Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  ljusringad backglimssäckmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Coleophora nutantella
Ljusringad backglimssäckmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Framvinge gulbrun med vita längsgående linjer och med spridda svarta vingfjäll över vingen. Bakvingen är grå liksom vingarnas fransar. Antenner är diffust gråvitringade. Huvud och mellankropp är vitgråa. Palperna är grå men mörkare grå åt sidorna. Fjärilen är avbildad i Emmet (1996) men är felaktigt synonymiserad med Coleophora silenella. Det avbildade exemplaret är betydligt mer vitaktig än svenska exemplar. I Biesenbaum et al.(1999) finns ett fotograferat exemplar som ger en bättre uppfattning om artens utseende. För säker identifiering behövs dock jämförande studier med några snarlika arter och ibland även av dess genitalier. Vingspann 14-18 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för ljusringad backglimssäckmal Observationer i Sverige för ljusringad backglimssäckmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Ljusringad backglimsäckmal förekommer i Skåne, Blekinge, Småland samt Öland och Gotland. På senare år har den påträffats i Västergötland, Bohuslän och i Uppland. I Norge är arten endast påträffad vid ett tillfälle i provinsen Akershus i den sydöstra delen av landet (Aarvik et al. 2000). Arten är i Finland känd från de sydligaste provinserna och i Danmark spridd i alla distrikt. Arten förekommer spridd genom Europa till Medelhavet men med stora luckor i utbredningen och österut i Ryssland och vidare till Iran.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Ljusringad backglimsäckmal är känd från fem landskap i den sydöstra delen av landet samt från Uppland där den påträffades på Väddö skjutfält 2008. Arten förekommer sällsynt och lokalt på solvarma grusiga eller sandiga marker med backglim (Silene nutans) och har likt många andra arter som lever på nejlikväxter minskat under senare år. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-240) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Fjärilen kan påträffas flygande på öppna torra gärna kalkpåverkade marker främst i juni men observationer till mitten av juli finns. Larven lever i en rörsäck fästad på frökapslar av backglim Silene nutans. Från säcken tar sig larven in i kapseln via ett gnagt hål i kapselväggen och lever på fröna. När larven är färdigutvecklad lämnar den växten och övervintrar i larvsäcken nere i vegetationen. Larvsäcken finns avbildad i Razowski (1990) och Emmet (1996), men där felaktigt kallad Coleophora silenella. Lokalt kan den vissa år, som sammanfaller med rik blomning av backglim, vara talrik.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Blottad mark
Blottad mark
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· backglim
· backglim
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Coleophoridae (säckmalar), Släkte Coleophora, Art Coleophora nutantella Mühlig & Frey, 1857 - ljusringad backglimssäckmal Synonymer ljusringad backglimsäckmal

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Ljusringad backglimsäckmal är känd från fem landskap i den sydöstra delen av landet samt från Uppland där den påträffades på Väddö skjutfält 2008. Arten förekommer sällsynt och lokalt på solvarma grusiga eller sandiga marker med backglim (Silene nutans) och har likt många andra arter som lever på nejlikväxter minskat under senare år. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-240) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Framvinge gulbrun med vita längsgående linjer och med spridda svarta vingfjäll över vingen. Bakvingen är grå liksom vingarnas fransar. Antenner är diffust gråvitringade. Huvud och mellankropp är vitgråa. Palperna är grå men mörkare grå åt sidorna. Fjärilen är avbildad i Emmet (1996) men är felaktigt synonymiserad med Coleophora silenella. Det avbildade exemplaret är betydligt mer vitaktig än svenska exemplar. I Biesenbaum et al.(1999) finns ett fotograferat exemplar som ger en bättre uppfattning om artens utseende. För säker identifiering behövs dock jämförande studier med några snarlika arter och ibland även av dess genitalier. Vingspann 14-18 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för ljusringad backglimssäckmal

Länsvis förekomst och status för ljusringad backglimssäckmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för ljusringad backglimssäckmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Ljusringad backglimsäckmal förekommer i Skåne, Blekinge, Småland samt Öland och Gotland. På senare år har den påträffats i Västergötland, Bohuslän och i Uppland. I Norge är arten endast påträffad vid ett tillfälle i provinsen Akershus i den sydöstra delen av landet (Aarvik et al. 2000). Arten är i Finland känd från de sydligaste provinserna och i Danmark spridd i alla distrikt. Arten förekommer spridd genom Europa till Medelhavet men med stora luckor i utbredningen och österut i Ryssland och vidare till Iran.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora nutantellaMühlig & Frey, 1857 - ljusringad backglimssäckmal
  Synonymer
  ljusringad backglimsäckmal

Fjärilen kan påträffas flygande på öppna torra gärna kalkpåverkade marker främst i juni men observationer till mitten av juli finns. Larven lever i en rörsäck fästad på frökapslar av backglim Silene nutans. Från säcken tar sig larven in i kapseln via ett gnagt hål i kapselväggen och lever på fröna. När larven är färdigutvecklad lämnar den växten och övervintrar i larvsäcken nere i vegetationen. Larvsäcken finns avbildad i Razowski (1990) och Emmet (1996), men där felaktigt kallad Coleophora silenella. Lokalt kan den vissa år, som sammanfaller med rik blomning av backglim, vara talrik.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Blottad mark, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· backglim - Silene nutans (Viktig)
Artens habitat minskar genom igenväxning och utebliven hävd i form av naturbete.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Röjningsinsatser och naturvårdsbete. Betning med får bör undvikas då risken finns att värdväxten betas bort. Alternativt kan fållning av olika ytor, där man låter betet växla mellan åren, vara en strategi. Taggbuskar bör dock i viss utsträckning sparas, då de kan utgöra skydd mot att värdväxten betas bort. Föreslagna åtgärder gynnar också ett flertal andra rödlistade arter som bl a svartvit säckmal Coleophora albella (EN).

Aarvik, L., Berggren, K. & Hansen, L. O. 2000. Catalogus Lepidopterorum Norvegiae. Lepidopterologisk arbeidsgruppe. Zoologisk Museum Universitet Oslo Norsk institutt for skogsforskning, Ås.

Benander, P. 1939. Die Coleophoriden Schwedens.- Opuscula Entomologica. 1-2: 30-110.

Biesenbaum, W. & Van der Wolf, H.,W. 1999. Familie Coleophoridae Hübner ,(1825). Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens. Band 7.

Emmet, A. M., Langmaid, J. R., Bland, K. P., Corley, M. F. V., Razowski, J. Coleophoridae in

Emmet, A. (ed.). 1996. The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland. Volume 3

Patzak, H.1974. Contributions to the insect fauna of the GDR: Lepidoptera- Coleophoridae.- Beiträge zur Entomologie Heft5/8. Band 24:153-278.

Razowski, J. 1990. Motyle (Lepidoptera) Polski 16- Coleophoridae. Monografie Fauny Polski. Panstwowe Wydawnictwo Naukowe.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Palmqvist 2011.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora nutantella, Mühlig & Frey, 1857 - ljusringad backglimssäckmal
  Synonymer
  ljusringad backglimsäckmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Palmqvist 2011.