Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  ljus lergeting

Organismgrupp Steklar, Getingar m.fl. Odynerus melanocephalus
Ljus lergeting Steklar, Getingar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för ljus lergeting Observationer i Sverige för ljus lergeting
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Ljus lergeting är spridd i södra Sverige men har numera stora utbredningsluckor. Aktuella uppgifter finns från Öland, Gotland, Västergötland, Östergötland och Uppland. Den bebor öppna kulturmiljöer och ruderatmarker (sandtäkter, vägbankar och upplag) men finns även på hedmarker och naturliga rasmarker. Bon anläggs i lerhaltig , ofta plan mark. Honan tar bladätande larver av vivlar och småfjärilar som föda åt sina egna larver. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Förlust av småskalig variation i kulturlandskapet är en sannolik förklaring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(i,ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Levande djur
Levande djur
· fjärilar
· fjärilar
· vivlar
· vivlar
Har betydelse
Viktig

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Vespidae (getingar), Släkte Odynerus (lergetingar), Art Odynerus melanocephalus (Gmelin, 1790) - ljus lergeting Synonymer Vespa melanocephalus Gmelin, 1790

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Ljus lergeting är spridd i södra Sverige men har numera stora utbredningsluckor. Aktuella uppgifter finns från Öland, Gotland, Västergötland, Östergötland och Uppland. Den bebor öppna kulturmiljöer och ruderatmarker (sandtäkter, vägbankar och upplag) men finns även på hedmarker och naturliga rasmarker. Bon anläggs i lerhaltig , ofta plan mark. Honan tar bladätande larver av vivlar och småfjärilar som föda åt sina egna larver. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Förlust av småskalig variation i kulturlandskapet är en sannolik förklaring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(i,ii,iii,iv,v)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för ljus lergeting

Länsvis förekomst och status för ljus lergeting baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för ljus lergeting

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Vespoidea - getingar, myror mm 
 • Familj
  Vespidae - getingar 
 • Underfamilj
  Eumeninae - solitära getingar 
 • Släkte
  Odynerus - lergetingar 
 • Undersläkte
  Odynerus (Odynerus)  
 • Art
  Odynerus melanocephalus(Gmelin, 1790) - ljus lergeting
  Synonymer
  Vespa melanocephalus Gmelin, 1790

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· fjärilar - Lepidoptera (Viktig)
· vivlar - Curculionidae (Viktig)


Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Vespoidea - getingar, myror mm 
 • Familj
  Vespidae - getingar 
 • Underfamilj
  Eumeninae - solitära getingar 
 • Släkte
  Odynerus - lergetingar 
 • Undersläkte
  Odynerus (Odynerus)  
 • Art
  Odynerus melanocephalus, (Gmelin, 1790) - ljus lergeting
  Synonymer
  Vespa melanocephalus Gmelin, 1790
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.