Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  linrepe

Organismgrupp Kärlväxter Lolium remotum
Linrepe Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Linrepe är ett ettårigt, vårgroende, 3–8 dm högt gräs. Den liknar dårrepe men är ljusgrön och spädare. Stråna är släta och grenar sig ofta vid basen. Stråbladen är upp till 5 mm breda och har slät eller något sträv ovansida. Axet är 5–14 cm långt. Småaxen har kanten mot strået och de är 8–10 mm långa, vardera med 4–8 blommor och vanligen saknar de borst. Skärmfjällen är buktiga och kortare än småaxen. Blomningen sker i juni-juli.
Utbredning
Länsvis förekomst för linrepe Observationer i Sverige för linrepe
Svensk förekomst
Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande
Linrepe förekom från Skåne till Västerbotten men är nu försvunnen; arten sågs senast 1951 i Hälsingland. I Norge förekom den relativt frekvent till slutet av 1800-talet för att därefter minska och efter andra världskriget finns bara ruderatförekomster noterade, senast är den belagd som ogräs 1930 och som ruderatväxt 1970. I Danmark kan den sällsynt förekomma som ruderatväxt och anges som akut hotad. I Finland anges den som försvunnen. Utbredningen är huvudsakligen begränsad till Europa men dess ursprung är osäkert.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Linogräs, försvann i och med att linodlingen upphörde. Arten såg senast som åkerogräs 1951 i Hälsningland. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1951.
Ekologi
Linrepe växte i linåkrar men har enstaka gånger också hittats på ruderatmark.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning Poales (gräsordningen), Familj Poaceae (gräs), Släkte Lolium (repen), Art Lolium remotum Schrank - linrepe Synonymer Lolium temulentum var. linicolum (A. Braun) Neuman, Lolium linicolum A. Braun

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Linogräs, försvann i och med att linodlingen upphörde. Arten såg senast som åkerogräs 1951 i Hälsningland. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1951.
Linrepe är ett ettårigt, vårgroende, 3–8 dm högt gräs. Den liknar dårrepe men är ljusgrön och spädare. Stråna är släta och grenar sig ofta vid basen. Stråbladen är upp till 5 mm breda och har slät eller något sträv ovansida. Axet är 5–14 cm långt. Småaxen har kanten mot strået och de är 8–10 mm långa, vardera med 4–8 blommor och vanligen saknar de borst. Skärmfjällen är buktiga och kortare än småaxen. Blomningen sker i juni-juli.

Svensk förekomst Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för linrepe

Länsvis förekomst och status för linrepe baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för linrepe

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Linrepe förekom från Skåne till Västerbotten men är nu försvunnen; arten sågs senast 1951 i Hälsingland. I Norge förekom den relativt frekvent till slutet av 1800-talet för att därefter minska och efter andra världskriget finns bara ruderatförekomster noterade, senast är den belagd som ogräs 1930 och som ruderatväxt 1970. I Danmark kan den sällsynt förekomma som ruderatväxt och anges som akut hotad. I Finland anges den som försvunnen. Utbredningen är huvudsakligen begränsad till Europa men dess ursprung är osäkert.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Poales - gräsordningen 
 • Familj
  Poaceae - gräs 
 • Släkte
  Lolium - repen 
 • Art
  Lolium remotumSchrank - linrepe
  Synonymer
  Lolium temulentum var. linicolum (A. Braun) Neuman
  Lolium linicolum A. Braun

Linrepe växte i linåkrar men har enstaka gånger också hittats på ruderatmark.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Fröna klarar inte av att övervintra i jorden i Sverige. Linrepe försvann därför snabbt i samband med bättre utsädesrensning och linodlingens upphörande.
Eftersom det inte finns något inhemskt material av linrepe att bevara är det främst ett kulturhistoriskt värde att kunna visa upp arten i en linåker. Det kan ske i allmogeåkrar, botaniska trädgårdar etc.
Linrepe härstammar eventuellt från dårrepe. Som hos dårrepe kan även frön av linrepe vara infekterade av svamp och därmed giftiga. Utländska namn – NO: Linsvimling, DK: Hør-Rajgræs, FI: Pellavaraiheinä, GB: Flaxfield Rye-grass.

Bertilsson, A. m fl 2002. Västergötlands flora. Lund.

Bratt, L. m fl (red) 1993. Hotade och sällsynta växter i Dalarna. Dalarnas Botaniska Sällskap, Malung.

Georgson, K. m fl 1997. Hallands flora. Lund.

Hansen, A. 1974. Gramineernes udbredelse i Danmark. Ikke-naturaliserede arter. Bot. Tidsskr. 68: 345–357.

Hultén, E. & Fries, M. 1986. Atlas of North European vascular plants north of the Tropic of Cancer. Koeltz Scientific Books. Königstein.

Høiland, K. 1993. Truete kulturbetingete planter i Norge. 1 Åkerugras. NINA Utredning 47: 1–44.

Jessen, K. & Lind, J. 1922–1923. Det Danske Markukrudts Historie. Det kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, naturv. og mathem. Afd. 8 Række. VIII. Köbenhavn.

Knutsson, T. m fl 1997. Försvunna, hotade och sårbara kärlväxter på Öland. Krutbrännaren. Suppl. 2.

Løjtnant, B. & Worsøe, E. 1993. Status over den danske flora 1993. G. E. C. Gads Forlag, København.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1979. Projekt Linné rapporterar 93–105. Svensk Bot. Tidskr. 73: 71–85.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1985. Projekt Linné: slutrapport. Svensk Bot. Tidskr. 79: 319–328.

Nordström, H. 1990. Gräs. Natur och Kultur, Stockholm.

Petersson, J. 1998. Hotade växter på Gotland. Del 1: Försvunna och akut hotade arter. Rindi 18: 4–43.

Rydberg, H & Wanntorp, H.-E. 2001. Sörmlands Flora. Botaniska Sällskapet i Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roger Svensson & Göran Thor 1994. ©ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Poales - gräsordningen 
 • Familj
  Poaceae - gräs 
 • Släkte
  Lolium - repen 
 • Art
  Lolium remotum, Schrank - linrepe
  Synonymer
  Lolium temulentum var. linicolum (A. Braun) Neuman
  Lolium linicolum A. Braun
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roger Svensson & Göran Thor 1994. ©ArtDatabanken, SLU 2006.