Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  lindmögelbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Enicmus brevicornis
Lindmögelbagge Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En cirka 2 mm lång, svart skalbagge som genom sin smala kroppsbyggnad skiljer sig från alla sina nära släktingar utom E. lundbladi. E. brevicornis har även betydligt kortare och bredare antenner än alla andra Enicmus-arter.
Utbredning
Länsvis förekomst för lindmögelbagge Observationer i Sverige för lindmögelbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Östergötland, Södermanland, Uppland och Västmanland. Närmast i Norge och Lettland. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa österut till Turkiet och Iran.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Larvutvecklingen sker under och i nyligen död lindbark, främst på grövre liggande stamdelar angripna av linddyna (Biscogniauxia cinereolilacina). Känd från Östergötland, Södermanland, Uppland och Västmanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-150). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker under och i nyligen död lindbark, främst på grövre liggande stamdelar angripna av linddyna (Biscogniauxia cinereolilacina). Den svampart som i den entomologiska litteraturen uppges vara Tubercularia confluens, är troligen i själva verket tidiga stadier av linddyna. Arten förekommer ibland i större antal på handflatstora ytor med ett violettfärgat svamplager i barken. Den fullbildade skalbaggen är påträffad vid olika tidpunkter under året, och det tycks vara i detta stadium som arten övervintrar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· skogslind
· skogslind
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· Xylariales
· Xylariales
· Eumycetozoa
· Eumycetozoa
· linddyna
· linddyna
· liten ekdyna
· liten ekdyna
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Latridiidae (mögelbaggar), Släkte Enicmus, Art Enicmus brevicornis (Mannerheim, 1844) - lindmögelbagge Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Larvutvecklingen sker under och i nyligen död lindbark, främst på grövre liggande stamdelar angripna av linddyna (Biscogniauxia cinereolilacina). Känd från Östergötland, Södermanland, Uppland och Västmanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-150). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).

Åtgärdsprogram Fastställt
En cirka 2 mm lång, svart skalbagge som genom sin smala kroppsbyggnad skiljer sig från alla sina nära släktingar utom E. lundbladi. E. brevicornis har även betydligt kortare och bredare antenner än alla andra Enicmus-arter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för lindmögelbagge

Länsvis förekomst och status för lindmögelbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för lindmögelbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Östergötland, Södermanland, Uppland och Västmanland. Närmast i Norge och Lettland. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa österut till Turkiet och Iran.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Latridiidae - mögelbaggar 
 • Underfamilj
  Latridiinae  
 • Tribus
  Latridiini  
 • Släkte
  Enicmus  
 • Art
  Enicmus brevicornis(Mannerheim, 1844) - lindmögelbagge

Larvutvecklingen sker under och i nyligen död lindbark, främst på grövre liggande stamdelar angripna av linddyna (Biscogniauxia cinereolilacina). Den svampart som i den entomologiska litteraturen uppges vara Tubercularia confluens, är troligen i själva verket tidiga stadier av linddyna. Arten förekommer ibland i större antal på handflatstora ytor med ett violettfärgat svamplager i barken. Den fullbildade skalbaggen är påträffad vid olika tidpunkter under året, och det tycks vara i detta stadium som arten övervintrar.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· Eumycetozoa (Viktig)
· linddyna - Biscogniauxia cinereolilacina (Viktig)
· liten ekdyna - Nemania confluens (Har betydelse)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Arten är hotad på grund av sin mycket begränsade utbredning i landet och sitt beroende av bestånd med gamla, grova lindar. Är den dessutom knuten till den akut hotade svampen linddyna torde kontinuiteten i tillgången till svampen vara den viktigaste begränsande faktorn för skalbaggens överlevnad i landet.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Alla gamla lindbestånd i Mälarområdet bör bevaras. Detta gäller inte enbart lindar i ursprungliga skogsbestånd utan även sådana som står i betesmarker, parker och alléer. Omkullfallna träd bör ej uppbearbetas utan sparas i befintligt skick. Detta gäller även omkullfallna träd i betesmarker.

Åtgärdsprogram Fastställt

Baranowski, R. 1975. Några bidrag till kännedomen om coleopterfaunan vid nedre Dalälven. 1. Ent. Tidskr. 96: 114.

Palm, T. 1953. Anteckningar om svenska skalbaggar. VIII. Ent. Tidskr. 74: 177.

Palm, T. 1956. En skalbaggsbiocönos i lind. Ent. Tidskr. 77: 34–35.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 266.

Widenfalk, R. 1975. Skalbaggsfaunan i Strömsholm med angränsande områden. Länsst. i Västmanlands län 1975: 17.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Latridiidae - mögelbaggar 
 • Underfamilj
  Latridiinae  
 • Tribus
  Latridiini  
 • Släkte
  Enicmus  
 • Art
  Enicmus brevicornis, (Mannerheim, 1844) - lindmögelbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.