Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  luddfingerört

Organismgrupp Kärlväxter Potentilla heptaphylla
Luddfingerört Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Luddfingerört är en flerårig, 5–15 cm hög ört med nedre blad i rosett och uppstigande stjälkar som bär upp till 10 klart gula, ca 1,5 cm stora blommor. Stjälkarna är tunna, oftast rödaktiga och, liksom växten i övrigt, starkt håriga med mjuka, utstående hår. De nedre bladen är oftast 7-fingrade och småbladen är tandade till nedom mitten. Arten blommar i maj till juni.
Utbredning
Länsvis förekomst för luddfingerört Observationer i Sverige för luddfingerört
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Luddfingerört förekommer mycket sällsynt i västra Skåne medan den traktvis är vanligare i nordöstra Skåne och sydvästligaste Blekinge. I västra Skåne är den hårt trängd. Här finns den bl a kvar på några gravhögar och grustag i ett annars intensivt utnyttjat jordbrukslandskap. I Kristianstads, Bromölla och Sölvesborgs kommuner finns ännu åtskilliga förekomster, företrädesvis i naturbetesmark (90-tal aktuella lokaler). I Danmark finns arten sällsynt på Själland. Den saknas i de övriga nordiska länderna. Förutom några utpostlokaler i Turkiet är luddfingerörten en mellan- och sydosteuropeisk art med huvudutbredning från Tyskland och norra Italien i väster till Svartahavsområdet i sydost. De skandinaviska förekomsterna är artens nordligaste.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer i Skåne och Blekinge. Växer framföallt i på kalkrika torrängar. Upphörd hävd och igenväxning missgynnar arten. Antalet reproduktiva individer skattas till 7000 (1000-15000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1840 km² och förekomstarean (AOO) till 96 (75-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Luddfingerört växer framför allt på kalkrika torrängar av örtrik ängshavretyp. Detta växtsamhälle hyser en artrik och även i övrigt skyddsvärd flora. Luddfingerörten växer gärna tillsammans med t ex backsippa Pulsatilla vulgaris, gullviva Primula veris, backruta Thalictrum simplex, solvända Helianthemum nummularium, sandviol Viola rupestris, fältvädd Scabiosa columbaria och brudbröd Filipendula vulgaris. I nordöstra Skåne är den en trogen följeslagare till rariteten fältnocka Tephroseris integrifolia. Arten är betesgynnad.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Rosales (rosordningen), Familj Rosaceae (rosväxter), Släkte Potentilla (fingerörter), Art Potentilla heptaphylla L. - luddfingerört Synonymer Potentilla opaca L.

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer i Skåne och Blekinge. Växer framföallt i på kalkrika torrängar. Upphörd hävd och igenväxning missgynnar arten. Antalet reproduktiva individer skattas till 7000 (1000-15000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1840 km² och förekomstarean (AOO) till 96 (75-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)).
Konventioner Typisk art i 6210 Kalkgräsmarker (Kontinental region (CON))
Luddfingerört är en flerårig, 5–15 cm hög ört med nedre blad i rosett och uppstigande stjälkar som bär upp till 10 klart gula, ca 1,5 cm stora blommor. Stjälkarna är tunna, oftast rödaktiga och, liksom växten i övrigt, starkt håriga med mjuka, utstående hår. De nedre bladen är oftast 7-fingrade och småbladen är tandade till nedom mitten. Arten blommar i maj till juni.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för luddfingerört

Länsvis förekomst och status för luddfingerört baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för luddfingerört

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Luddfingerört förekommer mycket sällsynt i västra Skåne medan den traktvis är vanligare i nordöstra Skåne och sydvästligaste Blekinge. I västra Skåne är den hårt trängd. Här finns den bl a kvar på några gravhögar och grustag i ett annars intensivt utnyttjat jordbrukslandskap. I Kristianstads, Bromölla och Sölvesborgs kommuner finns ännu åtskilliga förekomster, företrädesvis i naturbetesmark (90-tal aktuella lokaler). I Danmark finns arten sällsynt på Själland. Den saknas i de övriga nordiska länderna. Förutom några utpostlokaler i Turkiet är luddfingerörten en mellan- och sydosteuropeisk art med huvudutbredning från Tyskland och norra Italien i väster till Svartahavsområdet i sydost. De skandinaviska förekomsterna är artens nordligaste.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Potentilla - fingerörter 
 • Art
  Potentilla heptaphyllaL. - luddfingerört
  Synonymer
  Potentilla opaca L.

Luddfingerört växer framför allt på kalkrika torrängar av örtrik ängshavretyp. Detta växtsamhälle hyser en artrik och även i övrigt skyddsvärd flora. Luddfingerörten växer gärna tillsammans med t ex backsippa Pulsatilla vulgaris, gullviva Primula veris, backruta Thalictrum simplex, solvända Helianthemum nummularium, sandviol Viola rupestris, fältvädd Scabiosa columbaria och brudbröd Filipendula vulgaris. I nordöstra Skåne är den en trogen följeslagare till rariteten fältnocka Tephroseris integrifolia. Arten är betesgynnad.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Antalet lokaler minskar i takt med att naturbetesmarker växer igen p g a upphörd hävd eller blir planterade, företrädesvis med gran. Gödsling av naturbetesmarker minskar populationernas storlek drastiskt och luddfingerörten intar då en undanträngd plats intill stenblock, gärdesgårdar och i andra restbiotoper. I något fall har lokaler förstörts vid stenbrytning eller uppodling.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
För att säkerställa luddfingerörtens framtid i landet måste de naturbetesmarker där den växer hävdas genom ett lämpligt utformat bete. Dess växtplatser får inte gödslas.
Skånskat material av luddfingerört odlas i Botaniska trädgården i Uppsala sedan 1976. Utländska namn – NO: Lodnemure, DK: Mat Potentil.

Ekman, S. & Olsson, K.-A. 1988. Floran i östra Villand. Svensk Bot. Tidskr. 82: 65–117.

Johansson, L. 1999. Rödlistade kärlväxter i Blekinge. Länsstyrelsen Blekinge län.

Nilsson, A. 1982. Västskånska ättehögar och deras flora. Svensk Bot. Tidskr. 76: 391–409.

Olsson, K.-A. 1983. Floran i Fjälkestad. Svensk Bot. Tidskr. 77: 367–409.

Olsson, K.-A. 2006. Nya hotade kärlväxter i Skåne. Bot. Not. 139 (3): 22–33.

Pedersen, A. 1965. Rosaceernes udbredelse i Danmark I. Underfamilierne Spiraeoidea, Dryadoidea og Rosoideae eksklusive Rubus fruticosus coll., Rubus caesius coll. og Rubus corylifolius coll. Bot. Tidsskr. 61: 145–270.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 1992. ©ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Potentilla - fingerörter 
 • Art
  Potentilla heptaphylla, L. - luddfingerört
  Synonymer
  Potentilla opaca L.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 1992. ©ArtDatabanken, SLU 2007.