Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  liten blekspik

Organismgrupp Lavar Sclerophora peronella
Liten blekspik Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Liten blekspik är en skorplav med bålen insänkt i underlaget. Apothecierna är knappnålslika, korta (upp till 0,8 mm höga), med kort och kraftigt, blekt köttfärgat skaft. Unga huvuden är ljusbruna till vita. På gamla huvuden finns ibland en violett pruina.
Utbredning
Länsvis förekomst för liten blekspik Observationer i Sverige för liten blekspik
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från omkring 400 lokaler från Skåne upp till Jämtland men det finns bara ett fåtal lokaler norr om norrlandsgränsen Limes norrlandicus. Den är också känd från Danmark (rödlistad), Norge, Finland (rödlistad), Brittiska öarna och Mellaneuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A3bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Känd från omkring 400 lokaler från Skåne till Jämtland. Växer på lövträdsbark och ved i lägen med hög luftfuktighet. I Syd- och Mellansverige växer den ofta på ask, alm, lönn och ek. Avverkning av alléer och hamlade träd, almsjuka och askskottssjukan är hot i södra och mellersta Sverige. De nordliga förekomsterna hotas av avverkning av lokalerna. Omkring 40 % av populationen är knuten till alm och ask varför arten ändras från NT till VU. Antalet reproduktiva individer skattas till 4800 (2400-7200). Antalet lokalområden i landet skattas till 800 (400-1200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 3200 (1600-4800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 15 (10-30) % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 40 (20-60) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 25 (20-50) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A3bc).
Ekologi
Arten förekommer såväl på lövträdsbark som på ved. Vanligast är den i lägen med hög luftfuktighet nära basen på stammar av gamla ädellövträd som alm, lönn, ask och ek. Den har en stark förkärlek till gamla innanrötade björkar, sälgar och hamlade askar och almar. Mindre ofta har den hittats på al, asp, rönn och apel. Den förekommer i parklandskap, lövängar, alléer och på vårdträd. I skogsmark påträffas liten blekspik ofta på gamla fläkta björkstubbar i fuktiga lägen och sena successioner i lövbrännor.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· almar
· almar
· aplar
· aplar
· ask
· ask
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· lundalm
· lundalm
· rönn
· rönn
· skogsalm
· skogsalm
· skogsek
· skogsek
· skogslönn
· skogslönn
· sälg
· sälg
· viden
· viden
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Coniocybomycetes, Ordning Coniocybales, Familj Coniocybaceae, Släkte Sclerophora (blekspikar), Art Sclerophora peronella (Ach.) Tibell - liten blekspik Synonymer Coniocybe peronella (Ach.) Tibell, Coniocybe hyalinella Nyl., Roesleria hyalinella (Nyl.) Sacc.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A3bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Känd från omkring 400 lokaler från Skåne till Jämtland. Växer på lövträdsbark och ved i lägen med hög luftfuktighet. I Syd- och Mellansverige växer den ofta på ask, alm, lönn och ek. Avverkning av alléer och hamlade träd, almsjuka och askskottssjukan är hot i södra och mellersta Sverige. De nordliga förekomsterna hotas av avverkning av lokalerna. Omkring 40 % av populationen är knuten till alm och ask varför arten ändras från NT till VU. Antalet reproduktiva individer skattas till 4800 (2400-7200). Antalet lokalområden i landet skattas till 800 (400-1200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 3200 (1600-4800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 15 (10-30) % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 40 (20-60) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 25 (20-50) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A3bc).
Konventioner Typisk art i 6530 Lövängar (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Typisk art i 9020 Nordlig ädellövskog (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Typisk art i 9070 Trädklädd betesmark (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Typisk art i 9180 Ädellövskog i branter (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Skogsstyrelsens signalart
Liten blekspik är en skorplav med bålen insänkt i underlaget. Apothecierna är knappnålslika, korta (upp till 0,8 mm höga), med kort och kraftigt, blekt köttfärgat skaft. Unga huvuden är ljusbruna till vita. På gamla huvuden finns ibland en violett pruina.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för liten blekspik

Länsvis förekomst och status för liten blekspik baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för liten blekspik

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från omkring 400 lokaler från Skåne upp till Jämtland men det finns bara ett fåtal lokaler norr om norrlandsgränsen Limes norrlandicus. Den är också känd från Danmark (rödlistad), Norge, Finland (rödlistad), Brittiska öarna och Mellaneuropa.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Coniocybomycetes  
 • Ordning
  Coniocybales  
 • Familj
  Coniocybaceae  
 • Släkte
  Sclerophora - blekspikar 
 • Art
  Sclerophora peronella(Ach.) Tibell - liten blekspik
  Synonymer
  Coniocybe peronella (Ach.) Tibell
  Coniocybe hyalinella Nyl.
  Roesleria hyalinella (Nyl.) Sacc.

Arten förekommer såväl på lövträdsbark som på ved. Vanligast är den i lägen med hög luftfuktighet nära basen på stammar av gamla ädellövträd som alm, lönn, ask och ek. Den har en stark förkärlek till gamla innanrötade björkar, sälgar och hamlade askar och almar. Mindre ofta har den hittats på al, asp, rönn och apel. Den förekommer i parklandskap, lövängar, alléer och på vårdträd. I skogsmark påträffas liten blekspik ofta på gamla fläkta björkstubbar i fuktiga lägen och sena successioner i lövbrännor.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Människoskapad miljö på land, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· almar - Ulmus (Viktig)
· aplar - Malus (Har betydelse)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· lundalm - Ulmus minor (Har betydelse)
· rönn - Sorbus aucuparia (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
· skogslönn - Acer platanoides (Viktig)
· sälg - Salix caprea (Viktig)
· viden - Salix (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Arten hotas genom att åldriga träd som t.ex. hamlade träd försvinner och genom att hagmarker och parklandskap växer igen eller planteras med barrskog. Igenväxning av lövsuccessioner till barrskog och slutavverkningar är allvarliga hot mot lavens nordliga förekomster.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
Vissa hagmarker, parklandskap och lövängar bör hållas öppna. Plantering av sådana områden med barrskog bör undvikas. De nordliga förekomsterna bör skyddas.
Utländska namn – NO: Kystdoggnål, FI: Koivunhuhmarjäkälä.

Tibell, L. 1973. Notes on Caliciales 2. Svensk Bot. Tidskr. 67: 445–455.

Tibell, L. 1978. Lavordningen Caliciales i Sverige. Släktena Chaenotheca och Coniocybe. Svensk Bot. Tidskr. 72: 171–188.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Leif Tibell 1984. Rev. Svante Hultengren 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Coniocybomycetes  
 • Ordning
  Coniocybales  
 • Familj
  Coniocybaceae  
 • Släkte
  Sclerophora - blekspikar 
 • Art
  Sclerophora peronella, (Ach.) Tibell - liten blekspik
  Synonymer
  Coniocybe peronella (Ach.) Tibell
  Coniocybe hyalinella Nyl.
  Roesleria hyalinella (Nyl.) Sacc.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Leif Tibell 1984. Rev. Svante Hultengren 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.