Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  luden bandmossa

Organismgrupp Mossor Apometzgeria pubescens
Luden bandmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Luden bandmossa är en tunn, grågrön upp till 3 cm lång bladlevermossa med 1-2 mm breda, platta bandlika grenar som på ovan- och undersidan är tätt håriga. Skotten bildar lösa mattor. Luden bandmossa kan likna någon av de tre arterna i det närstående släktet bandmossor Metzgeria, men den gråaktiga färgen, de lösa mattorna samt hårigheten på bålens båda sidor skiljer den från dessa. Sporkapslar är ej påträffade på den svenska lokalen och vegetativa förökningskroppar saknas helt.
Utbredning
Länsvis förekomst för luden bandmossa Observationer i Sverige för luden bandmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är luden bandmossa bara känd från en lokal belägen i östra Vätterbranten (Småland) strax utanför ett naturreservat där den anträffades 1993. Ytterligare svenska lokaler bör kunna upptäckas i t.ex. Dalsland eller på platåbergen i Västergötland. I övriga Norden finns arten bara i Norge (från Oslo-trakten norrut till Nordland). Arten har en sydvästlig utbredning i Europa, och förekommer i Storbritannien och de nederbördsrika delarna av Pyrenéerna, Alperna och Karpaterna. Den är även funnen i Medelhavsområdet i bergstrakterna från Italien österut till Balkan. I Europa anses arten vara boreal-montan och är koncentrerad till regioner med brant topografi och kalkberg. Utanför Europa är den funnen i Kaukasus och angränsande del av Turkiet, Ural, Sakalin, Himalaya, Korea, Japan, Filipinerna samt på Borneo. I Nordamerika är den uppgiven från två stråk, dels från västra Alaska till Oregon, dels på östkusten från Maine söderut till Nordkarolina. Luden bandmossan är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Arten växer på kalkrika bergväggar i branter skuggade av ädla lövträd. Den är känd från endast en bergbrant i landet, strax intill Huskvarna. Arten har ett typiskt utseende som gör att den knappast förbises. Den är helt beroende av basiska branter med hög luftfuktighet. Eftersom populationen är liten och endast känd från en växtplats kan slumpvisa händelser lätt slå ut arten. Den svenska populationen är inte fertil och dess spridningsmöjligheter är begränsade. Antalet reproduktiva individer skattas till 60 (20-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 12 (4-20) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
På den svenska lokalen växer arten på en skuggig nästan lodrät något fuktig bergvägg i en nordvänd klippbrant skuggad av en tät ridå av grova träd, främst ask och alm. Den växer i en tjock päls av olika mossor bl.a. grov baronmossa Anomodon viticulosus, gul hårgräsmossa Cirriphyllum crassinervium, blåsfliksmossa Lejeunea cavifolia, platt fjädermossa Neckera complanata och trädporella Porella platyphylla. Substratet utgörs av något humusklädda stenytor av ultrabasiska bergarter (gabbro och diorit). I Norge växer den främst på kalk och skiffer på helst något torra och skuggade klippor och stenblock.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Marchantiopsida, Ordning Metzgeriales, Familj Metzgeriaceae, Släkte Apometzgeria, Art Apometzgeria pubescens (Schrank) Kuwah. - luden bandmossa Synonymer luddbandmossa, Metzgeria pubescens (Schrank) Raddi, Jungermannia pubescens Schrank

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Arten växer på kalkrika bergväggar i branter skuggade av ädla lövträd. Den är känd från endast en bergbrant i landet, strax intill Huskvarna. Arten har ett typiskt utseende som gör att den knappast förbises. Den är helt beroende av basiska branter med hög luftfuktighet. Eftersom populationen är liten och endast känd från en växtplats kan slumpvisa händelser lätt slå ut arten. Den svenska populationen är inte fertil och dess spridningsmöjligheter är begränsade. Antalet reproduktiva individer skattas till 60 (20-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 12 (4-20) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Luden bandmossa är en tunn, grågrön upp till 3 cm lång bladlevermossa med 1-2 mm breda, platta bandlika grenar som på ovan- och undersidan är tätt håriga. Skotten bildar lösa mattor. Luden bandmossa kan likna någon av de tre arterna i det närstående släktet bandmossor Metzgeria, men den gråaktiga färgen, de lösa mattorna samt hårigheten på bålens båda sidor skiljer den från dessa. Sporkapslar är ej påträffade på den svenska lokalen och vegetativa förökningskroppar saknas helt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för luden bandmossa

