Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  liten hättemossa

Organismgrupp Mossor Orthotrichum tenellum
Liten hättemossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar upp till 1 cm höga tuvor. Åtminstone vissa blad har något inböjda, nästan rännformiga spetsar som torra. Bladkanten är kraftigt tillbakaböjd i nästan hela sin längd. Bladcellerna strax ovanför mitten av bladskivan är rundade, 10–12 µm breda och har 2–3 enkla, låga papiller per cell. Arten är samkönad. Strumpan är kal eller har sällan något enstaka, slätt hår. Kapselskaftet är relativt kort och ofta syns mer än halva kapseln ovanför bladen. Kapseln är långsmal och är som torr tydligt fårad av 8 kapselränder som är 4 celler breda. Klyvöppningarna är insänkta och nästan helt täckta av omgivande celler, vilka har en upphöjd spets. De återfinns i nedre delen av kapseln och sitter i tre otydliga rader. Peristomet har två tandkransar. Den yttre tandkransen, som är tillbakaböjd i torrt tillstånd, består av 8 fint papillösa tänder (som på gamla kapslar kan vara kluvna). Den inre tandkransen består av 8 släta eller nästan släta tänder. Mössan är veckad, har enstaka hår och är inte papillös. Sporerna är 13–16 µm i diameter. Inga säkra belägg finns för att groddkorn förekommer hos arten i Norden, men i Tyskland har den ofta avlånga groddkorn.
Liten hättemossa liknar flera arter i släktet. Skogshättemossa Orthotrichum stramineum har rikligt med långa hår på strumpan. Hos parkhättemossa O. pallens och dvärghättemossa O. pumilum syns mer av klyvöppningarna och färska kapslar är bredare. När skotten hos liten hättemossa är torra är det tydligaste kännetecknet att bladen har inböjda och rännformiga bladspetsar. Liten hättemossa kan förväxlas med små exemplar av strimhättemossa O. affine, men den senare har ytliga klyvöppningar.
Utbredning
Länsvis förekomst för liten hättemossa Observationer i Sverige för liten hättemossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige mycket sällsynt och är med säkerhet endast påträffad i Skåne och på Gotland fram t.o.m. 1950-talet. Den hittades år 2008 i norra Skåne (på en bok) i trakten av Tåssjö. Uppgifter finns från flera andra landskap, men det är osäkert om det rör sig om korrekt bestämda fynd. I Norden har arten även sällsynt påträffats i Norge där det har gjorts en del fynd efter 1950, och den har även hittats sällsynt i Danmark. Arten förekommer även i andra delar av Europa där den är betydligt vanligare än i Norden: t.ex. i Storbritannien. I övrigt förekommer den i Nordafrika och på Atlantöarna utanför Afrika samt i sydvästra Nordamerika.
Arten är rödlistad i flera andra länder i centrala och östra Europa (Hodgetts 2015).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Växer på bark av rikbarksträd. Känd från ett tiotal lokaler i Sverige. Återfunnen i Nordvästra Skåne (Tåsjö), år 2008 (av T Tyler & Linda Birkendal). Antalet reproduktiva individer skattas till 40 (0-1200). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 40 km² och förekomstarean (AOO) till 40 (8-192) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Liten hättemossa är i Sverige funnen på lövträdsbark av t.ex. pil, asp, poppel och alm. Den uppges i Storbritannien växa på andra trädslag, t.ex. fläder, sälg och ask. Säkerligen kan andra rikbarksträd, t.ex. lönn, också utgöra underlag. Utbredningen i Sverige och Europa talar för att arten mestadels finns i områden med oceaniskt eller suboceaniskt klimat.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Triviallövskog
Triviallövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande), Epifyt
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· aplar
· aplar
· ask
· ask
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· avenbok
· avenbok
· bok
· bok
· bokar
· bokar
· fläder
· fläder
· hassel
· hassel
· skogsalm
· skogsalm
· skogslönn
· skogslönn
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Orthotrichales, Familj Orthotrichaceae, Släkte Orthotrichum (hättemossor), Art Orthotrichum tenellum Bruch ex Brid. - liten hättemossa Synonymer Orthotrichum tenellum Brid.

