Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  ljuskantad slånsäckmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Coleophora adjectella
Ljuskantad slånsäckmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten säckmal med blekt brungula framvingar och en otydlig gulvit framkantslinje (costallinje) som sträcker sig lite längre än halva vingen. Bakvingar är gråa. Antenner är tydligt svartvitrandiga. Närmast liknade arter i samma storleksordning är vitkantad almsäckmal Coleophora badiipennella och vitkantad rönnsäckmal Coleophora trigeminella men båda dessa arter är mörkare brungula och har inströdda mörkare vingfjäll över vingen som hos almsäckmalen eller mer samlat mot vingspetsen som hos den vitkantade rönnsäckmalen. Dessa mörkare vingfjäll saknas eller om de finns, är få och placerade närmast vingspetsen hos den ljuskantade säckmalen. Fjärilen och larvsäcken avbildas i Emmet (1996). Vingspann 9-10 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för ljuskantad slånsäckmal Observationer i Sverige för ljuskantad slånsäckmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten togs ny för Sverige på Kullaberg i Skåne omkring 1960, och kunde även konstateras 1994 på klipphyllor på Kullabergs sydvästbrant och senare även i området nära fyren. Den förekommer närmast på Bornholm i Danmark och vidare lokalt med stora luckor i utbredningen till Spanien, Italien, Grekland och Turkiet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Endast känd från en svensk lokal, Kullaberg, som är skyddad. Arten lever på slån (Prunus spinosa), men trots värdväxtens rika förekomst i området har endast enstaka och spridda fynd kunnat göras under senare år, som möjligen indikerar en faktisk populationsnedgång. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-3). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 8 (4-12) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Larven minerar från säck i blad av slån Prunus spinosa in i september och efter övervintring sittande i en grenvinkel, åter i maj. Den tycks föredra slångrenar som vilar mot klipporna och skapar ett fördelaktigt mikroklimat för larverna men förekommer också på större slånbuskar som står fritt på öppen mark. Fjärilen flyger i juli men ses sällan flygande.
Landskapstyper
Skog
Skog
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· slån
· slån
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Coleophoridae (säckmalar), Släkte Coleophora, Art Coleophora adjectella Herrich-Schäffer, 1855 - ljuskantad slånsäckmal Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Endast känd från en svensk lokal, Kullaberg, som är skyddad. Arten lever på slån (Prunus spinosa), men trots värdväxtens rika förekomst i området har endast enstaka och spridda fynd kunnat göras under senare år, som möjligen indikerar en faktisk populationsnedgång. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-3). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 8 (4-12) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En liten säckmal med blekt brungula framvingar och en otydlig gulvit framkantslinje (costallinje) som sträcker sig lite längre än halva vingen. Bakvingar är gråa. Antenner är tydligt svartvitrandiga. Närmast liknade arter i samma storleksordning är vitkantad almsäckmal Coleophora badiipennella och vitkantad rönnsäckmal Coleophora trigeminella men båda dessa arter är mörkare brungula och har inströdda mörkare vingfjäll över vingen som hos almsäckmalen eller mer samlat mot vingspetsen som hos den vitkantade rönnsäckmalen. Dessa mörkare vingfjäll saknas eller om de finns, är få och placerade närmast vingspetsen hos den ljuskantade säckmalen. Fjärilen och larvsäcken avbildas i Emmet (1996). Vingspann 9-10 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för ljuskantad slånsäckmal

Länsvis förekomst och status för ljuskantad slånsäckmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för ljuskantad slånsäckmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten togs ny för Sverige på Kullaberg i Skåne omkring 1960, och kunde även konstateras 1994 på klipphyllor på Kullabergs sydvästbrant och senare även i området nära fyren. Den förekommer närmast på Bornholm i Danmark och vidare lokalt med stora luckor i utbredningen till Spanien, Italien, Grekland och Turkiet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora adjectellaHerrich-Schäffer, 1855 - ljuskantad slånsäckmal

Larven minerar från säck i blad av slån Prunus spinosa in i september och efter övervintring sittande i en grenvinkel, åter i maj. Den tycks föredra slångrenar som vilar mot klipporna och skapar ett fördelaktigt mikroklimat för larverna men förekommer också på större slånbuskar som står fritt på öppen mark. Fjärilen flyger i juli men ses sällan flygande.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· slån - Prunus spinosa (Viktig)
Inga direkta hot finns i det befintliga förekomstområdet på Kullaberg. Borttagande av buskar och träd, då igenväxning skulle kunna försämra mikroklimatet och missgynna larvernas utveckling kan bli aktuellt.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Slånbuskarna på Kullabergs sydvästsida bör bibehållas genom viss röjning av uppväxande träd för att förhindra igenväxning. Givetvis bör ingen kemisk bekämpning av slån på Kullaberg förekomma. Arten borde eftersökas på fler lokaler.

Benander, P. 19623. Notiser om svenska småfjärilar. Opusc. Ent. 27: 107.

Emmet, A. M., Langmaid, J. R., Bland, K. P., Corley, M.F.V., Razowski, J. Coleophoridae in Emmet, A. (ed.). 1996. The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland. Volume 3.

Karsholt, O. & Schmidt Nielsen, E. 1978. Nogle for den danske fauna nye småsommerfugle, med en oversigt over Coleophora milvipennis-gruppen. Ent. Medd. 46: 5.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1989. Rev. Ingvar Svensson 1994. Rev. Göran Palmqvist 2011

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora adjectella, Herrich-Schäffer, 1855 - ljuskantad slånsäckmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1989. Rev. Ingvar Svensson 1994. Rev. Göran Palmqvist 2011