Länsvis förekomst och status för luden bandmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för luden bandmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är luden bandmossa bara känd från en lokal belägen i östra Vätterbranten (Småland) strax utanför ett naturreservat där den anträffades 1993. Ytterligare svenska lokaler bör kunna upptäckas i t.ex. Dalsland eller på platåbergen i Västergötland. I övriga Norden finns arten bara i Norge (från Oslo-trakten norrut till Nordland). Arten har en sydvästlig utbredning i Europa, och förekommer i Storbritannien och de nederbördsrika delarna av Pyrenéerna, Alperna och Karpaterna. Den är även funnen i Medelhavsområdet i bergstrakterna från Italien österut till Balkan. I Europa anses arten vara boreal-montan och är koncentrerad till regioner med brant topografi och kalkberg. Utanför Europa är den funnen i Kaukasus och angränsande del av Turkiet, Ural, Sakalin, Himalaya, Korea, Japan, Filipinerna samt på Borneo. I Nordamerika är den uppgiven från två stråk, dels från västra Alaska till Oregon, dels på östkusten från Maine söderut till Nordkarolina. Luden bandmossan är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Metzgeriales  
 • Familj
  Metzgeriaceae  
 • Släkte
  Apometzgeria  
 • Art
  Apometzgeria pubescens(Schrank) Kuwah. - luden bandmossa
  Synonymer
  luddbandmossa
  Metzgeria pubescens (Schrank) Raddi
  Jungermannia pubescens Schrank

På den svenska lokalen växer arten på en skuggig nästan lodrät något fuktig bergvägg i en nordvänd klippbrant skuggad av en tät ridå av grova träd, främst ask och alm. Den växer i en tjock päls av olika mossor bl.a. grov baronmossa Anomodon viticulosus, gul hårgräsmossa Cirriphyllum crassinervium, blåsfliksmossa Lejeunea cavifolia, platt fjädermossa Neckera complanata och trädporella Porella platyphylla. Substratet utgörs av något humusklädda stenytor av ultrabasiska bergarter (gabbro och diorit). I Norge växer den främst på kalk och skiffer på helst något torra och skuggade klippor och stenblock.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Eftersom arten är känd från endast en växtplats kan slumpfaktorer göra att arten lätt försvinner från landet. Lokalen gränsar till ett naturreservat och skogen runt om växtplatsen utgör ett skydd för att mossan inte ska torka ut och exponeras för sol och vind. På grund av växtlokalens topografi och skogens karaktär är det osannolikt att några skogliga ingrepp alls kommer att ske inom överskådlig tid. Kommer skogen i branten trots det att behöva avverkas hotas arten. Även avverkning högre upp i sluttningen kan påverka markens hydrologi negativt för luden bandmossan.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Markägaren måste informeras och ludna bandmossans växtplats säkerställas. Skogen i branten på och runt om växtplatsen måste lämnas till fri utveckling. Dränering måste helt undvikas omedelbart ovanför branten, eftersom den kan påverka vattentillgången i brantens nedre parti negativt. Luden bandmossa bör eftersökas i andra lämpliga miljöer i landet.
Utländska namn - NO: Skjerfmose, GB: Downy Veilwort.

Damsholt, K. 2002. Illustrated flora of Nordic liverworts and hornworts. -- Nordic Bryological Society, Copenhagen and Lund

Hallingbäck, T. 1993. Apometzgeria pubescens (Schrank) Kuwah. In Sweden. Lindbergia 18: 111-112.

Hill, M.O., Preston, C.D. & Smith, A.J.E. 1991. Atlas of the bryophytes of Britain and Ireland. Vol. 1. Liverworts. Harley Books, Colchester.

Jørgensen, E. 1934. Norges levermoser. Bergens Mus. Skr. 16.

Schuster. R. M. 1992. The Hepaticae and Anthocerotae of North America. Vol. V. Field Museum of Natural History. Chicago.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Uppdaterad 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Metzgeriales  
 • Familj
  Metzgeriaceae  
 • Släkte
  Apometzgeria  
 • Art
  Apometzgeria pubescens, (Schrank) Kuwah. - luden bandmossa
  Synonymer
  luddbandmossa
  Metzgeria pubescens (Schrank) Raddi
  Jungermannia pubescens Schrank
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Uppdaterad 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.