Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  lindbrokmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Chrysoclista linneella
Lindbrokmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för lindbrokmal Observationer i Sverige för lindbrokmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är lindbrokmalen funnen lokalt i spridda landskap från Skåne till Uppland. Arten förekommer även lokalt i de tre nordiska grannländerna samt i stora delar av Europa till Mindre Asien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer i bestånd av gamla lindar (Tilia sp.), särskilt träd som skjuter småskott från stammen. Arten som tycks vara något mer frekvent i öster förekommer i både Göta och Svealand (upp till Stockholm). Den bästa förekomsten norr om Stockholm är numera förstörd på grund av totalföryngring av trädallén. Avverkning av alléträd är ett pågående hot i hela utbredningsområdet. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 16000 (12668-84670) km² och förekomstarean (AOO) till 120 (80-200) km². -2010. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,iv)).
Ekologi
Larven utvecklas i bark av lind (Tilia sp.) och föredrar möjligen skadade träd. Fjärilen sitter gärna på stammarna och kastar sig ut vid störningar. Den ses huvudsakligen i senare delen av juli i fristående lindalléer.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· lindar
· lindar
· parklind
· parklind
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Parametriotidae (märgmalar), Släkte Chrysoclista, Art Chrysoclista linneella (Clerck, 1759) - lindbrokmal Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer i bestånd av gamla lindar (Tilia sp.), särskilt träd som skjuter småskott från stammen. Arten som tycks vara något mer frekvent i öster förekommer i både Göta och Svealand (upp till Stockholm). Den bästa förekomsten norr om Stockholm är numera förstörd på grund av totalföryngring av trädallén. Avverkning av alléträd är ett pågående hot i hela utbredningsområdet. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 16000 (12668-84670) km² och förekomstarean (AOO) till 120 (80-200) km². -2010. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,iv)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för lindbrokmal

Länsvis förekomst och status för lindbrokmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för lindbrokmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är lindbrokmalen funnen lokalt i spridda landskap från Skåne till Uppland. Arten förekommer även lokalt i de tre nordiska grannländerna samt i stora delar av Europa till Mindre Asien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Parametriotidae - märgmalar 
 • Släkte
  Chrysoclista  
 • Art
  Chrysoclista linneella(Clerck, 1759) - lindbrokmal

Larven utvecklas i bark av lind (Tilia sp.) och föredrar möjligen skadade träd. Fjärilen sitter gärna på stammarna och kastar sig ut vid störningar. Den ses huvudsakligen i senare delen av juli i fristående lindalléer.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· lindar - Tilia (Viktig)
· parklind - Tilia × europaea (Har betydelse)
Nedhuggning av lindalléer.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Landets lindalléer bör bibehållas, och vid behov succesivt förnyas genom nyplantering. Gamla tidigare hamlade lindar bör återhamlas då nya skott som sedan bildar en ny krona har en dålig infästning i stammens snittytor och lätt bryts. Detta är ofta en anledning för att träden sågas ned av säkerhetsskäl i vägalleér o.l. Linden kan nå en ansenlig ålder om de hamlas regelbundet. Detta är även historiskt intressant då lind under stormaktstiden användes i parkarkitekuren som alléträd runt slott och herresäten och utsattes för hamling för att bibehålla utsikten. Just gamla hamlade träd hyser en mycket rik biologisk mångfald och bör i möjligaste mån bevaras.

Riedl, T. 1969. Matériaux pour la connaissance des Momphidae paléarctiques IX. Polskie Pismo Entomologiczne 39: 4.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Parametriotidae - märgmalar 
 • Släkte
  Chrysoclista  
 • Art
  Chrysoclista linneella, (Clerck, 1759) - lindbrokmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.