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Växer på bark av rikbarksträd. Känd från ett tiotal lokaler i Sverige. Återfunnen i Nordvästra Skåne (Tåsjö), år 2008 (av T Tyler & Linda Birkendal). Antalet reproduktiva individer skattas till 40 (0-1200). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 40 km² och förekomstarean (AOO) till 40 (8-192) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Arten bildar upp till 1 cm höga tuvor. Åtminstone vissa blad har något inböjda, nästan rännformiga spetsar som torra. Bladkanten är kraftigt tillbakaböjd i nästan hela sin längd. Bladcellerna strax ovanför mitten av bladskivan är rundade, 10–12 µm breda och har 2–3 enkla, låga papiller per cell. Arten är samkönad. Strumpan är kal eller har sällan något enstaka, slätt hår. Kapselskaftet är relativt kort och ofta syns mer än halva kapseln ovanför bladen. Kapseln är långsmal och är som torr tydligt fårad av 8 kapselränder som är 4 celler breda. Klyvöppningarna är insänkta och nästan helt täckta av omgivande celler, vilka har en upphöjd spets. De återfinns i nedre delen av kapseln och sitter i tre otydliga rader. Peristomet har två tandkransar. Den yttre tandkransen, som är tillbakaböjd i torrt tillstånd, består av 8 fint papillösa tänder (som på gamla kapslar kan vara kluvna). Den inre tandkransen består av 8 släta eller nästan släta tänder. Mössan är veckad, har enstaka hår och är inte papillös. Sporerna är 13–16 µm i diameter. Inga säkra belägg finns för att groddkorn förekommer hos arten i Norden, men i Tyskland har den ofta avlånga groddkorn.
Liten hättemossa liknar flera arter i släktet. Skogshättemossa Orthotrichum stramineum har rikligt med långa hår på strumpan. Hos parkhättemossa O. pallens och dvärghättemossa O. pumilum syns mer av klyvöppningarna och färska kapslar är bredare. När skotten hos liten hättemossa är torra är det tydligaste kännetecknet att bladen har inböjda och rännformiga bladspetsar. Liten hättemossa kan förväxlas med små exemplar av strimhättemossa O. affine, men den senare har ytliga klyvöppningar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för liten hättemossa

Länsvis förekomst och status för liten hättemossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för liten hättemossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige mycket sällsynt och är med säkerhet endast påträffad i Skåne och på Gotland fram t.o.m. 1950-talet. Den hittades år 2008 i norra Skåne (på en bok) i trakten av Tåssjö. Uppgifter finns från flera andra landskap, men det är osäkert om det rör sig om korrekt bestämda fynd. I Norden har arten även sällsynt påträffats i Norge där det har gjorts en del fynd efter 1950, och den har även hittats sällsynt i Danmark. Arten förekommer även i andra delar av Europa där den är betydligt vanligare än i Norden: t.ex. i Storbritannien. I övrigt förekommer den i Nordafrika och på Atlantöarna utanför Afrika samt i sydvästra Nordamerika.
Arten är rödlistad i flera andra länder i centrala och östra Europa (Hodgetts 2015).
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Orthotrichales  
 • Familj
  Orthotrichaceae  
 • Släkte
  Orthotrichum - hättemossor 
 • Art
  Orthotrichum tenellumBruch ex Brid. - liten hättemossa
  Synonymer
  Orthotrichum tenellum Brid.

