpliga biotoper har försvunnit. Den anges som ovanlig i de övriga nordiska länderna liksom i resten av Europa och den är också rödlistad på många håll bl.a. i Tyskland där den klassas som akut hotad.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrophoraceae, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Cuphophyllus  
 • Art
  Cuphophyllus flavipes(Britzelm.) Bon - lila vaxskivling
  Synonymer
  Hygrocybe flavipes (Britzelm.) Bon
  Hygrophorus flavipes Britzelm.
  Camarophyllus flavipes (Britzelm.) Clémençon
  Hygrocybe radiata

Arten växer på ogödslad, mossig gräsmark, som hävdas genom bete eller slåtter. Den föredrar neutrala eller basiska jordar.

Ekologisk grupp: Okänt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Upphörande hävd och igenväxning eller plantering av skog på marker som tidigare hävdats med bete eller slåtter samt tillförsel av gödning är de främsta hoten.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Lokaler med rik förekomst av lila vaxskivling måste bevaras genom fortsatt hävd enligt traditionella metoder. Ingen tillförsel av gödning får förekomma. Alla kvarvarande ogödslade gräsmarker vilka kontinuertligt hävdats genom slåtter eller bete har så höga naturvärden att stora ansträngningar bör göras för att de skall bevaras.
Utländska namn – NO: Gulfotvokssopp, DK: Gulfodet vokshat.

Boertmann, D. 1995. The genus Hygrocybe. Fungi of Northern Europe 1.

Bon, M. 1994. Svampar. En fälthandbok. Bonnier Alba, Stockholm.

Lange, J.E. 1935–1940. Flora Agaricina Danica (nr. 165 B). Köpenhamn.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrophoraceae, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Cuphophyllus  
 • Art
  Cuphophyllus flavipes, (Britzelm.) Bon - lila vaxskivling
  Synonymer
  Hygrocybe flavipes (Britzelm.) Bon
  Hygrophorus flavipes Britzelm.
  Camarophyllus flavipes (Britzelm.) Clémençon
  Hygrocybe radiata
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.