Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  liten parasollmossa

Organismgrupp Mossor Splachnum melanocaulon
Liten parasollmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Skotten är upp till 1 cm höga och växer i luckra, rent gröna tuvor. Bladen har stora, tunnväggiga celler. Honbladen är brett ovala med en kort, vass spets och bladkanten är tandad ned till mitten. Arten är skildkönad men kapslar är vanliga. Kapselhalsen är blekt gul, parasolliknande, ca 0,5 cm bred och fluffigt uppblåst. Kapselskaftet är rödaktigt och upp till 3 cm långt.
Liten parasollmossa kan förväxlas med gul parasollmossa Splachnum luteum, men den senare har bredare, betydligt tunnare parasoller och honblad med en mycket lång spets.
Utbredning
Länsvis förekomst för liten parasollmossa Observationer i Sverige för liten parasollmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har bara hittats på ett fåtal platser från Dalarna till Lule lappmark. Den finns på enstaka lokaler i Finland och norra Norge. Huvuddelen av alla kända förekomster finns i norra Fennoskandien. Den har i övrigt hittats på enstaka platser i Sibirien, i Japan och i Alaska.
Arten är rödlistad i Finland och Norge (Hodgetts 2015).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Sällsynt art som växer på spillning, ibland även på stubbar och andra humusrika substrat, i Norrland. Ingen trolig minskning i habitat men dess sällsynthet gör arten sårbar. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (50-4800). Antalet lokalområden i landet skattas till 10. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (12-960) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Liten parasollmossa växer på spillning men har även hittats på lövträdsstubbar. Den växer något torrare än övriga arter i släktet. Detta kan vara orsaken till att den bildar sporkapslar relativt tidigt på säsongen, redan under försommaren, vilket också kan innebära att den är förbisedd. Eftersom den lever på ett mycket kortlivat substrat konkurreras den ut redan efter ett par år och måste snabbt sprida sig till nytt, lämpligt substrat. Den har hittats tillsammans med bl.a. vanlig nickmossa Pohlia nutans, tandad lämmelmossa Tetraplodon angustatus och lämmelmossa T. mnioides. Sporerna mognar på försommaren, varefter både kapslar och mosskott vissnar ned.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Barrskog
Barrskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
Dött träd
Dött träd
· björkar
· björkar
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Splachnales, Familj Splachnaceae, Släkte Splachnum (parasollmossor), Art Splachnum melanocaulon (Wahlenb.) Schwägr. - liten parasollmossa Synonymer Splachnum melanocaulon (Wahlenb.) Schwaegr.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Sällsynt art som växer på spillning, ibland även på stubbar och andra humusrika substrat, i Norrland. Ingen trolig minskning i habitat men dess sällsynthet gör arten sårbar. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (50-4800). Antalet lokalområden i landet skattas till 10. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (12-960) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Skotten är upp till 1 cm höga och växer i luckra, rent gröna tuvor. Bladen har stora, tunnväggiga celler. Honbladen är brett ovala med en kort, vass spets och bladkanten är tandad ned till mitten. Arten är skildkönad men kapslar är vanliga. Kapselhalsen är blekt gul, parasolliknande, ca 0,5 cm bred och fluffigt uppblåst. Kapselskaftet är rödaktigt och upp till 3 cm långt.
Liten parasollmossa kan förväxlas med gul parasollmossa Splachnum luteum, men den senare har bredare, betydligt tunnare parasoller och honblad med en mycket lång spets.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för liten parasollmossa

Länsvis förekomst och status för liten parasollmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för liten parasollmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har bara hittats på ett fåtal platser från Dalarna till Lule lappmark. Den finns på enstaka lokaler i Finland och norra Norge. Huvuddelen av alla kända förekomster finns i norra Fennoskandien. Den har i övrigt hittats på enstaka platser i Sibirien, i Japan och i Alaska.
Arten är rödlistad i Finland och Norge (Hodgetts 2015).
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Splachnales  
 • Familj
  Splachnaceae  
 • Släkte
  Splachnum - parasollmossor 
 • Art
  Splachnum melanocaulon(Wahlenb.) Schwägr. - liten parasollmossa
  Synonymer
  Splachnum melanocaulon (Wahlenb.) Schwaegr.

