Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  liten järvmossa

Organismgrupp Mossor Psilopilum cavifolium
Liten järvmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Liten järvmossa är en upp till centimeterhög grön eller brunaktig, akrokarp bladmossa, som är besläktad med björnmossorna. Bladen har mer eller mindre inböjda kanter och en kupad bladspets. I likhet med björnmossorna har bladen längsgående lameller på nervens ovansida. Nerven är grov och slutar i bladspetsen eller är kort utlöpande. Cellerna i den övre delen av bladet är tjockväggiga till skillnad från närstående stor järvmossa P. laevigatum, som har tunnväggiga celler. Arterna kan även skiljas på att liten järvmossa saknar grova tänder i bladkanten och längs lamellernas ovankant. Lamellerna är färre (5-8) än hos stor järvmossa (8-14) och nästan raka, inte starkt vågade. Skotten är skildkönade. Sporkapslarna är ovala, något krökta och tilltryckta från sidorna. Skaftet är blekt, grovt och i förhållande till mossans storlek mycket långt.
Utbredning
Länsvis förekomst för liten järvmossa Observationer i Sverige för liten järvmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige funnen på en handfull platser fördelade på två områden i Lule och Torne lappmarker. Den har påträffats senast 2003. I Norge är den endast känd från ett område i Finnmark, där sågs senast 1914. Liten järvmossa är en cirkumpolär, arktisk art som förekommer även på Island och Grönland, i Sibirien och Nordamerika. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Arten växer på bar mineraljord på sluttningar i fjällen. Den är sällsynt och funnen endast i Torne och Lule lappmarker. Arten har en arktisk utbredning och riskerar att minska ifall temperaturen ökar i fjällen och om arten får ökad konkurrens av gräs och andra värmegynnade växter. Antalet reproduktiva individer skattas till 1900 (50-8000). Antalet lokalområden i landet skattas till 5. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 km² och förekomstarean (AOO) till 400 (4-1600) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Mossan påträffas på nordvända klippor, snölegor och sluttningar i fjällen, där den växer i glesa samlingar på naken, sandig eller lerig, ibland torvhaltig jord i fuktiga miljöer. Lübenau & Lübenau (1971) specificerar habitatet till smala avsatser i nordvända klippväggar.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Polytrichopsida, Ordning Polytrichales, Familj Polytrichaceae, Släkte Psilopilum (järvmossor), Art Psilopilum cavifolium (Wils.) I. Hag. - liten järvmossa Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten växer på bar mineraljord på sluttningar i fjällen. Den är sällsynt och funnen endast i Torne och Lule lappmarker. Arten har en arktisk utbredning och riskerar att minska ifall temperaturen ökar i fjällen och om arten får ökad konkurrens av gräs och andra värmegynnade växter. Antalet reproduktiva individer skattas till 1900 (50-8000). Antalet lokalområden i landet skattas till 5. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 km² och förekomstarean (AOO) till 400 (4-1600) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Liten järvmossa är en upp till centimeterhög grön eller brunaktig, akrokarp bladmossa, som är besläktad med björnmossorna. Bladen har mer eller mindre inböjda kanter och en kupad bladspets. I likhet med björnmossorna har bladen längsgående lameller på nervens ovansida. Nerven är grov och slutar i bladspetsen eller är kort utlöpande. Cellerna i den övre delen av bladet är tjockväggiga till skillnad från närstående stor järvmossa P. laevigatum, som har tunnväggiga celler. Arterna kan även skiljas på att liten järvmossa saknar grova tänder i bladkanten och längs lamellernas ovankant. Lamellerna är färre (5-8) än hos stor järvmossa (8-14) och nästan raka, inte starkt vågade. Skotten är skildkönade. Sporkapslarna är ovala, något krökta och tilltryckta från sidorna. Skaftet är blekt, grovt och i förhållande till mossans storlek mycket långt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för liten järvmossa

Länsvis förekomst och status för liten järvmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för liten järvmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige funnen på en handfull platser fördelade på två områden i Lule och Torne lappmarker. Den har påträffats senast 2003. I Norge är den endast känd från ett område i Finnmark, där sågs senast 1914. Liten järvmossa är en cirkumpolär, arktisk art som förekommer även på Island och Grönland, i Sibirien och Nordamerika. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Polytrichopsida  
 • Ordning
  Polytrichales  
 • Familj
  Polytrichaceae  
 • Släkte
  Psilopilum - järvmossor 
 • Art
  Psilopilum cavifolium(Wils.) I. Hag. - liten järvmossa

Mossan påträffas på nordvända klippor, snölegor och sluttningar i fjällen, där den växer i glesa samlingar på naken, sandig eller lerig, ibland torvhaltig jord i fuktiga miljöer. Lübenau & Lübenau (1971) specificerar habitatet till smala avsatser i nordvända klippväggar.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Fjällbiotoper, Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Arten tål ej igenväxning. De kända populationerna är få och små och artens fortbestånd i landet är därför inte säkerställd.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Arten bör eftersökas på kända lokaler och dess habitatpreferenser bättre undersökas.
Utländska namn - NO: Småkomagemossa, IS: Rindaskalli, FI: Lapinlipposammal.

Lübenau, R. & Lübenau, K. 1971. Psilopilum cavifolium in der Torne Lappmark in Schweden. Herzogia 2: 149-151.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Nils Cronberg 1998. Uppdaterat 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Polytrichopsida  
 • Ordning
  Polytrichales  
 • Familj
  Polytrichaceae  
 • Släkte
  Psilopilum - järvmossor 
 • Art
  Psilopilum cavifolium, (Wils.) I. Hag. - liten järvmossa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Nils Cronberg 1998. Uppdaterat 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.