Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  lindgrengnagare

Organismgrupp Skalbaggar, Ängrar, trägnagare m.fl. Pseudoptilinus fissicollis
Lindgrengnagare Skalbaggar, Ängrar, trägnagare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 7 mm lång, långsmalt cylindrisk skalbagge. Färgen är brunsvart med en rödaktig fläck längs bak på täckvingarna. Hos hanen är antennlederna försedda med långa, framåtriktade, fjäderformade utskott.
Utbredning
Länsvis förekomst för lindgrengnagare Observationer i Sverige för lindgrengnagare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Södermanland, Uppland och Västmanland, främst vid Mälaren. Ej i övriga Norden. Världsutbredningen sträcker sig från Mellaneuropa österut till Turkiet och Mongoliet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Larvutvecklingen sker i veden på ganska klena, vitrötade lindgrenar, ofta uppe i trädkronorna men också i grenar som fallit ner på marken. Känd från Södermanland, Uppland och Västmanland, främst vid Mälaren. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (15-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (60-320) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i vitrötad ved på ganska klena grenar av lind, ofta uppe i trädkronorna men också i grenar som fallit ner på marken. Arten gynnas av gamla levande, mistelangripna lindar, vilka upprätthåller en kontinuitet av död grenved i olika nedbrytningsstadier under längre tider. Larverna gnager runda, slingrande gångar i ganska lös rötved inuti grenar som ofta endast är ett par centimeter i diameter. Larver i olika storlekar kan påträffas i samma gren. Utvecklingstiden tycks vara ett par år, och den fullbildade skalbaggen kläcks under försommaren.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· skogslind
· skogslind
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Ptinidae (trägnagare), Släkte Pseudoptilinus, Art Pseudoptilinus fissicollis (Reitter, 1877) - lindgrengnagare Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i veden på ganska klena, vitrötade lindgrenar, ofta uppe i trädkronorna men också i grenar som fallit ner på marken. Känd från Södermanland, Uppland och Västmanland, främst vid Mälaren. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (15-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (60-320) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).

Åtgärdsprogram Fastställt
En 7 mm lång, långsmalt cylindrisk skalbagge. Färgen är brunsvart med en rödaktig fläck längs bak på täckvingarna. Hos hanen är antennlederna försedda med långa, framåtriktade, fjäderformade utskott.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för lindgrengnagare

Länsvis förekomst och status för lindgrengnagare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för lindgrengnagare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Södermanland, Uppland och Västmanland, främst vid Mälaren. Ej i övriga Norden. Världsutbredningen sträcker sig från Mellaneuropa österut till Turkiet och Mongoliet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Bostrichoidea  
 • Familj
  Ptinidae - trägnagare 
 • Underfamilj
  Xyletininae  
 • Tribus
  Xyletinini  
 • Släkte
  Pseudoptilinus  
 • Art
  Pseudoptilinus fissicollis(Reitter, 1877) - lindgrengnagare

Larvutvecklingen sker i vitrötad ved på ganska klena grenar av lind, ofta uppe i trädkronorna men också i grenar som fallit ner på marken. Arten gynnas av gamla levande, mistelangripna lindar, vilka upprätthåller en kontinuitet av död grenved i olika nedbrytningsstadier under längre tider. Larverna gnager runda, slingrande gångar i ganska lös rötved inuti grenar som ofta endast är ett par centimeter i diameter. Larver i olika storlekar kan påträffas i samma gren. Utvecklingstiden tycks vara ett par år, och den fullbildade skalbaggen kläcks under försommaren.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· skogslind - Tilia cordata (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Det främsta hotet är att de flesta lokaler där arten förekommer är mycket begränsade, och att successionen av föda för larverna endast upprätthålls genom en handfull flerhundraåriga mistellindar. Det är därför stor risk att arten genom successionsglapp eller andra stokastiska faktorer slås ut på lokalerna.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Sverige har ett internationellt ansvar att behålla denna vackra art i Nordeuropa. Man bör därför låta bli att avverka gamla lindar i Mälarområdet av hänsyn till såväl denna som ett antal andra skalbaggar med reliktartad utbredning som lever kvar där. Det gäller även att försöka överbrygga glapp i lindarnas åldersfördelning inom det aktuella områden. På flera lokaler bör man genom gallringar i täta, klenvuxna lindbestånd friställa vissa huvudstammar så att volymtillväxten stimuleras och träden så fort som möjligt når upp i grova dimensioner.

Åtgärdsprogram Fastställt

Jädergård, A. 1960. Ptilinus banatensis Pic. ett djurgeografiskt frågetecken. Opusc. Ent. 25: 101–102.

Leiler, T.-E. 1960. Die Larve von Xyletinus ("Ptilinus") banatensis Pic (Col. Anobiidae). Opusc. Ent. 25: 106–114.

Lundberg, S. 1961. Bidrag till kännedomen om svenska Coleoptera. 4. Ent. Tidskr. 82: 66.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 275.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Bostrichoidea  
 • Familj
  Ptinidae - trägnagare 
 • Underfamilj
  Xyletininae  
 • Tribus
  Xyletinini  
 • Släkte
  Pseudoptilinus  
 • Art
  Pseudoptilinus fissicollis, (Reitter, 1877) - lindgrengnagare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.