Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  luddhorn

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Xylaria corniformis
Luddhorn Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Denna sällsynta art är hittad endast vid ett fåtal tillfällen i de södra–sydvästra landskapen i Sverige.

Stromata är klubbformiga eller spadformiga (ibland jämförda med utseendet av en bäversvans), kortskaftade, 2–3,5 x 0,5–2 cm, och sitter ensamma eller några tillsammans. De är svarta, men har tättsittande små bruna fjäll på ytan. De har en filtartad, purpurbrun basal knöl. Den inre delen (endostromat) är vit till gråbrun, svampigt mjuk.
Utbredning
Länsvis förekomst för luddhorn Observationer i Sverige för luddhorn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Norden är denna art bara känd från Femsjö i Småland, och har där inte återfunnits sedan Fries beskrev den 1828, samt från en aktuell lokal i vardera Skåne och Blekinge. Den är sällsynt även utanför Norden, men har bland annat samlats i Polen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Nedbrytare i murken grov ved av bok i bokskog. Arten är knuten till boklågor av sådana dimensioner att antalet möjliga lokaler är mycket lågt. Endast tre sentida lokaler i landet och uppenbart mycket liten population. Svårt att bedöma ev. populationsförändring. Antalet reproduktiva individer skattas till 100 (20-200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (10). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (2-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (4-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 30 (4-30) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Svampen lever som vednedbrytare, på mycket grova lågor av bok.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
Dött träd
Dött träd
· bok
· bok
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Sordariomycetes, Ordning Xylariales, Familj Xylariaceae, Släkte Xylaria (vedhorn), Art Xylaria corniformis (Fr.:Fr.) Fr. - luddhorn Synonymer Sphaeria corniformis Fr.:Fr.

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Nedbrytare i murken grov ved av bok i bokskog. Arten är knuten till boklågor av sådana dimensioner att antalet möjliga lokaler är mycket lågt. Endast tre sentida lokaler i landet och uppenbart mycket liten population. Svårt att bedöma ev. populationsförändring. Antalet reproduktiva individer skattas till 100 (20-200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (10). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (2-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (4-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 30 (4-30) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Denna sällsynta art är hittad endast vid ett fåtal tillfällen i de södra–sydvästra landskapen i Sverige.

Stromata är klubbformiga eller spadformiga (ibland jämförda med utseendet av en bäversvans), kortskaftade, 2–3,5 x 0,5–2 cm, och sitter ensamma eller några tillsammans. De är svarta, men har tättsittande små bruna fjäll på ytan. De har en filtartad, purpurbrun basal knöl. Den inre delen (endostromat) är vit till gråbrun, svampigt mjuk.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för luddhorn

Länsvis förekomst och status för luddhorn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för luddhorn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Norden är denna art bara känd från Femsjö i Småland, och har där inte återfunnits sedan Fries beskrev den 1828, samt från en aktuell lokal i vardera Skåne och Blekinge. Den är sällsynt även utanför Norden, men har bland annat samlats i Polen.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Xylariomycetidae  
 • Ordning
  Xylariales  
 • Familj
  Xylariaceae  
 • Släkte
  Xylaria - vedhorn 
 • Art
  Xylaria corniformis(Fr.:Fr.) Fr. - luddhorn
  Synonymer
  Sphaeria corniformis Fr.:Fr.

Svampen lever som vednedbrytare, på mycket grova lågor av bok.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Luddhorn hotas främst av bristen på grov bokved.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Artens lokaler bör skyddas. Den bör eftersökas i bokskogar i södra Sverige. Mer framförallt grov bokved måste tillåtas få förekomma i bokskogarna.

Fries, E. 1828. Elenchus Fungorum, sistens Commentarium in Systema Mycologicum. Vol. 2: 57. Gryphiswaldiae.

Hansen, L. & Knudsen, H. (Eds). 2000. Nordic Macromycetes 1: 249. Nordsvamp: Copenhagen.

Laessøe T. 1987. Xylaria corniformis reconsidered. - Mycotaxon 30: 81–85.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ove Eriksson 2002.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Xylariomycetidae  
 • Ordning
  Xylariales  
 • Familj
  Xylariaceae  
 • Släkte
  Xylaria - vedhorn 
 • Art
  Xylaria corniformis, (Fr.:Fr.) Fr. - luddhorn
  Synonymer
  Sphaeria corniformis Fr.:Fr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ove Eriksson 2002.