Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  luktvädd

Organismgrupp Kärlväxter Scabiosa canescens
Luktvädd Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Luktvädd är en flerårig, 2–6 dm hög ört. Rosettbladen är 3–8 cm långa, smalt lansettlika, helbräddade eller fåtandade. Korgarna är väldoftande, 2–3,5 cm breda, blå- eller rödlila, sällan vita. Fodertänderna är blekgula. Arten blommar från juli till september.
Utbredning
Länsvis förekomst för luktvädd Observationer i Sverige för luktvädd
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Luktvädd förekommer endast i Skåne i sandiga områden på Kristianstadsslätten, längs Verkeåns dalgång och i Vombsänkan. Den har omkring 50 aktuella förekomster i 26 inventeringsrutor. I övriga Norden finns den endast på några lokaler på nordvästra Själland. Totalutbredningen omfattar förutom Norden Centraleuropa och Turkiet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Förekommer i Skåne. Luktvädd växer främst på artrika, kalkrika, kreatursbetade och gärna sydvända stäppartade torrängar. Arten är en utpräglad ljusväxt med liten konkurrenskraft. Upphörande bete och exploatering är de främsta hoten. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (2500-10000). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (15-35). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2076 km² och förekomstarean (AOO) till 124 (100-150) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)).
Ekologi
Luktvädd växer främst på artrika, kalkrika, kreatursbetade och gärna sydvända stäppartade torrängar. Dessa har mer finmaterial än sandstäppens underlag. Vid enstaka tillfällen är den hittad i sandtag.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Dipsacales (väddordningen), Familj Caprifoliaceae (kaprifolväxter), Släkte Scabiosa (fältväddar), Art Scabiosa canescens Waldst. & Kit. - luktvädd Synonymer Scabiosa suaveolens DC.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Förekommer i Skåne. Luktvädd växer främst på artrika, kalkrika, kreatursbetade och gärna sydvända stäppartade torrängar. Arten är en utpräglad ljusväxt med liten konkurrenskraft. Upphörande bete och exploatering är de främsta hoten. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (2500-10000). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (15-35). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2076 km² och förekomstarean (AOO) till 124 (100-150) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)).
Luktvädd är en flerårig, 2–6 dm hög ört. Rosettbladen är 3–8 cm långa, smalt lansettlika, helbräddade eller fåtandade. Korgarna är väldoftande, 2–3,5 cm breda, blå- eller rödlila, sällan vita. Fodertänderna är blekgula. Arten blommar från juli till september.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för luktvädd

Länsvis förekomst och status för luktvädd baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för luktvädd

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Luktvädd förekommer endast i Skåne i sandiga områden på Kristianstadsslätten, längs Verkeåns dalgång och i Vombsänkan. Den har omkring 50 aktuella förekomster i 26 inventeringsrutor. I övriga Norden finns den endast på några lokaler på nordvästra Själland. Totalutbredningen omfattar förutom Norden Centraleuropa och Turkiet.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Dipsacales - väddordningen 
 • Familj
  Caprifoliaceae - kaprifolväxter 
 • Släkte
  Scabiosa - fältväddar 
 • Art
  Scabiosa canescensWaldst. & Kit. - luktvädd
  Synonymer
  Scabiosa suaveolens DC.

Luktvädd växer främst på artrika, kalkrika, kreatursbetade och gärna sydvända stäppartade torrängar. Dessa har mer finmaterial än sandstäppens underlag. Vid enstaka tillfällen är den hittad i sandtag.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Luktvädd är en utpräglad ljusväxt med liten konkurrenskraft. Upphörande bete och skogsplantering är därför de främsta hoten. Gödsling av de relativt näringsfattiga betesmarkerna skulle också vara förödande för arten, liksom igenfyllning av sandtag där den förekommer.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Fortsatt betesdrift på de naturliga gräsmarker där luktvädd växer är nödvändigt. Gödsling måste undvikas. Igenväxning och igenfyllning av sandtag med luktvädd bör för-hindras. Arten bör övervakas av floraväktare.
Utländska namn – DK: Vellugtende Skabiose.

Hansen, A. 1951. Udbredelsen af Caprifoliaceae, Adoxaceae, Dipsacaceae og Cucurbitaceae i Danmark. Bot. Tidsskr. 47: 481–509.

Løjtnant, B. & Worsøe, E. 1993. Status over den danske flora 1993. G.E.C. Gads Forlag, Kopenhagen.

Olsson, K.-A. 1983. Floran i Fjälkestad. Svensk Bot. Tidskr. 77: 367–409.

Olsson, K.-A. 2000. Gamla bekanta - nya vänner. Rödlistade arter i Sverige 2000 ur ett skånskt perspektiv.

Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 2000 (3): 4–23.

Weimarck, H. 1950. Bidrag till Skånes flora. 45. Some phytogeographical aspects of the Scanian flora. Bot. Not. 103: 133–144.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1992. Rev. Margareta Edqvist 2006. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Dipsacales - väddordningen 
 • Familj
  Caprifoliaceae - kaprifolväxter 
 • Släkte
  Scabiosa - fältväddar 
 • Art
  Scabiosa canescens, Waldst. & Kit. - luktvädd
  Synonymer
  Scabiosa suaveolens DC.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1992. Rev. Margareta Edqvist 2006. © ArtDatabanken, SLU 2007.