Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  luddfingersvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Alloclavaria purpurea
Luddfingersvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En relativt stor marklevande fingersvamp med ca 10–12 cm höga, ogrenade fruktkroppar vilka oftast växer tuvade och ofta i stort antal på varje växtplats. Fruktkropparna är mycket bräckliga, cylindriska eller tillplattade med en längsgående mittfåra, ihåliga och oftast vridna, i toppen spetsiga. De är först gråvioletta, senare ljust gråbruna. Ytan är något rynkad, matt och dagglikt pruinös. Under stark lupp i motljus syns att svampen är fint luden av mycket stora uppblåsta borst (cystidier) som kan bli över 100 µm långa.
Utbredning
Länsvis förekomst för luddfingersvamp Observationer i Sverige för luddfingersvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Svampen är en nordlig (boreal) barrskogsart som når sin sydgräns i Svealand och Götaland. I Norrlands inland och mot fjällen är den inom kalkrika och lokalmaritima områden mindre sällsynt, särskilt i anslutning till forsar och vattendrag. Utbredningen har en tydligt nordvästlig, oceanisk-suboceanisk tyngdpunkt. Nedanför fjällskogarna är arten betydligt mer ovanlig och tydligt minskande. Sydliga fynd har gjorts ner till en linje Dalsland-norra Småland. 150 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 5°000. Väl eftersökt genom nyckelbiotopinventeringen. Total population i landet bedöms genom avverkningar ha minskat med mer än 15 % över de senaste 20 åren. I Norden är svampen även påträffad i Norge och Finland. Artens utbredning i övrigt omfattar maritimt påverkade barrskogsområden på norra halvklotet med fynd i Japan och flera delstater i Nordamerika, mot söder bara på högre höjd i anslutning till barrskogsklädda bergskedjor.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Levnadssätt är okänt. Har tidigare uppfattats vara en nedbrytare men senare uppgifter tyder på att den bildar mykorrhiza. Förekommer i fuktiga bäckdråg, i rik sumpgranskog och äldre ängsgranskog, men även i kalkpåverkade fuktiga fjällbjörkskogar. Växer i örtrika bäckdråg, som borde undantas genom generell hänsyn i skogsbruket. Detta görs dock inte alltid, varför habitatet har minskat och fortsätter att minska. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (1500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 1500 (150-3000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Ekologi
Luddfingersvampen påträffas på mineralrik mark i granskog med mycket hög luftfuktighet, t.ex. vid källflöden, fuktdråg, bäckar eller i anslutning till vattenfall och forsdimma. Den kan även påträffas på andra platser med mycket hög luftfuktighet och ytligt, rörligt markvatten. Ibland växer den i gräsrika skogsgläntor eller i svällande och fuktiga mossmattor. Den kan eftersökas i t.ex. översilade gransumpskogar och i botten på raviner eller kanjondalar. Hos oss förefaller svampen vara associerad med gran och det är troligt att den bildar någon form av mykorrhiza, vilket inte är närmare utrett. Arten är påtagligt kalkgynnad och knuten till näringsrika barrskogar, mest av högörtstyp. Som regel uppträder fruktkroppar bara på några ställen på varje lokal. Varje ställe rymmer troligtvis en eller ett fåtal genetiskt unika svampindivider (geneter) som alla kan fragmenteras till flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Varje mycel kan ha många fruktkroppar. Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza, Okänt
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Hymenochaetales, Familj Hymenochaetales, genera incertae sedis, Släkte Alloclavaria, Art Alloclavaria purpurea (O.F.Müll.:Fr.) Dentinger & D.J.McLaughlin - luddfingersvamp Synonymer purpurfingersvamp, Clavaria purpurea O.F.Müll.:Fr., Clavaria purpurea Fr.:Fr., Alloclavaria purpurea (Fr.:Fr.) Dentinger & D.J.McLaughlin

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Levnadssätt är okänt. Har tidigare uppfattats vara en nedbrytare men senare uppgifter tyder på att den bildar mykorrhiza. Förekommer i fuktiga bäckdråg, i rik sumpgranskog och äldre ängsgranskog, men även i kalkpåverkade fuktiga fjällbjörkskogar. Växer i örtrika bäckdråg, som borde undantas genom generell hänsyn i skogsbruket. Detta görs dock inte alltid, varför habitatet har minskat och fortsätter att minska. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (1500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 1500 (150-3000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
En relativt stor marklevande fingersvamp med ca 10–12 cm höga, ogrenade fruktkroppar vilka oftast växer tuvade och ofta i stort antal på varje växtplats. Fruktkropparna är mycket bräckliga, cylindriska eller tillplattade med en längsgående mittfåra, ihåliga och oftast vridna, i toppen spetsiga. De är först gråvioletta, senare ljust gråbruna. Ytan är något rynkad, matt och dagglikt pruinös. Under stark lupp i motljus syns att svampen är fint luden av mycket stora uppblåsta borst (cystidier) som kan bli över 100 µm långa.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för luddfingersvamp

