Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  liten trumpetmossa

Organismgrupp Mossor Tayloria tenuis
Liten trumpetmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Skotten är upp till 2 cm höga och växer i små, gröna till mörkgröna tuvor. Bladen är ovala till tunglika, svagt kölade längs nerven och bredast strax ovanför mitten. Bladspetsen är rak och bladkanten är tydligt tandad i övre halvan. Arten är samkönad och kapslar är sannolikt vanliga. Kapseln är relativt lång och smal och har 16 peristomtänder som vid torka är tillbakaböjda och tätt tryckta till kapseln. Sporerna är små: ca 11 µm i diameter. Specialiserad vegetativ förökning har inte påträffats i Norden.
Liten trumpetmossa är mycket lik sågtrumpetmossa Tayloria serrata, men den senare har tillbakaböjd bladspets, bredare kapsel och stavformiga rhizoidgroddkorn. Sätertrumpetmossa T. splachnoides har trubbigare blad och smalare kapslar med 32 mycket långa peristomtänder. En vanligare förväxlingsrisk är lämmelmossa Tetraplodon mnioides som har liknande kapslar, men bredare kapselhals och dessutom blad med en lång, smal spets och utan tänder.
Utbredning
Länsvis förekomst för liten trumpetmossa Observationer i Sverige för liten trumpetmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer i Sverige spridd från Skåne till Lule lappmark. De flesta fynden är dock gamla. Under det senaste halvseklet har arten troligen minskat kraftigt, åtminstone i södra Sverige, p.g.a. utdikning och minskat skogsbete. Den är funnen spridd i Norge och Finland. Arten finns dessutom i andra delar av Europa, i Sibirien, Centralasien, Grönland, norra Nordamerika och också sällsynt på några berg i Östafrika.
Arten är rödlistad i flera andra länder i Europa (Hodgetts 2015).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Arten växer på spillning av älg och andra växtätare i skogsmiljö i främst Svelaland och Norrland nedom fjällen. Den förekommer ibland även på stubbar och andra kväverika substrat. Få moderna lokaler är kända men tycktes förr vara ganska vanlig i hela Sverige inklusive sydligaste Sverige. Kända förekomster är alla ytmässigt små vilket torde göra den sårbar. Antalet reproduktiva individer skattas till 1550 (50-10000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1240 (40-8000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Liten trumpetmossa verkar ofta växa på spillning från nötboskap men förekommer även på annan spillning, på död, riktigt murken ved och på starkt nedbruten förna. Dessutom har den hittats på färska stubbar av björk; kanske har sporerna kommit dit med ”sporbärande” flugor som kommit dit för att dricka. Den växer ofta tillsammans med lämmelmossa Tetraplodon mnioides, tandad lämmelmossa T. angustatus, skogsgräsmossa Brachythecium salebrosum och parasollmossor Splachnum spp. Den växer även med vanliga, marklevande arter, t.ex. spåmossa Funaria hygrometrica, päronmossa Leptobryum pyriforme och brännmossa Ceratodon purpureus. Liten trumpetmossa gynnas troligen av fuktigt lokalklimat då många av fynden är gjorda nära rinnande vatten och andra våtmarker eller fuktiga, skuggiga granskogar. Sporerna mognar på sommaren.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· gran
· gran
· granar
· granar
· klibbal
· klibbal
· sälg
· sälg
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Dött träd
Dött träd
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· granar
· granar
· klibbal
· klibbal
· sälg
· sälg
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Splachnales, Familj Splachnaceae, Släkte Tayloria (trumpetmossor), Art Tayloria tenuis (Dicks. ex With.) Schimp. - liten trumpetmossa Synonymer trumpetmossa

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten växer på spillning av älg och andra växtätare i skogsmiljö i främst Svelaland och Norrland nedom fjällen. Den förekommer ibland även på stubbar och andra kväverika substrat. Få moderna lokaler är kända men tycktes förr vara ganska vanlig i hela Sverige inklusive sydligaste Sverige. Kända förekomster är alla ytmässigt små vilket torde göra den sårbar. Antalet reproduktiva individer skattas till 1550 (50-10000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1240 (40-8000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Skotten är upp till 2 cm höga och växer i små, gröna till mörkgröna tuvor. Bladen är ovala till tunglika, svagt kölade längs nerven och bredast strax ovanför mitten. Bladspetsen är rak och bladkanten är tydligt tandad i övre halvan. Arten är samkönad och kapslar är sannolikt vanliga. Kapseln är relativt lång och smal och har 16 peristomtänder som vid torka är tillbakaböjda och tätt tryckta till kapseln. Sporerna är små: ca 11 µm i diameter. Specialiserad vegetativ förökning har inte påträffats i Norden.
Liten trumpetmossa är mycket lik sågtrumpetmossa Tayloria serrata, men den senare har tillbakaböjd bladspets, bredare kapsel och stavformiga rhizoidgroddkorn. Sätertrumpetmossa T. splachnoides har trubbigare blad och smalare kapslar med 32 mycket långa peristomtänder. En vanligare förväxlingsrisk är lämmelmossa Tetraplodon mnioides som har liknande kapslar, men bredare kapselhals och dessutom blad med en lång, smal spets och utan tänder.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för liten trumpetmossa

