Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  liten pilsnäcka

Organismgrupp Blötdjur, Marina snäckor Curtitoma trevelliana
Liten pilsnäcka Blötdjur, Marina snäckor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Oenopota trevelliana har liksom O. turricula ett tydligt trappstegsformat skal, men med fler, lägre och mera rundade tväråsar. Detta ger skalet en mer oval profil än hos O. turricula. Skalet är vitt till ljusbrunt och blir upp till 13 mm högt samt 5 mm brett. Spiran och sifonrännan är relativt korta. Skalet har 20-27 tämligen rundade tväråsar på sista vindlingen, vilken upptar omkring hälften till två tredjedelar av skalhöjden (58-75 %). Embryonalskalet (som är det lilla skalet på ”toppen” av det stora) upptar 2 vindlingar, av vilka den första är slät och den andra har 12-15 spiralkölar. Skalöppningen upptar omkring hälften av den totala skalhöjden. Djuret är mycket likt O. turricula men ögonen sitter halvvägs från tentaklernas spets. Foten är sköldformad med ett litet ovalt operculum (lock som täcker skalöppningen). Huden är grå eller vit.
Utbredning
Länsvis förekomst för liten pilsnäcka Observationer i Sverige för liten pilsnäcka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har cirkumpolär utbredning och förekommer ner till Brittiska öarna och Kattegatt-Öresund i östra Atlanten och till Maine i västra Atlanten samt till Kalifornien i västra Stilla havet. Lokalt är arten vanligt förekommande i norra Nordsjön, och den finns längs hela norska kusten. Arten är i huvudsak funnen på bottnar med finsand (välsorterad sand omkring 250 µm med viss förekomst av skalrester) ner till över 300 meters djup. I Bohuslän och Halland återfinns O. trevelliana på 20-100 meters djup, och arten förekommer även i norra och mellersta Öresund. Under åren 1921-38 återfanns den på en plats i Kattegatt (Glommen) på 35 meters djup. Under perioden 1936-79 finns sporadiska fynd från Knähakenområdet i norra Öresund. Stor kunskapsbrist råder dock om artens nuvarande status längs svenska kusten.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
En snäcka med karakteristiskt tydligt trappstegsformat skal, vilket blir upp till 13 mm högt. Arten är i huvudsak funnen på bottnar med finsand ner till över 300 meters djup. Den lever av små havsborstmaskar. Utbredningen är cirkumpolär utbredning, lokalt är arten vanligt förekommande i norra Nordsjön, och den finns längs hela norska kusten. I våra vatten är arten känd från Bohuslän och Halland och samt från norra och mellersta Öresund. Under perioden 1936-79 finns sporadiska fynd från Knähakenområdet i norra Öresund. De bottnar där arten lever utsatta för sedimentation till följd av trålning och övergödning. Stor kunskapsbrist råder dock om artens nuvarande status längs svenska kusten. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten lever av små havsborstmaskar, framförallt spioniderna Prionospio fallax och Spiophanes bombyx, men i viss utsträckning även av Ophelina acuminata. Äggen läggs i linsformade kapslar som fästs på skal och stenar under april till augusti. Ur dessa kläcks veligerlarver med kort pelagiskt stadium.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· havsborstmaskar
· havsborstmaskar
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Gastropoda (snäckor), Ordning Neogastropoda, Familj Mangeliidae, Släkte Curtitoma, Art Curtitoma trevelliana (Turton, 1834) - liten pilsnäcka Synonymer Oenopota reticulata (Brown, 1827), Curtitoma reticulata (Brown, 1827), Lora reticulata (Brown, 1827), Oenopota trevelliana (Turton, 1834), Pleurotoma trevelliana Turton, 1834, Pleurotoma reticulata Brown, 1827

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation En snäcka med karakteristiskt tydligt trappstegsformat skal, vilket blir upp till 13 mm högt. Arten är i huvudsak funnen på bottnar med finsand ner till över 300 meters djup. Den lever av små havsborstmaskar. Utbredningen är cirkumpolär utbredning, lokalt är arten vanligt förekommande i norra Nordsjön, och den finns längs hela norska kusten. I våra vatten är arten känd från Bohuslän och Halland och samt från norra och mellersta Öresund. Under perioden 1936-79 finns sporadiska fynd från Knähakenområdet i norra Öresund. De bottnar där arten lever utsatta för sedimentation till följd av trålning och övergödning. Stor kunskapsbrist råder dock om artens nuvarande status längs svenska kusten. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Oenopota trevelliana har liksom O. turricula ett tydligt trappstegsformat skal, men med fler, lägre och mera rundade tväråsar. Detta ger skalet en mer oval profil än hos O. turricula. Skalet är vitt till ljusbrunt och blir upp till 13 mm högt samt 5 mm brett. Spiran och sifonrännan är relativt korta. Skalet har 20-27 tämligen rundade tväråsar på sista vindlingen, vilken upptar omkring hälften till två tredjedelar av skalhöjden (58-75 %). Embryonalskalet (som är det lilla skalet på ”toppen” av det stora) upptar 2 vindlingar, av vilka den första är slät och den andra har 12-15 spiralkölar. Skalöppningen upptar omkring hälften av den totala skalhöjden. Djuret är mycket likt O. turricula men ögonen sitter halvvägs från tentaklernas spets. Foten är sköldformad med ett litet ovalt operculum (lock som täcker skalöppningen). Huden är grå eller vit.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för liten pilsnäcka