Liten parasollmossa växer på spillning men har även hittats på lövträdsstubbar. Den växer något torrare än övriga arter i släktet. Detta kan vara orsaken till att den bildar sporkapslar relativt tidigt på säsongen, redan under försommaren, vilket också kan innebära att den är förbisedd. Eftersom den lever på ett mycket kortlivat substrat konkurreras den ut redan efter ett par år och måste snabbt sprida sig till nytt, lämpligt substrat. Den har hittats tillsammans med bl.a. vanlig nickmossa Pohlia nutans, tandad lämmelmossa Tetraplodon angustatus och lämmelmossa T. mnioides. Sporerna mognar på försommaren, varefter både kapslar och mosskott vissnar ned.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Har betydelse)
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
Efterlämningar av djur (Viktig)
Hotbilden är mycket oklar då arten har ett dynamiskt levnadssätt på enskilda lokaler. Klart är dock att arten är sällsynt och därigenom sårbar för förändrad markanvändning på växtplatsen, såsom slutavverkning och dikning.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Kända lokaler måste övervakas och slutavverkning eller förändringar i hydrologin bör undvikas. Däremot kan eventuellt artens förekomst på en enskild lokal förlängas genom ett måttligt uttag av lövved. Liten parasollmossa är troligen mycket sällsynt och har sin huvudsakliga utbredning i norra Fennoskandien. Härigenom kan arten betraktas som en ansvarsart för regionen. Det är därför önskvärt att arten eftersöks i större utsträckning och att dess status övervakas.
Utländska namn - NO: Bleikmøkkmose, FI: Pohjansompasammal.

Etymologi: melanocaulon (gr.) = med svart stjälk; genitiv melan-os av melas (gr.) = svart; kaolos (gr.) = stjälk.
Uttal: [Spláknum melanokáulon]

KEY FACTS Shoots up to 1 cm high, forming lax, green tufts. Perichaetial bracts broadly ovate, acuminate, leaf margin dentate in apical half. Laminal cells large and thin-walled. Dioicous, capsules common. Hypophysis swollen, umbrella-like, c. 0.5 cm wide, pale yellow. Seta reddish, up to 3 cm long. - Primarily found on droppings, but also on stumps of deciduous trees. The fact that this species prefers slightly drier sites than other members of the genus might explain why its capsules are formed already in early summer.

Crum, H. & Anderson, L. E. 1981. Mosses of eastern North America, Vol. 1 & 2: Columbia University Press, New York.

Hodgetts, N. G. (red.) 2015. Checklist and country status of European bryophytes - towards a new Red List for Europe. Irish Wildlife Manuals 84. National Parks and Wildlife Service, Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht, Ireland.

Weibull, H. 2008. Splachnum melanocaulon liten parasollmossa s. 193-194. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor. Kompaktmossor - kapmossor : Bryophyta : Anoectangium - Orthodontium. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Karström, M. 1995. Liten parasollmossa, Splachnum melanocaulon, en barndomsdröm. Myrinia 5: 17-19.

Nyholm E. 1989. Illustrated Flora of Nordic Mosses. Fasc. 2. Nordisk Bryologisk Förening, Köpenhamn och Lund.

Oldhammer, B. 1996. Ingen vanlig skitmossa! Trollius 19: 39-40.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Gunnar Jonsson 1997. Rev. Henrik Weibull 2008. Uppdaterat 2010, 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Splachnales  
 • Familj
  Splachnaceae  
 • Släkte
  Splachnum - parasollmossor 
 • Art
  Splachnum melanocaulon, (Wahlenb.) Schwägr. - liten parasollmossa
  Synonymer
  Splachnum melanocaulon (Wahlenb.) Schwaegr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Gunnar Jonsson 1997. Rev. Henrik Weibull 2008. Uppdaterat 2010, 2016.