Liten hättemossa är i Sverige funnen på lövträdsbark av t.ex. pil, asp, poppel och alm. Den uppges i Storbritannien växa på andra trädslag, t.ex. fläder, sälg och ask. Säkerligen kan andra rikbarksträd, t.ex. lönn, också utgöra underlag. Utbredningen i Sverige och Europa talar för att arten mestadels finns i områden med oceaniskt eller suboceaniskt klimat.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande), Epifyt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Triviallövskog, Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Viktig)
· aplar - Malus (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· avenbok - Carpinus betulus (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· bokar - Fagus (Har betydelse)
· fläder - Sambucus nigra (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Arten påverkas mycket negativt av luftföroreningar. Betydande hot utgör även avverkning av gamla alléer, lövträd på åkerholmar samt decimeringen av almen i södra Sverige genom almsjukan.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Lämpliga värdträd bör sparas i områden med inga eller låga halter luftföroreningar så att liten hättemossa kan fortleva, om den skulle finnas kvar eller återkomma. Utsläppen av luftföroreningar till luft måste minska på sikt. Äldre alléer bör sparas i större omfattning. När alléer föryngras bör enstaka träd sparas så att de kan utgöra spridningskällor under övergångsperioden.
Hättemossorna är småväxta och ibland svåra att identifiera utan mikroskop. Deras utbredning kan därför delvis vara dåligt känd. Genom äldre litteratur och herbariematerial från framför allt Skåne vet vi ändå med säkerhet att Orthotrichum-arterna var vanligare i början av seklet och troligen även under 1800-talet. Studier av luftföroreningarnas inverkan på mossfloran i England och Holland har visat att Orthotrichum-arterna är bland de mossor som är mest känsliga för SO2; de försvinner vid halter på 40 ppm i luften. Utländska namn - NO: Spolebustehette, DK: Lille Furehætte, GB: Slender Bristle-moss.

Etymologi: tenellus = mycket späd; tener (lat.) = späd, fin, vek, mjuk; diminutivsuffixet -ellus (lat.).
Uttal: [Ortótrikum tenéllum]

KEY FACTS Slender Bristle-moss. Tufts up to 1 cm high. Leaf margin almost entirely recurved. In drought the margin is, however, involute at apex - sometimes sufficiently to render the entire apical portion of the leaf channeled - at least in certain leaves. Autoicous. Capsule emergent and elongate, distinctly furrowed when dry and empty (8 bands of 4 thick-walled cells). Immersed stomata, almost completely obscured by overlying exothecial cells, present in basal half of capsule, in three ranks. Exostome with 8 finely papillose teeth (in old capsules sometimes with split apices) that are recurved when dry. Endostome with 8 more or less smooth teeth. Calyptra plicate, smooth, with scattered hairs. Spores 13-16 µm. Elongate gemmae are reportedly common in other parts of Europe and can sometimes cover the leaves. - In Sweden found on bark of e.g. Salix, Populus and Ulmus, in England also reported from Sambucus and Fraxinus. Other trees and bushes where the pH of the bark exceeds 5 may undoubtedly also serve as a substrate.

Gilbert, O. L. 1970. Further studies on the effects of sulphur dioxide on lichens and bryophytes. New Phytol. 69: 605-627.

Lewinsky-Haapasaari, J. 1995. Illustrierter Bestimmungsschlüssel zu den europäischen Orthotrichum-Arten. - Meylania 9: 3-56.

Lönnell, N. 2008. Orthotrichum tenellum liten hättemossa s. 249-250. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor. Kompaktmossor - kapmossor : Bryophyta : Anoectangium - Orthodontium. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Rev. Niklas Lönnell 2008. Uppdaterad 2010. Rev. Niklas Lönnell 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Orthotrichales  
 • Familj
  Orthotrichaceae  
 • Släkte
  Orthotrichum - hättemossor 
 • Art
  Orthotrichum tenellum, Bruch ex Brid. - liten hättemossa
  Synonymer
  Orthotrichum tenellum Brid.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Rev. Niklas Lönnell 2008. Uppdaterad 2010. Rev. Niklas Lönnell 2016.