Länsvis förekomst och status för liten pilsnäcka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för liten pilsnäcka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har cirkumpolär utbredning och förekommer ner till Brittiska öarna och Kattegatt-Öresund i östra Atlanten och till Maine i västra Atlanten samt till Kalifornien i västra Stilla havet. Lokalt är arten vanligt förekommande i norra Nordsjön, och den finns längs hela norska kusten. Arten är i huvudsak funnen på bottnar med finsand (välsorterad sand omkring 250 µm med viss förekomst av skalrester) ner till över 300 meters djup. I Bohuslän och Halland återfinns O. trevelliana på 20-100 meters djup, och arten förekommer även i norra och mellersta Öresund. Under åren 1921-38 återfanns den på en plats i Kattegatt (Glommen) på 35 meters djup. Under perioden 1936-79 finns sporadiska fynd från Knähakenområdet i norra Öresund. Stor kunskapsbrist råder dock om artens nuvarande status längs svenska kusten.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Caenogastropoda  
 • Ordning
  Neogastropoda  
 • Överfamilj
  Conoidea  
 • Familj
  Mangeliidae  
 • Släkte
  Curtitoma  
 • Art
  Curtitoma trevelliana(Turton, 1834) - liten pilsnäcka
  Synonymer
  Oenopota reticulata (Brown, 1827)
  Curtitoma reticulata (Brown, 1827)
  Lora reticulata (Brown, 1827)
  Oenopota trevelliana (Turton, 1834)
  Pleurotoma trevelliana Turton, 1834
  Pleurotoma reticulata Brown, 1827

Arten lever av små havsborstmaskar, framförallt spioniderna Prionospio fallax och Spiophanes bombyx, men i viss utsträckning även av Ophelina acuminata. Äggen läggs i linsformade kapslar som fästs på skal och stenar under april till augusti. Ur dessa kläcks veligerlarver med kort pelagiskt stadium.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· havsborstmaskar - Polychaeta (Viktig)
Vatten (Viktig)
Arten verkar i svenska vatten endast förekomma på bottnar med fin sand, vilka är utsatta för sedimentation till följd av trålning och övergödning. Det är troligt att O. trevelliana missgynnas av den tilltagande igenslamningen. Klimatförändringar (uppvärmning) kan också vara ett hot mot artens förekomst i svenska vatten. Vidare har miljögifter, särskilt organiska tennföreningar, visat sig vara ett mycket allvarligt hot mot flera arter av snäckor eftersom de påverkar reproduktionen. Det korta pelagiska larvstadiet begränsar artens möjligheter till spridning och återkolonisation.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Fiske (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Det är viktigt att miljömålsarbetet med att minska tillförseln av näringsämnen och miljögifter till havet fortsätter och intensifieras. Det är dock svårt att föreslå mer specifika åtgärder eftersom kunskapen om artens utbredning och status i dagsläget är synnerligen bristfällig.

Fretter, V. & A. Graham. 1985. The Prosobranch Molluscs of Britain and Denmark. Part 8 – Neogastropoda. J. Moll. Stud. Supplement 15.

Graham, A. 1988. Molluscs: Prosobranch and Pyramellid Gastropods. Synopses of the British Fauna (New Series) No. 2. The Linnean Society of London.

Göransson, P & M. Karlsson. 1998. Knähaken – Öresunds stolthet. Ett hundraårigt perspektiv över biologisk mångfald i ett kustnära havsområde. Malmöhus läns landsting – Miljövårdsfonden. Miljönämnden i Helsingborg.

Hubendick, B & A, Warén. 1974. Småsnäckor från svenska västkusten - 6. släktena Emarginula, Lacuna, Natica, Philbertia, Lora m.fl. Särtryck ur Göteborgs Naturhistoriska Museum Årstryck 1974.

Jensen, K. R & J. Knudsen. 1995. Annotated checklist of recent marine molluscs of Danish waters. Zoological Museum, København.

Jägerskiöld, L. A. 1971. A survey of the marine benthonic macro-fauna along the Swedish west coast 1921–1938. Acta Regiae Societatis Scintiarum. et Litterarum Gothoburgensis. Zoologica 6, Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället, Göteborg.

Hansson, H. G. (Comp.), NEAT (North East Atlantic Taxa): Scandinavian marine Mollusca Check-List. Internet Ed., Aug. 1998. (http://www.tmbl.gu.se). Thorson, G. 1946. Reproduction and larval development of danish marine bottom invertebrates, with special reference to the planktonic larvae in the sound (Øresund). Medd. Komm. Danm. Fisk. Havund. Ser. Plankton. Bind IV. København.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Peter Göransson. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Caenogastropoda  
 • Ordning
  Neogastropoda  
 • Överfamilj
  Conoidea  
 • Familj
  Mangeliidae  
 • Släkte
  Curtitoma  
 • Art
  Curtitoma trevelliana, (Turton, 1834) - liten pilsnäcka
  Synonymer
  Oenopota reticulata (Brown, 1827)
  Curtitoma reticulata (Brown, 1827)
  Lora reticulata (Brown, 1827)
  Oenopota trevelliana (Turton, 1834)
  Pleurotoma trevelliana Turton, 1834
  Pleurotoma reticulata Brown, 1827
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Peter Göransson. © ArtDatabanken, SLU 2005.