Länsvis förekomst och status för luddfingersvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för luddfingersvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Svampen är en nordlig (boreal) barrskogsart som når sin sydgräns i Svealand och Götaland. I Norrlands inland och mot fjällen är den inom kalkrika och lokalmaritima områden mindre sällsynt, särskilt i anslutning till forsar och vattendrag. Utbredningen har en tydligt nordvästlig, oceanisk-suboceanisk tyngdpunkt. Nedanför fjällskogarna är arten betydligt mer ovanlig och tydligt minskande. Sydliga fynd har gjorts ner till en linje Dalsland-norra Småland. 150 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 5°000. Väl eftersökt genom nyckelbiotopinventeringen. Total population i landet bedöms genom avverkningar ha minskat med mer än 15 % över de senaste 20 åren. I Norden är svampen även påträffad i Norge och Finland. Artens utbredning i övrigt omfattar maritimt påverkade barrskogsområden på norra halvklotet med fynd i Japan och flera delstater i Nordamerika, mot söder bara på högre höjd i anslutning till barrskogsklädda bergskedjor.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Alloclavaria  
 • Art
  Alloclavaria purpurea(O.F.Müll.:Fr.) Dentinger & D.J.McLaughlin - luddfingersvamp
  Synonymer
  purpurfingersvamp
  Clavaria purpurea O.F.Müll.:Fr.
  Clavaria purpurea Fr.:Fr.
  Alloclavaria purpurea (Fr.:Fr.) Dentinger & D.J.McLaughlin

Luddfingersvampen påträffas på mineralrik mark i granskog med mycket hög luftfuktighet, t.ex. vid källflöden, fuktdråg, bäckar eller i anslutning till vattenfall och forsdimma. Den kan även påträffas på andra platser med mycket hög luftfuktighet och ytligt, rörligt markvatten. Ibland växer den i gräsrika skogsgläntor eller i svällande och fuktiga mossmattor. Den kan eftersökas i t.ex. översilade gransumpskogar och i botten på raviner eller kanjondalar. Hos oss förefaller svampen vara associerad med gran och det är troligt att den bildar någon form av mykorrhiza, vilket inte är närmare utrett. Arten är påtagligt kalkgynnad och knuten till näringsrika barrskogar, mest av högörtstyp. Som regel uppträder fruktkroppar bara på några ställen på varje lokal. Varje ställe rymmer troligtvis en eller ett fåtal genetiskt unika svampindivider (geneter) som alla kan fragmenteras till flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Varje mycel kan ha många fruktkroppar. Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza, Okänt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Arten är mycket uttorkningskänslig och kräver granskogsmiljöer med konstant mycket hög luftfuktighet. Den tål inte en slutavverkning eller någon form av dränering som påverkar växtplatsens hydrologi. I skogslandskapet i norra Sverige har arten minskat markant under senare år p.g.a. skogsavverkningar med ofullständig hänsyn till källor och vattendrag. Minskningen kan också vara en följd av nuvarande eller tidigare dikningsverksamhet.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
Lokaler med arten bör undantas från rationellt skogsbruk. Slutavverkning och skogsgödsling måste helt undvikas. Den växer i örtrika bäckdråg, som borde undantas genom generell hänsyn i skogsbruket. Detta görs dock inte i tillräcklig omfattning, varför habitatet är minskande.
Ett annat svenskt namn på arten är purpurfingersvamp. Svampen är upptagen i den polska rödlistan under hotkategori E. Det finns gamla och troligen felaktiga litteraturuppgifter om fynd i Storbritannien, Frankrike och Tyskland, vilka med all sannolikhet avser violett fingersvamp Clavaria zollingeri.

Nitare, J. 2000 (red.): Signalarter – Indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsens förlag, Jönköping.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar – en fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Alloclavaria  
 • Art
  Alloclavaria purpurea, (O.F.Müll.:Fr.) Dentinger & D.J.McLaughlin - luddfingersvamp
  Synonymer
  purpurfingersvamp
  Clavaria purpurea O.F.Müll.:Fr.
  Clavaria purpurea Fr.:Fr.
  Alloclavaria purpurea (Fr.:Fr.) Dentinger & D.J.McLaughlin
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 2005.