Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  ljungkornlöpare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Amara infima
Ljungkornlöpare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 5–6 mm lång jordlöpare med knubbig, starkt välvd kroppsform och korta extremiteter. Färgen är rödbrun till svartbrun med rödbruna ben och antenner. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för ljungkornlöpare Observationer i Sverige för ljungkornlöpare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd främst längs kusterna från Göteborgstrakten till Öland och Gotland. I inlandet spridda fynd norrut till Hälsingland, främst på större flygsandfält. Närmast i de södra delarna av Norge och Finland samt i Danmark, vidare utbredd från Västeuropa till centrala Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever på torr, öppen sandmark med sparsam vegetation och nakna sandfläckar, gärna på ljunghedar, t.ex. på flygsand vid havet eller större sandfält i inlandet. En sydlig art, utbredd främst längs kusterna från Göteborgstrakten till Öland och Gotland. I inlandet spridda fynd norrut till Hälsingland, främst på större flygsandfält. Hot mot artens miljö är tallplantering eller annan exploatering av kustnära sandfält, samt igenväxning förorsakad av upphörd hävd eller kvävenedfall. Tänkbara hot på sandfält i inlandet är täktrestaurering samt förhindrande av skogsbränder. Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (60-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (240-480) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever på torr, öppen sand- eller grusmark med sparsam vegetation av t.ex. ljung, borsttåtel, fårsvingel eller stagg, och vegetationslösa fläckar. På flygsand vid havet samt sandfält eller rullstensåsar i inlandet, ofta på störd mark såsom betad sandmark, trädesåkrar, militära skjutfält, brandfält eller i igenväxande grustäkter. Larverna är huvudsakligen rovdjur, medan de fullbildade skalbaggarna är fröätare, och bl.a. har observerats i fröställningar av backskärvfrö. Övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. Adulterna är nattaktiva och tillbringar dagen i sanden under ljung eller vid gräsrötter. De påträffas lättast under vår/försommar och höst, men kan vid gynnsam väderlek vara aktiva även under vinterhalvåret.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Carabidae (jordlöpare), Släkte Amara, Art Amara infima (Duftschmid, 1812) - ljungkornlöpare Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever på torr, öppen sandmark med sparsam vegetation och nakna sandfläckar, gärna på ljunghedar, t.ex. på flygsand vid havet eller större sandfält i inlandet. En sydlig art, utbredd främst längs kusterna från Göteborgstrakten till Öland och Gotland. I inlandet spridda fynd norrut till Hälsingland, främst på större flygsandfält. Hot mot artens miljö är tallplantering eller annan exploatering av kustnära sandfält, samt igenväxning förorsakad av upphörd hävd eller kvävenedfall. Tänkbara hot på sandfält i inlandet är täktrestaurering samt förhindrande av skogsbränder. Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (60-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (240-480) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Konventioner Typisk art i 2320 Rissandhedar (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON))
En 5–6 mm lång jordlöpare med knubbig, starkt välvd kroppsform och korta extremiteter. Färgen är rödbrun till svartbrun med rödbruna ben och antenner. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för ljungkornlöpare

Länsvis förekomst och status för ljungkornlöpare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för ljungkornlöpare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd främst längs kusterna från Göteborgstrakten till Öland och Gotland. I inlandet spridda fynd norrut till Hälsingland, främst på större flygsandfält. Närmast i de södra delarna av Norge och Finland samt i Danmark, vidare utbredd från Västeuropa till centrala Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Zabrini  
 • Släkte
  Amara  
 • Art
  Amara infima(Duftschmid, 1812) - ljungkornlöpare

Lever på torr, öppen sand- eller grusmark med sparsam vegetation av t.ex. ljung, borsttåtel, fårsvingel eller stagg, och vegetationslösa fläckar. På flygsand vid havet samt sandfält eller rullstensåsar i inlandet, ofta på störd mark såsom betad sandmark, trädesåkrar, militära skjutfält, brandfält eller i igenväxande grustäkter. Larverna är huvudsakligen rovdjur, medan de fullbildade skalbaggarna är fröätare, och bl.a. har observerats i fröställningar av backskärvfrö. Övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. Adulterna är nattaktiva och tillbringar dagen i sanden under ljung eller vid gräsrötter. De påträffas lättast under vår/försommar och höst, men kan vid gynnsam väderlek vara aktiva även under vinterhalvåret.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Arten hotas av tallplantering eller annan exploatering av kustnära sandfält, samt igenväxning av sandmarker förorsakad av upphörd hävd eller atmosfärisk gödning (kvävenedfall). Tänkbara hot på sandfält i inlandet är täktrestaurering samt förhindrande av skogsbränder.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Undvik igenplantering av sandmarker, och upprätthåll beteshävd eller annan störning. Omotiverade, “kosmetiska” restaureringsåtgärder i gamla täkter bör undvikas.

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2001. Rev. Håkan Ljungberg 2005, 2016. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Zabrini  
 • Släkte
  Amara  
 • Art
  Amara infima, (Duftschmid, 1812) - ljungkornlöpare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2001. Rev. Håkan Ljungberg 2005, 2016. © ArtDatabanken, SLU 2005.