Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  luggskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Physodontia lundellii
Luggskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Luggskinn är en skinnsvamp med småtaggig yta. Den har en mjuk konsistens och färgen är gräddvit. Den har två typer av cystider, dels blåsformiga, gulaktiga cystider med ett grynigt innehåll, dels smalt koniska, ofärgade cystider med homogen protoplasma. De förra sitter inbäddade i fruktkroppen medan de senare bara finns i basidieskiktet. Sporerna är små, elliptiska och släta. Svampen liknar till utseende och växtsätt många av arterna i släktet Trechispora, t.ex. den extremt vanliga mjölskinn Trechispora farinacea. Den kan också till utseendet förväxlas med måntagging Athelopsis lunata. Luggskinn skiljer sig dock i mikroskopet från alla andra skinnsvampar genom kombinationen av taggig fruktkropp, små sporer och två typer av cystider.
Utbredning
Länsvis förekomst för luggskinn Observationer i Sverige för luggskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Luggskinn har påträffats sammanlagt sju gånger från Småland till Torne lappmark. Den är beskriven på material funnet i Femsjö socken i västra Småland 1939 men redan 1918 hade Lars Romell hittat arten vid Torne träsk. Övriga lokaler ligger i Göteborg, Dalarna, Jämtland och Lycksele lappmark. Tre fynd från Norge och tre från Finland kompletterar bilden av en i Norden vitt spridd men sällsynt art. Det finns inga fynd rapporterade från andra delar av världen. Samtliga svenska växtplatser ligger idag inom eller i omedelbar närhet av naturskyddat område. Arten är rödlistad i Norge och Finland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare i grov, starkt murken ved och vedrester av gran i barrskog med riklig tillgång till död ved. Enstaka fynd finns även från andra skogliga miljöer. Total population i landet liten och med få mycel på varje lokal. Bedöms ha minskat och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. slutavverkning. Uppväxande brukade skogar innehåller påtagligt mindre mängd död ved av lämplig kvalite. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (10-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (1-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 500 (50-500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Ekologi
Luggskinn är en vedlevande rötsvamp som växer på starkt multnade stammar av gran eller tall. Typlokalen är en blandskog med stort inslag av bok. Lokalen i Göteborg har ingen skoglig kontinuitet utan utgjordes vid sekelskiftet av ljunghed. Övriga lokaler består av gammelskog eller urskog.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· granar
· granar
· tall
· tall
· tallar
· tallar
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Hymenochaetales, Familj Hymenochaetales, genera incertae sedis, Släkte Physodontia, Art Physodontia lundellii Ryvarden & H. Solheim - luggskinn Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare i grov, starkt murken ved och vedrester av gran i barrskog med riklig tillgång till död ved. Enstaka fynd finns även från andra skogliga miljöer. Total population i landet liten och med få mycel på varje lokal. Bedöms ha minskat och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. slutavverkning. Uppväxande brukade skogar innehåller påtagligt mindre mängd död ved av lämplig kvalite. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (10-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (1-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 500 (50-500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Luggskinn är en skinnsvamp med småtaggig yta. Den har en mjuk konsistens och färgen är gräddvit. Den har två typer av cystider, dels blåsformiga, gulaktiga cystider med ett grynigt innehåll, dels smalt koniska, ofärgade cystider med homogen protoplasma. De förra sitter inbäddade i fruktkroppen medan de senare bara finns i basidieskiktet. Sporerna är små, elliptiska och släta. Svampen liknar till utseende och växtsätt många av arterna i släktet Trechispora, t.ex. den extremt vanliga mjölskinn Trechispora farinacea. Den kan också till utseendet förväxlas med måntagging Athelopsis lunata. Luggskinn skiljer sig dock i mikroskopet från alla andra skinnsvampar genom kombinationen av taggig fruktkropp, små sporer och två typer av cystider.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för luggskinn

Länsvis förekomst och status för luggskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för luggskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Luggskinn har påträffats sammanlagt sju gånger från Småland till Torne lappmark. Den är beskriven på material funnet i Femsjö socken i västra Småland 1939 men redan 1918 hade Lars Romell hittat arten vid Torne träsk. Övriga lokaler ligger i Göteborg, Dalarna, Jämtland och Lycksele lappmark. Tre fynd från Norge och tre från Finland kompletterar bilden av en i Norden vitt spridd men sällsynt art. Det finns inga fynd rapporterade från andra delar av världen. Samtliga svenska växtplatser ligger idag inom eller i omedelbar närhet av naturskyddat område. Arten är rödlistad i Norge och Finland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Physodontia  
 • Art
  Physodontia lundelliiRyvarden & H. Solheim - luggskinn

Luggskinn är en vedlevande rötsvamp som växer på starkt multnade stammar av gran eller tall. Typlokalen är en blandskog med stort inslag av bok. Lokalen i Göteborg har ingen skoglig kontinuitet utan utgjordes vid sekelskiftet av ljunghed. Övriga lokaler består av gammelskog eller urskog.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· granar - Picea (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
· tallar - Pinus (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Arten är uppenbarligen mycket sällsynt och förefaller att kräva riklig tillgång på död ved för att trivas. Inom den södra delen av utbredningsområdet är fortsatt existens osäker eftersom äldre skog är mycket ovanliga där.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Artens kända växtplatser måste säkerställas. Dessutom bör arten eftersökas i andra äldre barrskogar i landet. Arten kan gynnas genom att fler områden med äldre barrskog i södra Sverige lämnas till fri utveckling.

Eriksson, J, Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1981. The Corticiaceae of North Europe. Vol. 6. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Physodontia  
 • Art
  Physodontia lundellii, Ryvarden & H. Solheim - luggskinn
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.