Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  linsräka

Organismgrupp Kräftdjur, Limniska bladfotingar och storkräftor Limnadia lenticularis
Linsräka Kräftdjur, Limniska bladfotingar och storkräftor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Linsräkan tillhör den mycket gamla kräftdjursgruppen Conchostraca, musselräkor, som uppträdde redan under Silurperioden för ca 400 miljoner år sedan. Musselräkorna har en stor tvådelad ryggsköld som täcker hela kroppen, vilket ger dem ett mussellikt utseende, därav det svenska namnet. Skalhalvorna kan stängas med en slutarmuskel. Huvudet är alltid nedåtböjt och bär två fasettögon och ett naupliusöga. Benen är plattade, grenade och borstförsedda. De används för både filtrering och andning, samt i viss mån även för simning. Musselräkorna håller mestadels till vid bottnen av en vattensamling, där de filtrerar näringspartiklar som detritus och planktonorganismer ur det uppbökade bottenslammet. De rör sig ryckigt framåt genom att använda det andra antennparet, de s.k. antennae, som simorgan. Antennae är kraftiga, tvågrenade och försedda med långa borst. Det första antennparet, de s.k. antennulae, är korta och stavformiga. Linsräkan har en sköld vars halvor är plattade från sidorna och har tydliga tillväxtringar. Huvudet är litet och helt dolt innanför sköldhalvornas framkanter. Antalet benpar är 20 till 27. Bakkroppen, som kan sträckas ut utanför skölden, avslutas med två utstickande klor, s.k. furcalklor. Kroppen och skölden är svagt genomskinliga med ljusbrun färgton. Maximistorleken är 15 mm. En mindre art av musselräka som kan uppträda i Sverige är ärtmusselräkan, Lynceus brachyurus, vars kropp med sköld är nästan kulformad och saknar tillväxtringar. Ärtmusselräkan har dessutom endast hälften så många benpar som linsräkan.
Utbredning
Länsvis förekomst för linsräka Observationer i Sverige för linsräka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Linsräkan har påträffats vid ett 10-tal spridda lokaler i landet, oftast kustnära. I Sydsverige har den påträffats i Skåne, Blekinge och Halland. I Västra Götaland har den vid ett tillfälle hittats nära norska gränsen. I öster har den påträffats i Stockholms respektive Uppsala län. I övriga Skandinavien finns arten i Danmark, sydöstra Norge och sydvästra Finland. Totalt sett har den en holarktisk utbredning med spridd förekomst i hela Europa (förutom Brittiska öarna), norra Afrika, norra Asien och Nordamerika (endast Kanada). Den enda aktuella svenska lokalen är på Ingarö i Uppland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii,iv)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever i små, tillfälliga vattensamlingar nära kusten, dock alltid ovan högvattenlinjen. Har nyligen påträffats i ett strandnära småvatten intill Vänern (Karlstad). Är idag spridd på ett begränsat antal lokaler längs västkusten från norra Skåne till norra Halland. Enda förekomst på ostkusten är ett hällkar på Värmdö. Framtiden för de västra förekomsterna är till stor del beroende av ett tillräckligt betestryck på aktuella strandängar. ÅGP-art och är eftersökt under 2000-talet. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Igenväxning/upphörd hävd (bete av strandängar) största hotet. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)c(iv)).
Ekologi
Linsräkan lever som andra musselräkor i fiskfria, solexponerade småvatten som periodvis torkar ut. Musselräkornas livscykel är mycket väl anpassad till ett liv i temporära småvatten. De växer mycket snabbt under gynnsamma förhållanden och utvecklingen från ägg till fullvuxet djur kan ske på 2–3 veckor. Linsräkan kläcks och utvecklas i regel under sommaren och har en generation per år. Musselräkor generellt kan fortplanta sig sexuellt, hermafroditiskt eller partenogenetiskt (jungfrufödsel). Hos linsräkan är hanar sällsynta och i Sverige har enbart honor påträffats, så den verkar här endast fortplanta sig genom partenogenes. Äggen, som läggs i bottenslammet, har förmågan att överleva torka och infrysning under vintern. Innan äggen avges, bärs de en tid i en äggkammare innanför skölden och hålls på plats av utskott från 9:e och 10:e benparet.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sjöar
Sjöar
Småvatten
Småvatten
Vattenmassa
Vattenmassa
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Filtrerare
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Branchiopoda (bladfotingar), Ordning Diplostraca, Familj Limnadiidae, Släkte Limnadia, Art Limnadia lenticularis Linnaeus - linsräka Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii,iv)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever i små, tillfälliga vattensamlingar nära kusten, dock alltid ovan högvattenlinjen. Har nyligen påträffats i ett strandnära småvatten intill Vänern (Karlstad). Är idag spridd på ett begränsat antal lokaler längs västkusten från norra Skåne till norra Halland. Enda förekomst på ostkusten är ett hällkar på Värmdö. Framtiden för de västra förekomsterna är till stor del beroende av ett tillräckligt betestryck på aktuella strandängar. ÅGP-art och är eftersökt under 2000-talet. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Igenväxning/upphörd hävd (bete av strandängar) största hotet. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)c(iv)).

