Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  liten kalkkuddmossa

Organismgrupp Mossor Gymnostomum calcareum
Liten kalkkuddmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar mycket täta, 1-3 cm höga, ljust gröna till blågröna tuvor. Tuvorna är ofta orangefärgade eller klart gula av rhizoider inuti. Bladen är jämnbreda och trubbiga med en grön- till gulaktig, bred nerv. Cellerna i bladets övre del är 5-7 µm i diameter, tjockväggiga och tätt papillösa. Nerven har på översidan rektangulära till avlånga celler som är mer eller mindre släta. I tvärsnitt ser man att nerven har ett stereidband. Arten är skildkönad och kapslar är relativt ovanliga. Kapseln är avlångt oval och upprätt, brunaktig och saknar peristom. Mynningen är något rödaktig. Kapselskaftet är 3-5 mm långt och gult. Sporerna är 8-10 µm i diameter, gula och släta. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Liten kalkkuddmossa kan likna knattemossa Gyroweisia tenuis, men bladspetsen hos denna är ofast mer avrundad och bladnerven saknar i tvärsnitt stereider. Den något större släktingen kalkkuddmossa Gymnostomum aeruginosum har större bladceller, bredare nerv som har två band av stereider och mörkt rödaktiga rhizoider (liten kalkkuddmossa har ett stereidband). Den snarlika arten nordlig kalkkuddmossa G. boreale är ännu spädare men har större bladceller (10-12 µm i diameter) och större sporer (12-16 µm i diameter).
Utbredning
Länsvis förekomst för liten kalkkuddmossa Observationer i Sverige för liten kalkkuddmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige med säkerhet endast funnen på ett fåtal platser på Gotland, i Skåne och Östergötland. Den saknas i Norge och Danmark, men finns sällsynt i Finland. Arten är vitt spridd i Europa, med tyngdpunkt i Sydeuropa. Arten finns i delar av Afrika, Asien, Australien, Nya Zeeland, Nord-, Mellan- och Sydamerika.
Flera av gotlandslokalerna har återbesökts på 1990-talet men utan resultat. Det finns dessutom tveksamma fynd från Öland. Arten finns med på den finska rödlistan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Liten kalkkuddmossa växer på bergväggar under klippöverhäng och skuggade partier i klyftor och grottor. Historiskt tycks arten ha minskat kraftig i Sverige men det är tveksamt om en fortgående minskning kan hävdas. Idag tycks arten vara extremt sällsynt och är de senaste hundra åren endast sedd på Gotland och känd populationstorlek är mycket liten.. Antalet reproduktiva individer skattas till 100 (10-1400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 20 (4-280) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Liten kalkkuddmossa växer på kalksten i skuggiga och fuktiga lägen. Vanliga biotoper är bergväggar under klippöverhäng och skuggade partier i klyftor och grottor. Arten växer ofta tillsammans med rutlungmossor Conocephalum spp., tuffkuddmossa Eucladium verticillatum, klockmossor Encalypta spp. och dvärgmossor Seligeria spp. Mogna kapslar finns på sommaren.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Pottiales, Familj Pottiaceae, Släkte Gymnostomum (kalkkuddmossor), Art Gymnostomum calcareum Nees & Hornsch. - liten kalkkuddmossa Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Liten kalkkuddmossa växer på bergväggar under klippöverhäng och skuggade partier i klyftor och grottor. Historiskt tycks arten ha minskat kraftig i Sverige men det är tveksamt om en fortgående minskning kan hävdas. Idag tycks arten vara extremt sällsynt och är de senaste hundra åren endast sedd på Gotland och känd populationstorlek är mycket liten.. Antalet reproduktiva individer skattas till 100 (10-1400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 20 (4-280) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Arten bildar mycket täta, 1-3 cm höga, ljust gröna till blågröna tuvor. Tuvorna är ofta orangefärgade eller klart gula av rhizoider inuti. Bladen är jämnbreda och trubbiga med en grön- till gulaktig, bred nerv. Cellerna i bladets övre del är 5-7 µm i diameter, tjockväggiga och tätt papillösa. Nerven har på översidan rektangulära till avlånga celler som är mer eller mindre släta. I tvärsnitt ser man att nerven har ett stereidband. Arten är skildkönad och kapslar är relativt ovanliga. Kapseln är avlångt oval och upprätt, brunaktig och saknar peristom. Mynningen är något rödaktig. Kapselskaftet är 3-5 mm långt och gult. Sporerna är 8-10 µm i diameter, gula och släta. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Liten kalkkuddmossa kan likna knattemossa Gyroweisia tenuis, men bladspetsen hos denna är ofast mer avrundad och bladnerven saknar i tvärsnitt stereider. Den något större släktingen kalkkuddmossa Gymnostomum aeruginosum har större bladceller, bredare nerv som har två band av stereider och mörkt rödaktiga rhizoider (liten kalkkuddmossa har ett stereidband). Den snarlika arten nordlig kalkkuddmossa G. boreale är ännu spädare men har större bladceller (10-12 µm i diameter) och större sporer (12-16 µm i diameter).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för liten kalkkuddmossa

