Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  liten brunbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Orchesia minor
Liten brunbagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En spolformad, brun art som blir 3–4 mm lång. Bakkroppen smalnar av kraftigt bakåt. Benen är påfallande kraftigt byggda och bakbenen är försedda med kraftiga sporrar. Med hjälp av bakbenen kan arten ta decimeterlånga språng om den störs. Benen och antennerna är lite ljusare färgade än resten av kroppen. Halsskölden är klockformad och smalnar kraftigt av fram mot huvudet.
Utbredning
Länsvis förekomst för liten brunbagge Observationer i Sverige för liten brunbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne till Lule lappmark. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Mellaneuropa österut till Kazakhstan och västra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Utvecklas i mycelrik ved i döda grenar och klena stammar av flera olika lövträd som ek, ask, sälg, gråal, hägg och bok men även gran. Den är även påträffad i fruktkropparna av alticka, och vid några tillfällen på döda mycket grova tallar. Utbredd från Skåne till Lule lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (200-600). Förekomstarean (AOO) skattas till 1600 (800-2400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i mycelrik ved i döda grenar och klena stammar av flera olika lövträd som ek, ask, sälg, gråal, hägg och bok men även gran. Arten är även påträffad i fruktkropparna av alticka, och vid några tillfällen på döda mycket grova tallar. Arten kläcks redan på eftersommaren och övervintrar ofta som fullbildad skalbagge och kan sållas fram ur grenhögar under vinterhalvåret. Den fullbildade skalbaggen kan vid något tillfälle även påträffas i blommor.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· almar
· almar
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· avenbok
· avenbok
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· en
· en
· gran
· gran
· hassel
· hassel
· hägg
· hägg
· rönn
· rönn
· skogsalm
· skogsalm
· skogslind
· skogslind
· sälg
· sälg
· tall
· tall
· viden
· viden
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· alticka
· alticka
· fnöskticka
· fnöskticka
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Melandryidae (brunbaggar), Släkte Orchesia, Art Orchesia minor Walker, 1837 - liten brunbagge Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Utvecklas i mycelrik ved i döda grenar och klena stammar av flera olika lövträd som ek, ask, sälg, gråal, hägg och bok men även gran. Den är även påträffad i fruktkropparna av alticka, och vid några tillfällen på döda mycket grova tallar. Utbredd från Skåne till Lule lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (200-600). Förekomstarean (AOO) skattas till 1600 (800-2400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv)).
En spolformad, brun art som blir 3–4 mm lång. Bakkroppen smalnar av kraftigt bakåt. Benen är påfallande kraftigt byggda och bakbenen är försedda med kraftiga sporrar. Med hjälp av bakbenen kan arten ta decimeterlånga språng om den störs. Benen och antennerna är lite ljusare färgade än resten av kroppen. Halsskölden är klockformad och smalnar kraftigt av fram mot huvudet.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för liten brunbagge

Länsvis förekomst och status för liten brunbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för liten brunbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne till Lule lappmark. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Mellaneuropa österut till Kazakhstan och västra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Melandryidae - brunbaggar 
 • Underfamilj
  Melandryinae  
 • Tribus
  Orchesiini  
 • Släkte
  Orchesia  
 • Art
  Orchesia minorWalker, 1837 - liten brunbagge

Larvutvecklingen sker i mycelrik ved i döda grenar och klena stammar av flera olika lövträd som ek, ask, sälg, gråal, hägg och bok men även gran. Arten är även påträffad i fruktkropparna av alticka, och vid några tillfällen på döda mycket grova tallar. Arten kläcks redan på eftersommaren och övervintrar ofta som fullbildad skalbagge och kan sållas fram ur grenhögar under vinterhalvåret. Den fullbildade skalbaggen kan vid något tillfälle även påträffas i blommor.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Biotoper där arten kan förekomma: Ädellövskog, Trädbärande gräsmark, Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Viktig)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· avenbok - Carpinus betulus (Har betydelse)
· björkar - Betula (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
· en - Juniperus communis (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
· hägg - Prunus padus (Har betydelse)
· rönn - Sorbus aucuparia (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
· viden - Salix (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· alticka - Inonotus radiatus (Viktig)
· fnöskticka - Fomes fomentarius (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Arten påträffas främst i områden med gott om död lövträdsved, bl.a. i Säterravinerna där det finns gott om döda algrenar och klena stammar. Eftersom mängden med död lövträdsved normalt är för låg i den brukade skogen föreligger ett hot att arter kommer att försvinna från flera av sin gamla lokaler om den omvandlas till granskog. Även flisning av grenmaterial från lövträd gör att yngelmöjligheterna minskar.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Man bör spara områden med större mängder med död lövträdsved, bl.a. i oröjda albestånd. I samband med flisning av hyggesavfall bör man spara en del av grenmaterialet från lövträd. Vid naturvårdsröjningar bör man spara grenhögar.

Hansen, V. 1963. Fortegnelse over Danmarks biller. Entom. Meddel. 33: 315.

Koch, K. 1989. Die Käfer Mitteleuropas. Ökologi Bd. 2: 322.

Lindroth, C.-H. 1933. Olikfotade skalbaggar. Svensk Insektsfauna 27: 61.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 290.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Melandryidae - brunbaggar 
 • Underfamilj
  Melandryinae  
 • Tribus
  Orchesiini  
 • Släkte
  Orchesia  
 • Art
  Orchesia minor, Walker, 1837 - liten brunbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.