Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  ljus tallänger

Organismgrupp Skalbaggar, Ängrar, trägnagare m.fl. Megatoma pubescens
Ljus tallänger Skalbaggar, Ängrar, trägnagare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En avlång, cirka 5 mm lång, svart skalbagge med iögonenfallande vit behåring och korta antenner, vars sista leder formats till antennklubbor. Längst bak på täckvingarna bildar behåringen ett band som är tydligt vågigt i framkanten. En stor del av skulderpartiet är likaledes vithårigt, och även på halsskölden finns vita hårfläckar. Den närstående och betydligt allmännare arten M. undata har den vita behåringen längst fram koncentererad till ett vågigt band beläget en bit bakom skuldrorna.
Utbredning
Länsvis förekomst för ljus tallänger Observationer i Sverige för ljus tallänger
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i vårt land endast påträffad några få gånger i fjällnära skog i Lule och Torne lappmark (Vittangi, Abisko, Muddus, Kvikkjokk, Sjaunja). Den är förmodligen mycket sällsynt, men säkert också förbisedd, och kan förhoppningsvis finnas på fler lokaler i Norrland än dem vi känner till idag. Närmast i de norra delarna av Norge och Finland. Världsutbredningen sträcker sig från Litauen österut in i Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever av insektsfragment och möjligen även torra svampdelar under barken på döda träd, t.ex. förråd av döda insekter som lagts upp av rovsteklar i död ved. Funnen på björk och tall, i Finland även gran och asp. Endast funnen i fjällnära skog i Lule och Torne lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (10-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (40-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker under barken på döda träd. I Sverige främst på björk och tall, i Finland främst i torra granar med angrepp av bronshjon (Callidium coriaceum), men även på asp. Larven lever av insektsfragment och möjligen även torra svampdelar, och påträffas ofta i förråd av döda insekter som lagts upp av rovsteklar i död ved. Arten övervintrar som fullbildad.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· gran
· gran
· popplar
· popplar
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
· gran
· gran
· tall
· tall
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Dermestidae (ängrar), Släkte Megatoma, Art Megatoma pubescens (Zetterstedt, 1828) - ljus tallänger Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever av insektsfragment och möjligen även torra svampdelar under barken på döda träd, t.ex. förråd av döda insekter som lagts upp av rovsteklar i död ved. Funnen på björk och tall, i Finland även gran och asp. Endast funnen i fjällnära skog i Lule och Torne lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (10-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (40-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En avlång, cirka 5 mm lång, svart skalbagge med iögonenfallande vit behåring och korta antenner, vars sista leder formats till antennklubbor. Längst bak på täckvingarna bildar behåringen ett band som är tydligt vågigt i framkanten. En stor del av skulderpartiet är likaledes vithårigt, och även på halsskölden finns vita hårfläckar. Den närstående och betydligt allmännare arten M. undata har den vita behåringen längst fram koncentererad till ett vågigt band beläget en bit bakom skuldrorna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för ljus tallänger

Länsvis förekomst och status för ljus tallänger baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för ljus tallänger

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i vårt land endast påträffad några få gånger i fjällnära skog i Lule och Torne lappmark (Vittangi, Abisko, Muddus, Kvikkjokk, Sjaunja). Den är förmodligen mycket sällsynt, men säkert också förbisedd, och kan förhoppningsvis finnas på fler lokaler i Norrland än dem vi känner till idag. Närmast i de norra delarna av Norge och Finland. Världsutbredningen sträcker sig från Litauen österut in i Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Bostrichoidea  
 • Familj
  Dermestidae - ängrar 
 • Underfamilj
  Megatominae  
 • Tribus
  Megatomini  
 • Släkte
  Megatoma  
 • Art
  Megatoma pubescens(Zetterstedt, 1828) - ljus tallänger

Larvutvecklingen sker under barken på döda träd. I Sverige främst på björk och tall, i Finland främst i torra granar med angrepp av bronshjon (Callidium coriaceum), men även på asp. Larven lever av insektsfragment och möjligen även torra svampdelar, och påträffas ofta i förråd av döda insekter som lagts upp av rovsteklar i död ved. Arten övervintrar som fullbildad.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· popplar - Populus (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Efterlämningar av djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Det faktum att ljus tallänger hittills nästan uteslutande är påträffad i fredad skog tyder på att den bör rubriceras som urskogberoende. Arten torde genom sitt krav på döda träd ha mycket svårt att överleva i rationellt skött kulturskog, och skulle den påträffas på ytterligare lokaler som inte är fredade kan den därför med fog befaras vara hotad där.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten bör specialinventeras så att vi får bättre kunskap om dess utbredning. Om den påträffas på ytterligare lokaler bör man göra allt för att öka antalet döda träd där.

Lundberg, S. 1975. Bidrag till kännedomen om svenska skalbaggar. 15. (Coleoptera). Ent. Tidskr. 96: 8–13.

Lundberg, S. 1977. Skalbaggar funna i Messaureområdet, Lule lappmark. 2 (Coleoptera). Ent. Tidskr. 98: 91–94.

Palm, T. 1951. Die Holz- und Rindenkäfer der nordschwedischen Laubbäume. Medd, Fr. Statens Skogsforskn.inst. Bd. 40, Nr. 2: 172.

Saalas , U. 1923. Die Fichtenkäfer Finnlands. 2. Ann. Acad. Scient. Fenn. Ser. a. Tom. XII. Nr: 1: 100–106.

Strand, A. 1944. Nord-Norges Coleoptera. Tromsö Museums Årshefter. Nat.hist. avd Nr. 34. Vol. 67, Nor. 1: 422.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Bostrichoidea  
 • Familj
  Dermestidae - ängrar 
 • Underfamilj
  Megatominae  
 • Tribus
  Megatomini  
 • Släkte
  Megatoma  
 • Art
  Megatoma pubescens, (Zetterstedt, 1828) - ljus tallänger
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.