Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blåhallon × hårbjörnbär

Organismgrupp Kärlväxter Rubus caesius × camptostachys
Blåhallon × hårbjörnbär Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Lindbjörnbär är ett kraftigt krypbjörnbär som habituellt en hel del påminner om hasselbjörnbär Rubus wahlbergii, men skiljer sig därifrån genom mera fintandade blad som alltid saknar tendens till sidoflikar samt genom att blomställningen har glandelhår på sina grenar, i synnerhet på blomstjälkarna. En karaktär som ofta betonas är förekomst av hår på ståndarknapparna, men dessa kan vara svåra att se (åtminstone hos svenska exemplar). Krypbjörnbär (sect. Corylifolii) skiljer sig från äkta björnbär (sect. Rubus) bland annat genom kortare skaft på småbladen, de nedre 0–2 mm mot 2–6 mm, de övre sidobladen 3–10 mm (mot 12–25 mm); småbladen överlappar oftast (mot sällan överlappande); frukt matt (mot frukt blank); stipler lansettlika (mot stipler lineära).
Utbredning
Länsvis förekomst för blåhallon × hårbjörnbär Observationer i Sverige för blåhallon × hårbjörnbär
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Lindbjörnbär förekommer i Sverige endast i nordvästra Skåne, huvudsakligen på Kullahalvön, där den finns på 14 lokaler. En äldre uppgift finns dessutom från Göteborg, men här skall arten ursprungligen ha blivit inplanterad och är i alla händelser utgången. Artens övriga utbredning omfattar Danmark och nordvästra Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v); C2a(i); D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Ett krypbjörnbär som förekommer sällsynt i Skåne, sällsyntare än vad som tidigare angetts pga av sammanblandning med Rubus vikensis. Hotad av det hårda exploaterings- och "städningstrycket" inom artens utbredningsområde. Arten har en hög andel (ca 25%) av sin population inom Sveriges gränser och betraktas därmed som en svensk ansvarsart. Antalet reproduktiva individer skattas till 650 (500-800). Antalet lokalområden i landet skattas till 9 (9-15). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 172 (172-200) km² och förekomstarean (AOO) till 36 (36-60) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v); C2a(i); D1).
Ekologi
Lindbjörnbär växer i bryn och på andra ljusöppna ställen i kulturlandskapet.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Rosales (rosordningen), Familj Rosaceae (rosväxter), Släkte Rubus (rubusar), Hybrid Rubus caesius × camptostachys - blåhallon × hårbjörnbär Synonymer Rubus tiliaster H. E. Weber, Rubus caesius x camptostachys, Rubus ciliatus var. nudus (F. Aresch.) Gust., Rubus corylifolius var. tileaceus (Lange) F. Aresch., Rubus centiformis var. adenothyrsos Frid. ex Erichsen, blåhallon x hårbjörnbär, lindbjörnbär

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v); C2a(i); D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Ett krypbjörnbär som förekommer sällsynt i Skåne, sällsyntare än vad som tidigare angetts pga av sammanblandning med Rubus vikensis. Hotad av det hårda exploaterings- och "städningstrycket" inom artens utbredningsområde. Arten har en hög andel (ca 25%) av sin population inom Sveriges gränser och betraktas därmed som en svensk ansvarsart. Antalet reproduktiva individer skattas till 650 (500-800). Antalet lokalområden i landet skattas till 9 (9-15). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 172 (172-200) km² och förekomstarean (AOO) till 36 (36-60) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v); C2a(i); D1).
Lindbjörnbär är ett kraftigt krypbjörnbär som habituellt en hel del påminner om hasselbjörnbär Rubus wahlbergii, men skiljer sig därifrån genom mera fintandade blad som alltid saknar tendens till sidoflikar samt genom att blomställningen har glandelhår på sina grenar, i synnerhet på blomstjälkarna. En karaktär som ofta betonas är förekomst av hår på ståndarknapparna, men dessa kan vara svåra att se (åtminstone hos svenska exemplar). Krypbjörnbär (sect. Corylifolii) skiljer sig från äkta björnbär (sect. Rubus) bland annat genom kortare skaft på småbladen, de nedre 0–2 mm mot 2–6 mm, de övre sidobladen 3–10 mm (mot 12–25 mm); småbladen överlappar oftast (mot sällan överlappande); frukt matt (mot frukt blank); stipler lansettlika (mot stipler lineära).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för blåhallon × hårbjörnbär

Länsvis förekomst och status för blåhallon × hårbjörnbär baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för blåhallon × hårbjörnbär

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Lindbjörnbär förekommer i Sverige endast i nordvästra Skåne, huvudsakligen på Kullahalvön, där den finns på 14 lokaler. En äldre uppgift finns dessutom från Göteborg, men här skall arten ursprungligen ha blivit inplanterad och är i alla händelser utgången. Artens övriga utbredning omfattar Danmark och nordvästra Tyskland.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rubus - rubusar 
 • Hybrid
  Rubus caesius × camptostachys - blåhallon × hårbjörnbär
  Synonymer
  Rubus tiliaster H. E. Weber
  Rubus caesius x camptostachys
  Rubus ciliatus var. nudus (F. Aresch.) Gust.
  Rubus corylifolius var. tileaceus (Lange) F. Aresch.
  Rubus centiformis var. adenothyrsos Frid. ex Erichsen
  blåhallon x hårbjörnbär
  lindbjörnbär

Lindbjörnbär växer i bryn och på andra ljusöppna ställen i kulturlandskapet.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark, Buskmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Lindbjörnbär hotas av igenväxning med följande beskuggning.

Påverkan
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Det är viktigt att hävden bibehålls på de hävdade lokalerna med lindbjörnbär. Arten bör övervakas av floraväktare och skötseln av Kullabergsreservatet bör utformas så att arten gynnas.

Kurtto, A., Weber, H. E., Lampinen, R. & Sennikov, A. N. (eds.) 2010: Atlas Florae Europaeae. Distribution of Vascular Plants in Europe. 15. Rosaceae (Rubus). - The Committee for Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fennica Vanamo, Helsinki. 362 pp.

Olsson K.-A. 2000. Gamla bekanta – nya vänner. Rödlistade arter I Sverige 2000 ur ett skånskt perspektiv.

Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 2000 (3): 4–23.

Pedersen, A. & Schou, J. C. 1989. Nordiske Brombær (Rubus sect. Rubus, sect. Corylifolii og sect. Caesii). AAU Reports 21.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Ljungstrand 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rubus - rubusar 
 • Hybrid
  Rubus caesius × camptostachys, - blåhallon × hårbjörnbär
  Synonymer
  Rubus tiliaster H. E. Weber
  Rubus caesius x camptostachys
  Rubus ciliatus var. nudus (F. Aresch.) Gust.
  Rubus corylifolius var. tileaceus (Lange) F. Aresch.
  Rubus centiformis var. adenothyrsos Frid. ex Erichsen
  blåhallon x hårbjörnbär
  lindbjörnbär
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Ljungstrand 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.