Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  liten stjärnfruktlav

Organismgrupp Lavar Gyalecta hypoleuca
Liten stjärnfruktlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Liten stjärnfruktlav har en upp till flera dm stor, ljust rosa bål (ljusgrå på herbarieexemplar), vilken är delvis insänkt i substratet och uppdelad i små areoler. Apothecier är upp till 0,5 mm breda, insänkta med konkav disk och sitter ensamma eller parvisa på areolerna. Sporerna är parallellt 6–10-celliga. Arten har grönalgsläktet Trentepohlia som fotobiont, och bålen blir därmed orange om man rispar den. Stor stjärnfruktlav P. clausa har större apothecier (upp till 1 mm breda) med inböjda, gräddvita kantflikar som ger ett stjärnformigt utseende, och en liten central öppning till hymeniet.
Utbredning
Länsvis förekomst för liten stjärnfruktlav Observationer i Sverige för liten stjärnfruktlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Liten stjärnfruktlav har endast sex aktuella lokaler i landet, alla på Gotland (bl.a. Torsburgen, Östergarn, Stora och Lilla Karlsö). Förekomsterna är relativt rika och den kan täcka flera kvadratmetrar. Den är uppgiven från ytterligare tre lokaler på Gotland (Visby, Lojsta och Hellvi), men är inte återfunnen på dessa. I Visby har arten troligtvis försvunnit p.g.a. att lokalen har exploaterats för bebyggelse. I övriga Norden är den endast uppgiven från Rogaland i Norge. Arten är för övrigt känd från Alperna, Pyrenéerna och Karpaterna.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Endast känd från Gotland där det finns sju aktuella lokaler. Växer på kalksten på nordvända, skuggade men vindexponerade lodytor som saknar skuggande trädridå. Antalet reproduktiva individer skattas till 140 (70-210). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (7-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1796 km² och förekomstarean (AOO) till 80 (28-120) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Liten stjärnfruktlav växer på kalksten på nordvända, skuggade men vindexponerade lodytor som saknar skuggande trädridå. Arten är rikligt företrädd på Lilla Karlsös nordsida där träd saknas, medan Stora Karlsös nordsida, som till stora delar skuggas av träd, endast hyser arten på de lodytor som är någorlunda fria från trädridå. Typiska följearter är kalkpunktlav Acrocordia conoidea, kalkorangelav Caloplaca flavescens och Verrucaria caerulea.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Ostropales, Familj Gyalectaceae, Släkte Gyalecta (kraterlavar), Art Gyalecta hypoleuca (Ach.) Zahlbr. - liten stjärnfruktlav Synonymer Gyalecta gyalectoides (A.Massal.) Lindau, Gyalecta thelotremoides Nyl., Petractis hypoleuca (Ach.) Vězda, Urceolaria hypoleuca Ach., Biatora hypoleuca (Ach.) Fr., Secoliga hypoleuca (Ach.) M.Choisy

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Endast känd från Gotland där det finns sju aktuella lokaler. Växer på kalksten på nordvända, skuggade men vindexponerade lodytor som saknar skuggande trädridå. Antalet reproduktiva individer skattas till 140 (70-210). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (7-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1796 km² och förekomstarean (AOO) till 80 (28-120) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Liten stjärnfruktlav har en upp till flera dm stor, ljust rosa bål (ljusgrå på herbarieexemplar), vilken är delvis insänkt i substratet och uppdelad i små areoler. Apothecier är upp till 0,5 mm breda, insänkta med konkav disk och sitter ensamma eller parvisa på areolerna. Sporerna är parallellt 6–10-celliga. Arten har grönalgsläktet Trentepohlia som fotobiont, och bålen blir därmed orange om man rispar den. Stor stjärnfruktlav P. clausa har större apothecier (upp till 1 mm breda) med inböjda, gräddvita kantflikar som ger ett stjärnformigt utseende, och en liten central öppning till hymeniet.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för liten stjärnfruktlav

Länsvis förekomst och status för liten stjärnfruktlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för liten stjärnfruktlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Liten stjärnfruktlav har endast sex aktuella lokaler i landet, alla på Gotland (bl.a. Torsburgen, Östergarn, Stora och Lilla Karlsö). Förekomsterna är relativt rika och den kan täcka flera kvadratmetrar. Den är uppgiven från ytterligare tre lokaler på Gotland (Visby, Lojsta och Hellvi), men är inte återfunnen på dessa. I Visby har arten troligtvis försvunnit p.g.a. att lokalen har exploaterats för bebyggelse. I övriga Norden är den endast uppgiven från Rogaland i Norge. Arten är för övrigt känd från Alperna, Pyrenéerna och Karpaterna.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Ostropales  
 • Familj
  Gyalectaceae  
 • Släkte
  Gyalecta - kraterlavar 
 • Art
  Gyalecta hypoleuca(Ach.) Zahlbr. - liten stjärnfruktlav
  Synonymer
  Gyalecta gyalectoides (A.Massal.) Lindau
  Gyalecta thelotremoides Nyl.
  Petractis hypoleuca (Ach.) Vězda
  Urceolaria hypoleuca Ach.
  Biatora hypoleuca (Ach.) Fr.
  Secoliga hypoleuca (Ach.) M.Choisy

Liten stjärnfruktlav växer på kalksten på nordvända, skuggade men vindexponerade lodytor som saknar skuggande trädridå. Arten är rikligt företrädd på Lilla Karlsös nordsida där träd saknas, medan Stora Karlsös nordsida, som till stora delar skuggas av träd, endast hyser arten på de lodytor som är någorlunda fria från trädridå. Typiska följearter är kalkpunktlav Acrocordia conoidea, kalkorangelav Caloplaca flavescens och Verrucaria caerulea.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Det största hotet mot liten stjärnfruktlav är sannolikt att omgivande skog och trädridåer vid fri utveckling alltför kraftigt kan beskugga de klippor och lodytor där arten växer. Förändrat lokalklimat i samband med skogsavverkning och röjning kan också vara ett hot mot artens förekomster.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten bör hållas under uppsikt på sina aktuella lokaler. På kraftigt beskuggade lodytor kan det vara aktuellt med en försiktig gallring eller röjning i trädskiktet. Populationerna bedöms dock som relativt stabila och liten stjärnfruktlav är skyddad på tre av sina fyra lokaler (naturreservat på Karlsöarna och vid Torsburgen).

Vezda, A. 1965. Flechtensystematische Studien 1. Die Gattung Petractis Fr. Preslia 37: 127–143.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Fröberg 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Ostropales  
 • Familj
  Gyalectaceae  
 • Släkte
  Gyalecta - kraterlavar 
 • Art
  Gyalecta hypoleuca, (Ach.) Zahlbr. - liten stjärnfruktlav
  Synonymer
  Gyalecta gyalectoides (A.Massal.) Lindau
  Gyalecta thelotremoides Nyl.
  Petractis hypoleuca (Ach.) Vězda
  Urceolaria hypoleuca Ach.
  Biatora hypoleuca (Ach.) Fr.
  Secoliga hypoleuca (Ach.) M.Choisy
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Fröberg 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.