Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  liten rävspindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius pseudovulpinus
Liten rävspindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Denna arts fruktkroppar karaktäriseras främst av den fibriga, fjälliga ytan. Hatten blir 3–7 cm bred, ibland med låg puckel, fibrös, nästan filtig, klibbig som ung. Den har en ockrabrun till rödbrun färg med vit kant och den mörknar vid tumning. Velum är mycket rikligt, fibröst till fjälligt. Lamellerna är täta, lila, som äldre gråaktiga. Foten är 4–8 x 1–1,5 cm, jämntjock eller vid basen svagt vidgad, vitaktig, ibland med en lila ton upptill. Köttet är vitt till tydligt gult vid genomskärning. Lukten är obehaglig, jordartad. Svampen liknar rävspindelskivling Cortinarius vulpinus, som dock har klibbig och mera glatt hatt, kött som inte gulnar och skivor som inte behåller den lila färgen.
Utbredning
Länsvis förekomst för liten rävspindling Observationer i Sverige för liten rävspindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Artens enda kända växtlokaler i Sverige är på Öland och i Bohuslän. 6 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 30, vilket motsvarar ungefär 150 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 1 500 individer enligt IUCN:s definitioner). Total population i landet bedöms ha minskat med mellan 20 och 30 % över de senaste 50 åren. En fortlöpande minskning misstänks pågå p.g.a. igenväxning av solvarma öppna och halvöppna i tidigare betade ädellövskogar. Den förekommer mycket sällsynt i Mellaneuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Bildar mykorrhiza med avenbok och hassel i ädellövskog och hässlen på kalkrik mark. Enbart på exklusiva lokaler med många andra rödlistade arter. Total population i landet är liten och bedöms ha minskat och fortlöpande minska p.g.a. såväl avverkningar som igenväxning av solvarma öppna och halvöppna i tidigare betade ädellövskogar. Bedöms missgynnas starkt av EU's nya regler för miljöstöd. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (400-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (4). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (10-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (40-200) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Ekologi
Bildar mykorrhiza med avenbok och hassel i ädellövskog och i torra hässlen på kalk. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· avenbok
· avenbok
· hassel
· hassel
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius pseudovulpinus Rob. Henry & Ramm - liten rävspindling Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med avenbok och hassel i ädellövskog och hässlen på kalkrik mark. Enbart på exklusiva lokaler med många andra rödlistade arter. Total population i landet är liten och bedöms ha minskat och fortlöpande minska p.g.a. såväl avverkningar som igenväxning av solvarma öppna och halvöppna i tidigare betade ädellövskogar. Bedöms missgynnas starkt av EU's nya regler för miljöstöd. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (400-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (4). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (10-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (40-200) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Denna arts fruktkroppar karaktäriseras främst av den fibriga, fjälliga ytan. Hatten blir 3–7 cm bred, ibland med låg puckel, fibrös, nästan filtig, klibbig som ung. Den har en ockrabrun till rödbrun färg med vit kant och den mörknar vid tumning. Velum är mycket rikligt, fibröst till fjälligt. Lamellerna är täta, lila, som äldre gråaktiga. Foten är 4–8 x 1–1,5 cm, jämntjock eller vid basen svagt vidgad, vitaktig, ibland med en lila ton upptill. Köttet är vitt till tydligt gult vid genomskärning. Lukten är obehaglig, jordartad. Svampen liknar rävspindelskivling Cortinarius vulpinus, som dock har klibbig och mera glatt hatt, kött som inte gulnar och skivor som inte behåller den lila färgen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för liten rävspindling

Länsvis förekomst och status för liten rävspindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för liten rävspindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Artens enda kända växtlokaler i Sverige är på Öland och i Bohuslän. 6 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 30, vilket motsvarar ungefär 150 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 1 500 individer enligt IUCN:s definitioner). Total population i landet bedöms ha minskat med mellan 20 och 30 % över de senaste 50 åren. En fortlöpande minskning misstänks pågå p.g.a. igenväxning av solvarma öppna och halvöppna i tidigare betade ädellövskogar. Den förekommer mycket sällsynt i Mellaneuropa.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius pseudovulpinusRob. Henry & Ramm - liten rävspindling

Bildar mykorrhiza med avenbok och hassel i ädellövskog och i torra hässlen på kalk. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· avenbok - Carpinus betulus (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Arten hotas främst av att dess få växtplatser lätt kan förstöras genom någon form av exploatering. I första hand gäller det avverkning av de värdträd som den är helt beroende av. Igenväxning som följd av upphörd betesdrift kommer också att missgynna arten, då solvarma öppna och halvöppna miljöer förändras till helt slutna. Även körskador och skogliga åtgärder som markberedning kan vara ödesdigert för artens markmycel.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Skydda ädellövskogen och sörj för dess kontinuitet. En långsiktig tillgång till värdträd säkras genom att växtplatserna undantas från trakthyggesbruk. På lokaler där arten förekommer undviks plantering av gran, och spontant inväxande granar huggs bort. Värdträd och lämpliga blivande värdträd sparas på artens växtplatser. Arten är beroende av att de extensivt betade hasselrika mosaikmiljöerna får fortsatt hävd, kompletterat med naturvårdsinriktade skogliga åtgärder i syfte att upprätthålla en viss luckighet. Marken på växtplatsen bör inte utsättas för kraftiga störningar av typen dikning, markberedning eller terrängkörning. De få kända lokalerna bör ges ett juridiskt skydd. Markanvändningen anpassas noggrant till artens krav. Markägare, brukare och myndigheter uppmärksammas på att arten är hotad. Arten kan vara förbisedd och bör eftersökas i andra områden med lämpliga miljöer. Dess utveckling bör övervakas genom floraväkteri.

Brandrud, T., Knutsson, T. & Soop, K. 1996. En fantastisk säsong på Öland. Jordstjärnan 17(3), sid. 27–42.

Brandrud. T. et al. 1989-1998. Cortinarius Flora Photographica. Härnösand. Bild B 43.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin & Tommy Knutsson 2001.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius pseudovulpinus, Rob. Henry & Ramm - liten rävspindling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin & Tommy Knutsson 2001.