Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  liten ädellav

Organismgrupp Lavar Megalaria laureri
Liten ädellav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Liten ädellav är en skorplav med mörkt grå bål och svarta, tätt sittande apothecier. Apothecierna är matt svarta till brunsvarta och oftast med en tydlig, ljus kant. Sporerna är färglösa och tvåcelliga. De tämligen stora svarta apothecierna (upp till 1 mm breda) med sin ljusa kant är goda fältkännetecken. Mikroskopiska karaktärer är emellertid avgörande för säker identifiering.
Utbredning
Länsvis förekomst för liten ädellav Observationer i Sverige för liten ädellav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Liten ädellav är en utpräglad bokskogslav men följer inte boken i hela dess svenska utbredningsområde. Den har en sydlig utbredning i Sverige och finns upp till centrala Bohuslän, Västergötland och Gotland. Arten är funnen på omkring 150 lokaler och de allra flesta fynden är gjorda i Halland. Återfanns vid inventeringar i slutet av 1980-talet i sydligaste Sverige på 10% av sina gamla lokaler. Den är rödlistad även i Danmark. Liten ädellav är sällsynt i Västeuropa från Portugal till Sverige och är också rapporterad från östra Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Omkring 120 aktuella lokaler är kända. Växer främst på slät bark av gamla bokar i gamla bokskogar. Hotas av att senvuxna bokträd i gamla skogar med hög luftfuktighet minskar i antal. På Gotland även på andra lövträd (ask, hassel). Antalet reproduktiva individer skattas till 800 (480-1200). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (120-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (480-720) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 40 (30-50) % under de senaste 50 åren. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 20 (10-30) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Ekologi
Liten ädellav förekommer i huvudsak på slät bark av gamla bokar i gamla bokskogar. Enstaka fynd har även gjorts på andra ädellövträd som avenbok, ask och ek. Arten trivs på tämligen skyddade platser, där det är hög luftfuktighet och skuggigt som t.ex. bäckraviner, branter, eller i närheten av vatten. Oftast förekommer liten ädellav med få bålar på varje träd och på ett eller några få träd på varje lokal.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Vattendrag
Vattendrag
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
· avenbok
· avenbok
· bok
· bok
· hassel
· hassel
· skogsek
· skogsek
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Ramalinaceae, Släkte Megalaria (ädellavar), Art Megalaria laureri (Hepp ex Th.Fr.) Hafellner - liten ädellav Synonymer Catillaria laureri Hepp ex Th.Fr., Catinaria laureri (Hepp ex Th.Fr.) Degel.

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Omkring 120 aktuella lokaler är kända. Växer främst på slät bark av gamla bokar i gamla bokskogar. Hotas av att senvuxna bokträd i gamla skogar med hög luftfuktighet minskar i antal. På Gotland även på andra lövträd (ask, hassel). Antalet reproduktiva individer skattas till 800 (480-1200). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (120-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (480-720) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 40 (30-50) % under de senaste 50 åren. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 20 (10-30) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Konventioner Typisk art i 9110 Näringsfattig bokskog (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Typisk art i 9130 Näringsrik bokskog (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Skogsstyrelsens signalart
Liten ädellav är en skorplav med mörkt grå bål och svarta, tätt sittande apothecier. Apothecierna är matt svarta till brunsvarta och oftast med en tydlig, ljus kant. Sporerna är färglösa och tvåcelliga. De tämligen stora svarta apothecierna (upp till 1 mm breda) med sin ljusa kant är goda fältkännetecken. Mikroskopiska karaktärer är emellertid avgörande för säker identifiering.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för liten ädellav

Länsvis förekomst och status för liten ädellav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för liten ädellav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Liten ädellav är en utpräglad bokskogslav men följer inte boken i hela dess svenska utbredningsområde. Den har en sydlig utbredning i Sverige och finns upp till centrala Bohuslän, Västergötland och Gotland. Arten är funnen på omkring 150 lokaler och de allra flesta fynden är gjorda i Halland. Återfanns vid inventeringar i slutet av 1980-talet i sydligaste Sverige på 10% av sina gamla lokaler. Den är rödlistad även i Danmark. Liten ädellav är sällsynt i Västeuropa från Portugal till Sverige och är också rapporterad från östra Nordamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Ramalinaceae  
 • Släkte
  Megalaria - ädellavar 
 • Art
  Megalaria laureri(Hepp ex Th.Fr.) Hafellner - liten ädellav
  Synonymer
  Catillaria laureri Hepp ex Th.Fr.
  Catinaria laureri (Hepp ex Th.Fr.) Degel.

Liten ädellav förekommer i huvudsak på slät bark av gamla bokar i gamla bokskogar. Enstaka fynd har även gjorts på andra ädellövträd som avenbok, ask och ek. Arten trivs på tämligen skyddade platser, där det är hög luftfuktighet och skuggigt som t.ex. bäckraviner, branter, eller i närheten av vatten. Oftast förekommer liten ädellav med få bålar på varje träd och på ett eller några få träd på varje lokal.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog, Vattendrag, Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· avenbok - Carpinus betulus (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Den tidigare minskningen av bokskogsarealen torde ha missgynnat arten. Gallringsavverkningar av gamla grova eller senvuxna bokar är idag ett allvarligt hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
Gamla bokskogar där laven förekommer bör skyddas. För denna och andra rödlistade lavar är det nödvändigt att gamla bokträd lämnas kvar vid skogsskötsel.

Almborn, O. 1948. Distribution and ecology of some south Scandinavian lichens. Bot. Not. suppl. 1(2).

Arup, U., Ekman, S., Kärnefelt, I. & Mattsson, J.-E. 1997. Skyddsvärda lavar i sydvästra Sverige. SBF-förlaget, Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roland Moberg 1984. Rev. Ulf Arup & Svante Hultengren 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Ramalinaceae  
 • Släkte
  Megalaria - ädellavar 
 • Art
  Megalaria laureri, (Hepp ex Th.Fr.) Hafellner - liten ädellav
  Synonymer
  Catillaria laureri Hepp ex Th.Fr.
  Catinaria laureri (Hepp ex Th.Fr.) Degel.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roland Moberg 1984. Rev. Ulf Arup & Svante Hultengren 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.