Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  liten kulskinnbagge

Organismgrupp Halvvingar, Skinnbaggar Loricula ruficeps
Liten kulskinnbagge Halvvingar, Skinnbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Familjen blåsskinnbaggar, Microphysidae, är mycket små skinnbaggar <3 mm. Liten kulskinnbagge hör till de mindre i familjen, kroppslängden är endast 1,2–1,6 mm. Det är en liten droppformad skinnbagge. Hanarna har fullt utvecklade vingar medan honornas vingar är förkortade. Huvudet är mörkt rödaktigt medan resten av kroppen är svart. Hela djuret är glänsande. Benen är svarta och orangebruna.
Utbredning
Länsvis förekomst för liten kulskinnbagge Observationer i Sverige för liten kulskinnbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten funnen på en lokal i Blekinge och en lokal på Öland. De fåtaliga fynden av denna utomlands gör det svårt att ange utbredningen exakt. Fynd finns från Tyskland, Österrike, Frankrike, Italien och området kring Svarta havet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Fynd finns från Tyskland, Österrike, Frankrike, Italien och området kring Svarta havet. I Sverige funnen på vardera en lokal i Blekinge och Öland. På den senare har populationen bedömts vara mycket liten. Lever i lavvegetationen på trädstammar främst lind. Predator på sköldlöss och ev. andra småinsekter. Habitat minskar sannolikt genom avverkning av äldre, grova, lindar med lavpåväxt. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (2-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (200-4000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (10-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
De flesta arterna av familjen blåsskinnbaggar (Microphysidae) lever på stammar bland mossa och lavar. Liten kulskinnbagge utgör inget undantag, den lever framförallt bland lavar (Parmelia, Hypogymnia) som växer på trädstammar, den är främst funnen på lind i Sverige. Utanför Sverige finns dock fynd från en rad andra trädslag som ek, apel, lönn, tall, och gran. Undersökningar från Ungern pekar även på mossor som substrat för arten (Rédei & Hufnagel, 2003). Arten är rovlevande på ägg, larver och fullvuxna små leddjur. Under fortplantningstiden kan vuxna hanar hittas på andra substrat än trädstammar, t.ex. gräs och örter. Vuxna individer har observerats från mitten av juni till mitten av augusti i Tyskland.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· egentliga insekter
· egentliga insekter
· sköldlöss
· sköldlöss
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· färglavar
· färglavar
· lavar
· lavar
Ved och bark
Ved och bark
· skogslind
· skogslind
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Microphysidae (blåsskinnbaggar), Släkte Loricula, Art Loricula ruficeps (Reuter, 1884) - liten kulskinnbagge Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Fynd finns från Tyskland, Österrike, Frankrike, Italien och området kring Svarta havet. I Sverige funnen på vardera en lokal i Blekinge och Öland. På den senare har populationen bedömts vara mycket liten. Lever i lavvegetationen på trädstammar främst lind. Predator på sköldlöss och ev. andra småinsekter. Habitat minskar sannolikt genom avverkning av äldre, grova, lindar med lavpåväxt. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (2-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (200-4000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (10-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Familjen blåsskinnbaggar, Microphysidae, är mycket små skinnbaggar <3 mm. Liten kulskinnbagge hör till de mindre i familjen, kroppslängden är endast 1,2–1,6 mm. Det är en liten droppformad skinnbagge. Hanarna har fullt utvecklade vingar medan honornas vingar är förkortade. Huvudet är mörkt rödaktigt medan resten av kroppen är svart. Hela djuret är glänsande. Benen är svarta och orangebruna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för liten kulskinnbagge

Länsvis förekomst och status för liten kulskinnbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för liten kulskinnbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten funnen på en lokal i Blekinge och en lokal på Öland. De fåtaliga fynden av denna utomlands gör det svårt att ange utbredningen exakt. Fynd finns från Tyskland, Österrike, Frankrike, Italien och området kring Svarta havet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Cimicomorpha  
 • Överfamilj
  Miroidea  
 • Familj
  Microphysidae - blåsskinnbaggar 
 • Släkte
  Loricula  
 • Art
  Loricula ruficeps(Reuter, 1884) - liten kulskinnbagge

De flesta arterna av familjen blåsskinnbaggar (Microphysidae) lever på stammar bland mossa och lavar. Liten kulskinnbagge utgör inget undantag, den lever framförallt bland lavar (Parmelia, Hypogymnia) som växer på trädstammar, den är främst funnen på lind i Sverige. Utanför Sverige finns dock fynd från en rad andra trädslag som ek, apel, lönn, tall, och gran. Undersökningar från Ungern pekar även på mossor som substrat för arten (Rédei & Hufnagel, 2003). Arten är rovlevande på ägg, larver och fullvuxna små leddjur. Under fortplantningstiden kan vuxna hanar hittas på andra substrat än trädstammar, t.ex. gräs och örter. Vuxna individer har observerats från mitten av juni till mitten av augusti i Tyskland.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· egentliga insekter - Insecta (Viktig)
· sköldlöss - Coccoidea (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· färglavar - Parmelia (Viktig)
· lavar - Lichenes (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
· skogslind - Tilia cordata (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Arten hotas framförallt av avverkning av äldre, grova, lindar med lavpåväxt. Även avverkning av andra trädslag kan vara ett hot mot arten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Bevara grova och lavbeväxta träd, i synnerhet lindar, på de få kända lokalerna.

Rédei, D. & Hufnagel, L. 2003. The species composition of true bug assemblages extracted with Berlese funnels. Applied Ecology and Environmental Research 1: 93–113.

Wachmann, E., Melber, A. & Deckert, J. 2004. Wanzen 2. Die Tierwelt Deutschland 75: 1–294.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Cimicomorpha  
 • Överfamilj
  Miroidea  
 • Familj
  Microphysidae - blåsskinnbaggar 
 • Släkte
  Loricula  
 • Art
  Loricula ruficeps, (Reuter, 1884) - liten kulskinnbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.