Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  lindsvampborrare

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Ennearthron pruinosulum
Lindsvampborrare Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En trög, långsmal, mörkbrun, cirka 1,6 mm lång skalbagge. Halssköldens framkant samt benen är röda. Den har små fjäll på översidan. Antenner och ben är ganska små och veka. Arten liknar flera av sina släktingar varför man bör låta en specialist bestämma den.
Utbredning
Länsvis förekomst för lindsvampborrare Observationer i Sverige för lindsvampborrare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Förekommer i trakterna kring Mälaren i Södermanland, Uppland och Västmanland. Ej i övriga Norden eller i Baltikum. Världsutbredningen omfattar förutom Sverige endast frankrike, Italien, Tyskland, Tjeckien, Slovakien och Ungern.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Knuten till olika svampar, bl.a. en resupinat ticka av släktet Phoma, på nyligen döda lindgrenar. Endast känd från Södermanland, Uppland och Västmanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i eller i anslutning till olika trädsvampar på lind. Arten är funnen bl.a. en resupinat ticka växande inne i stamhåligheter, och på tickor på nyligen döda grenar. Arten är även påträffad i gångar av barkborren Ernoporus tiliae och trädsvampbaggen Cis pygmaeus.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· gran
· gran
· skogslind
· skogslind
· tall
· tall
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Ciidae (trädsvampborrare), Släkte Ennearthron, Art Ennearthron pruinosulum (Perris, 1864) - lindsvampborrare Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Knuten till olika svampar, bl.a. en resupinat ticka av släktet Phoma, på nyligen döda lindgrenar. Endast känd från Södermanland, Uppland och Västmanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).

Åtgärdsprogram Fastställt
En trög, långsmal, mörkbrun, cirka 1,6 mm lång skalbagge. Halssköldens framkant samt benen är röda. Den har små fjäll på översidan. Antenner och ben är ganska små och veka. Arten liknar flera av sina släktingar varför man bör låta en specialist bestämma den.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för lindsvampborrare

Länsvis förekomst och status för lindsvampborrare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för lindsvampborrare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Förekommer i trakterna kring Mälaren i Södermanland, Uppland och Västmanland. Ej i övriga Norden eller i Baltikum. Världsutbredningen omfattar förutom Sverige endast frankrike, Italien, Tyskland, Tjeckien, Slovakien och Ungern.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Ciidae - trädsvampborrare 
 • Underfamilj
  Ciinae  
 • Släkte
  Ennearthron  
 • Art
  Ennearthron pruinosulum(Perris, 1864) - lindsvampborrare

Larvutvecklingen sker i eller i anslutning till olika trädsvampar på lind. Arten är funnen bl.a. en resupinat ticka växande inne i stamhåligheter, och på tickor på nyligen döda grenar. Arten är även påträffad i gångar av barkborren Ernoporus tiliae och trädsvampbaggen Cis pygmaeus.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Viktig)
· skogslind - Tilia cordata (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Avverkning av gamla lindar.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Lindar bör lämnas kvar i största möjliga utsträckning.

Åtgärdsprogram Fastställt

Leiler, T.-E. 1954. Bidrag till kännedomen om svenska coleopterers utbredning och levnadssätt. 3. Opusc. Ent. 19: 213–216.

Nyholm, T. 1953. Bemerkungen über einige schwedische Cis-Arten (Col., Ciidae). Ent. Tidskr. 74: 187–196.

Nyholm, T. 1954. Föreningsmeddelanden. Ent. Tidskr. 75: 309–315.

Palm, T. 1954. Anteckningar om svenska skalbaggar. IX. Ent. Tidskr. 75: 13–28.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der Süd- und Mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. suppl. XVI.

Widenfalk, R. 1975. Skalbaggsfaunan i Strömsholm med angränsande områden. Länsstyrelsen i Västmanlands län 1975:17.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Ciidae - trädsvampborrare 
 • Underfamilj
  Ciinae  
 • Släkte
  Ennearthron  
 • Art
  Ennearthron pruinosulum, (Perris, 1864) - lindsvampborrare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.