Åtgärdsprogram Under produktion
Linsräkan tillhör den mycket gamla kräftdjursgruppen Conchostraca, musselräkor, som uppträdde redan under Silurperioden för ca 400 miljoner år sedan. Musselräkorna har en stor tvådelad ryggsköld som täcker hela kroppen, vilket ger dem ett mussellikt utseende, därav det svenska namnet. Skalhalvorna kan stängas med en slutarmuskel. Huvudet är alltid nedåtböjt och bär två fasettögon och ett naupliusöga. Benen är plattade, grenade och borstförsedda. De används för både filtrering och andning, samt i viss mån även för simning. Musselräkorna håller mestadels till vid bottnen av en vattensamling, där de filtrerar näringspartiklar som detritus och planktonorganismer ur det uppbökade bottenslammet. De rör sig ryckigt framåt genom att använda det andra antennparet, de s.k. antennae, som simorgan. Antennae är kraftiga, tvågrenade och försedda med långa borst. Det första antennparet, de s.k. antennulae, är korta och stavformiga. Linsräkan har en sköld vars halvor är plattade från sidorna och har tydliga tillväxtringar. Huvudet är litet och helt dolt innanför sköldhalvornas framkanter. Antalet benpar är 20 till 27. Bakkroppen, som kan sträckas ut utanför skölden, avslutas med två utstickande klor, s.k. furcalklor. Kroppen och skölden är svagt genomskinliga med ljusbrun färgton. Maximistorleken är 15 mm. En mindre art av musselräka som kan uppträda i Sverige är ärtmusselräkan, Lynceus brachyurus, vars kropp med sköld är nästan kulformad och saknar tillväxtringar. Ärtmusselräkan har dessutom endast hälften så många benpar som linsräkan.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för linsräka

Länsvis förekomst och status för linsräka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för linsräka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Linsräkan har påträffats vid ett 10-tal spridda lokaler i landet, oftast kustnära. I Sydsverige har den påträffats i Skåne, Blekinge och Halland. I Västra Götaland har den vid ett tillfälle hittats nära norska gränsen. I öster har den påträffats i Stockholms respektive Uppsala län. I övriga Skandinavien finns arten i Danmark, sydöstra Norge och sydvästra Finland. Totalt sett har den en holarktisk utbredning med spridd förekomst i hela Europa (förutom Brittiska öarna), norra Afrika, norra Asien och Nordamerika (endast Kanada). Den enda aktuella svenska lokalen är på Ingarö i Uppland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Crustacea - kräftdjur 
 • Klass
  Branchiopoda - bladfotingar 
 • Ordning
  Diplostraca  
 • Underordning
  Spinicaudata  
 • Familj
  Limnadiidae  
 • Släkte
  Limnadia  
 • Art
  Limnadia lenticularisLinnaeus - linsräka

Linsräkan lever som andra musselräkor i fiskfria, solexponerade småvatten som periodvis torkar ut. Musselräkornas livscykel är mycket väl anpassad till ett liv i temporära småvatten. De växer mycket snabbt under gynnsamma förhållanden och utvecklingen från ägg till fullvuxet djur kan ske på 2–3 veckor. Linsräkan kläcks och utvecklas i regel under sommaren och har en generation per år. Musselräkor generellt kan fortplanta sig sexuellt, hermafroditiskt eller partenogenetiskt (jungfrufödsel). Hos linsräkan är hanar sällsynta och i Sverige har enbart honor påträffats, så den verkar här endast fortplanta sig genom partenogenes. Äggen, som läggs i bottenslammet, har förmågan att överleva torka och infrysning under vintern. Innan äggen avges, bärs de en tid i en äggkammare innanför skölden och hålls på plats av utskott från 9:e och 10:e benparet.

Ekologisk grupp: Filtrerare

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten, Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Sjöar, Småvatten, Vattenmassa

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Lokalerna är spridda och består ofta endast av ett fåtal individer. Små vattensamlingar förstörs lätt genom utdikning och igenfyllning, och de är även mycket känsliga för miljögifter och övergödning. Kolonisation av andra djur som konkurrerar om födan är också ett potentiellt hot.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Närvaro av annan art (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
De viktigaste åtgärderna är fredande av kända lokaler och återställande av gamla dammar.

Åtgärdsprogram Under produktion
Etymologi. – limnadia, Gr. ”tillhörande sjö”; lenticularis, Lat. ”linsfröformad”.

Franzén, Å. 1996. Brachiopod crustaceans in the temporary waters of Fennoscandia. Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 72:37–46.

Gruner, H. -E. 1993. Klasse Crustacea, Krebse. In: Gruner. H. -E (ed). Lehrbuch der Speziellen Zoologie. 4.

Aufl. Band 1.4.Teil: Arthropoda, pp.448–1030. Fischer, Stuttgart, NY.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kennet Lundin 2003. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Crustacea - kräftdjur 
 • Klass
  Branchiopoda - bladfotingar 
 • Ordning
  Diplostraca  
 • Underordning
  Spinicaudata  
 • Familj
  Limnadiidae  
 • Släkte
  Limnadia  
 • Art
  Limnadia lenticularis, Linnaeus - linsräka
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kennet Lundin 2003. © ArtDatabanken, SLU 2006.