Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  ljusryggad morotsplattmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Depressaria douglasella
Ljusryggad morotsplattmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingbredd 17–20 mm. Huvud och mellankropp är benfärgade i stark kontrast till framvingarna, som har en mörkbrun grundfärg men med rikligt med vitgrå fjäll i större eller mindre omfattning. Typiska exemplar uppfattas för ögat som grådaggiga med mörka streck längs vingribborna. Vid fransarnas bas finns en båge av mörka fläckar. Lite utanför mitten på vingen finns en vit punkt, inåt med ett svartaktigt streck, som omges av vita fjäll, i synnerhet undertill i vingvecket. Arten kan förväxlas med ljusbröstad bockrotplattmal Depressaria pulcherrimella, som inte ens med hjälp av genitalierna lätt kan separeras från douglasella. Arten är avbildad av Palm (1986).
Utbredning
Länsvis förekomst för ljusryggad morotsplattmal Observationer i Sverige för ljusryggad morotsplattmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Hittills är arten funnen i västra och södra Europa samt i Nordafrika. Den har sin nordgräns i Sverige. Från Danmark föreligger fynd från Lolland-Falser-Mön och Bornholm, således bara i enstaka exemplar. I Sverige är den rapporterad från Småland upp till Medelpad. Fynd utanför Öland och Gotland har inte gjorts på länge. Den är som regel sällsynt och påträffas normalt bara i enstaka exemplar.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1b(v)c(iv)+2b(v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Morotplattmal har förekommit lokalt i de östra länen upp till Västernorrland, men är troligen utdöd på fastlandet. Däremot är arten fortfarande utbredd Gotland och förekommer även på Öland på många lokaler, men en minskning har kunnat konstateras under senare tid även. Biotopen är torrängar och backar med vildmorot (Daucus carota), vilket är larvens näringsväxt. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (5-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4000 (3600-65500) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (20-120) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1b(v)c(iv)+2b(v)c(iv)).
Ekologi
Ljusbröstad morotplattmal påträffas på torra, öppna marker med ett gynnsamt mikroklimat. Larven är ljust gulgrön med mörkare längslinjer och med gulaktigt eller ljusbrunt huvud. Den äter på bladen av vildmorot Daucus carota, på vilken den gör sammanvävda bladrör som den uppehåller sig i fram till slutet av maj. I slutet av juli kommer fjärilen ut och den är på vingarna fram till slutet av september.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Barrskog
Barrskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· kummin
· kummin
· morot
· morot
· småkörvlar
· småkörvlar
· säfferötter
· säfferötter
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Depressariidae (plattmalar), Släkte Depressaria, Art Depressaria douglasella Stainton, 1849 - ljusryggad morotsplattmal Synonymer ljusbröstad morotplattmal

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1b(v)c(iv)+2b(v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Morotplattmal har förekommit lokalt i de östra länen upp till Västernorrland, men är troligen utdöd på fastlandet. Däremot är arten fortfarande utbredd Gotland och förekommer även på Öland på många lokaler, men en minskning har kunnat konstateras under senare tid även. Biotopen är torrängar och backar med vildmorot (Daucus carota), vilket är larvens näringsväxt. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (5-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4000 (3600-65500) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (20-120) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1b(v)c(iv)+2b(v)c(iv)).
Vingbredd 17–20 mm. Huvud och mellankropp är benfärgade i stark kontrast till framvingarna, som har en mörkbrun grundfärg men med rikligt med vitgrå fjäll i större eller mindre omfattning. Typiska exemplar uppfattas för ögat som grådaggiga med mörka streck längs vingribborna. Vid fransarnas bas finns en båge av mörka fläckar. Lite utanför mitten på vingen finns en vit punkt, inåt med ett svartaktigt streck, som omges av vita fjäll, i synnerhet undertill i vingvecket. Arten kan förväxlas med ljusbröstad bockrotplattmal Depressaria pulcherrimella, som inte ens med hjälp av genitalierna lätt kan separeras från douglasella. Arten är avbildad av Palm (1986).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för ljusryggad morotsplattmal

Länsvis förekomst och status för ljusryggad morotsplattmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för ljusryggad morotsplattmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Hittills är arten funnen i västra och södra Europa samt i Nordafrika. Den har sin nordgräns i Sverige. Från Danmark föreligger fynd från Lolland-Falser-Mön och Bornholm, således bara i enstaka exemplar. I Sverige är den rapporterad från Småland upp till Medelpad. Fynd utanför Öland och Gotland har inte gjorts på länge. Den är som regel sällsynt och påträffas normalt bara i enstaka exemplar.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Depressariidae - plattmalar 
 • Släkte
  Depressaria  
 • Art
  Depressaria douglasellaStainton, 1849 - ljusryggad morotsplattmal
  Synonymer
  ljusbröstad morotplattmal

Ljusbröstad morotplattmal påträffas på torra, öppna marker med ett gynnsamt mikroklimat. Larven är ljust gulgrön med mörkare längslinjer och med gulaktigt eller ljusbrunt huvud. Den äter på bladen av vildmorot Daucus carota, på vilken den gör sammanvävda bladrör som den uppehåller sig i fram till slutet av maj. I slutet av juli kommer fjärilen ut och den är på vingarna fram till slutet av september.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· kummin - Carum carvi (Har betydelse)
· morot - Daucus carota (Viktig)
· småkörvlar - Anthriscus (Har betydelse)
· säfferötter - Seseli (Har betydelse)
Torra marker av den typ där douglasella lever är en biotop som har minskat under senare tid. Dessa områden försvinner på grund av upphört bete, exploatering för bl.a. bebyggelse, igenväxning eller skogsplantering.

Påverkan
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Marker med ljusbröstad morotplattmal bör inte utsättas för kraftig förändring så att arten missgynnas. Vildmorot bör gynnas. Svagt bete eller måttlig störning av markytan kan inverka positivt.

Palm, E. 1986. Nordeuropas Pyralider. Danmarks Dyreliv, Bind 3. Fauna Bøger. København.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Depressariidae - plattmalar 
 • Släkte
  Depressaria  
 • Art
  Depressaria douglasella, Stainton, 1849 - ljusryggad morotsplattmal
  Synonymer
  ljusbröstad morotplattmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002.