Länsvis förekomst och status för liten kalkkuddmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för liten kalkkuddmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige med säkerhet endast funnen på ett fåtal platser på Gotland, i Skåne och Östergötland. Den saknas i Norge och Danmark, men finns sällsynt i Finland. Arten är vitt spridd i Europa, med tyngdpunkt i Sydeuropa. Arten finns i delar av Afrika, Asien, Australien, Nya Zeeland, Nord-, Mellan- och Sydamerika.
Flera av gotlandslokalerna har återbesökts på 1990-talet men utan resultat. Det finns dessutom tveksamma fynd från Öland. Arten finns med på den finska rödlistan.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Pottiales  
 • Familj
  Pottiaceae  
 • Underfamilj
  Trichostomoideae  
 • Släkte
  Gymnostomum - kalkkuddmossor 
 • Art
  Gymnostomum calcareumNees & Hornsch. - liten kalkkuddmossa

Liten kalkkuddmossa växer på kalksten i skuggiga och fuktiga lägen. Vanliga biotoper är bergväggar under klippöverhäng och skuggade partier i klyftor och grottor. Arten växer ofta tillsammans med rutlungmossor Conocephalum spp., tuffkuddmossa Eucladium verticillatum, klockmossor Encalypta spp. och dvärgmossor Seligeria spp. Mogna kapslar finns på sommaren.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Ädellövskog, Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Ändringar i beskuggning och hydrologi är potentiella hot.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Arten bör eftersökas på samtliga gamla lokaler. Lokaler där arten återfinns måste få ett ändamålsenligt skydd.
Utländska namn - FI: Kalkkipahkurasammal, GB: Blunt-leaf Tufa-moss.

Etymologi: calcarius = kalk-, som växer på kalk; calc-is genitiv calx (lat.) = kalksten; suffixet -arius (lat.). Syftar på att arten förekommer på kalksten även om det språkligt indikerar att det skulle syfta på calcar (lat.) = sporre.
Uttal: [Gymnóstomum kalkáreum]

key facts Blunt-leaf Tufa-moss. Shoots 1-3 cm high, forming very dense, light green to bluish-green tufts. Capsules relatively uncommon, narrowly ovoid, erect, brownish, gymnostomous. Seta 3-5 mm, yellow. Spores 8-10 µm, yellow, smooth. - Grows on limestone in moist and shady situations. Typically found on rock faces below overhangs or in shaded parts of clefts and caves.

Hallingbäck, T. 2008. Gymnostomum calcareum liten kalkkuddmossa s. 40-41. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor. Kompaktmossor - kapmossor : Bryophyta : Anoectangium - Orthodontium. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Nyholm, E. 1991. Illustrated flora of Nordic mosses. Fasc. 2. Nordisk Bryologisk Förening, Köpenhamn och Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Nils Cronberg 1998. Rev. Tomas Hallingbäck 2008. Uppdaterad 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Pottiales  
 • Familj
  Pottiaceae  
 • Underfamilj
  Trichostomoideae  
 • Släkte
  Gymnostomum - kalkkuddmossor 
 • Art
  Gymnostomum calcareum, Nees & Hornsch. - liten kalkkuddmossa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Nils Cronberg 1998. Rev. Tomas Hallingbäck 2008. Uppdaterad 2010.