Länsvis förekomst och status för liten trumpetmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för liten trumpetmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer i Sverige spridd från Skåne till Lule lappmark. De flesta fynden är dock gamla. Under det senaste halvseklet har arten troligen minskat kraftigt, åtminstone i södra Sverige, p.g.a. utdikning och minskat skogsbete. Den är funnen spridd i Norge och Finland. Arten finns dessutom i andra delar av Europa, i Sibirien, Centralasien, Grönland, norra Nordamerika och också sällsynt på några berg i Östafrika.
Arten är rödlistad i flera andra länder i Europa (Hodgetts 2015).
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Splachnales  
 • Familj
  Splachnaceae  
 • Släkte
  Tayloria - trumpetmossor 
 • Art
  Tayloria tenuis(Dicks. ex With.) Schimp. - liten trumpetmossa
  Synonymer
  trumpetmossa

Liten trumpetmossa verkar ofta växa på spillning från nötboskap men förekommer även på annan spillning, på död, riktigt murken ved och på starkt nedbruten förna. Dessutom har den hittats på färska stubbar av björk; kanske har sporerna kommit dit med ”sporbärande” flugor som kommit dit för att dricka. Den växer ofta tillsammans med lämmelmossa Tetraplodon mnioides, tandad lämmelmossa T. angustatus, skogsgräsmossa Brachythecium salebrosum och parasollmossor Splachnum spp. Den växer även med vanliga, marklevande arter, t.ex. spåmossa Funaria hygrometrica, päronmossa Leptobryum pyriforme och brännmossa Ceratodon purpureus. Liten trumpetmossa gynnas troligen av fuktigt lokalklimat då många av fynden är gjorda nära rinnande vatten och andra våtmarker eller fuktiga, skuggiga granskogar. Sporerna mognar på sommaren.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Barrskog, Lövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Viktig)
· granar - Picea (Har betydelse)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· granar - Picea (Har betydelse)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
Efterlämningar av djur (Viktig)
Skogsbruk på eller intill växtplatserna innebär ett hot mot arten. Bristen på lämpliga substrat, främst spillning från nötboskap, utgör dessutom ett hot och chanserna för artens överlevnad har minskat genom att skogsbetet i det närmaste upphört.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Ett ökat skogsbete, gärna i anslutning till rinnande vatten och sumpskog, skulle öka antalet lämpliga substrat.
Utländska namn - NO: Mökktrompetmose, FI: Haisumarrassammal.

Etymologi: tenuis (lat.) = tunn, fin, späd, smal.
Uttal: [Tayloria ténuis]

KEY FACTS Shoots up to 2 cm high, forming small, dense, green to dark green tufts. Leaves ovate to lingulate, widest just above middle, slightly keeled along costa. Leaf margin plane, distinctly serrate above. Autoicous, capsules probably common. Capsule narrowly ovoid. - Cow dung is the preferred substrate of this species, but it also grows on other kinds of droppings and on litter or dead wood in an advanced state of decomposition.

Frisvoll, A. A. 1978. Oversikt over norske moser. I. Mökkmosefamilien - Splachnaceae. Blyttia 36: 3-16.

Hodgetts, N. G. (red.) 2015. Checklist and country status of European bryophytes - towards a new Red List for Europe. Irish Wildlife Manuals 84. National Parks and Wildlife Service, Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht, Ireland.

Lloret, F. 1990. Colonización de excrementos de bóvido por Tayloria tenuis (With.) Schimp. Anales Jard. Bot. Madrid 46(2): 469-476.

Lloret, F. 1991. Population dynamics of the coprophilous moss Tayloria tenuis in a Pyrenean forest. Holarctic Ecology 14: 1-8.

Ludwig, G. m.fl. 1996. Rote Liste der Moose (Anthocerophyta et Bryophyta) Deutschlands. Schr.-R. f. Vegetationskde. 28: 189-306. BfN, Bonn-Bad Godesberg 1996.

Mohan, G. 1993. Assoziationen koprophiler Moose aus den Rumänischen Karpaten. Feddes Repertorium 104(5-6): 383-386.

Möller, H. 1911. Löfmossornas utbredning i Sverige. Ark. f. Bot. 10 (12).

Weibull, H. 2008. Tayloria tenuis liten trumpetmossa s. 208-209. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor. Kompaktmossor - kapmossor : Bryophyta : Anoectangium - Orthodontium. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 1997. Rev. Henrik Weibull 2008. Uppdaterad 2010, 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Splachnales  
 • Familj
  Splachnaceae  
 • Släkte
  Tayloria - trumpetmossor 
 • Art
  Tayloria tenuis, (Dicks. ex With.) Schimp. - liten trumpetmossa
  Synonymer
  trumpetmossa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 1997. Rev. Henrik Weibull 2008. Uppdaterad 2010, 2016.