Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  lundalmsdvärgmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Stigmella lemniscella
Lundalmsdvärgmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Huvudet är svart men ibland gulorange. Framvingarna är glänsande ljust kopparbruna i inre halvan med ett silverglänsande tvärband lite utanför mitten, på insidan kantad med tydligt mörkare brun begränsning. Den yttre delen är relativt grovfjällig, mörkt purpurbrun. Lundalmsdvärgmal liknar några andra dvärgmalar med ett silverglänsande tvärband och kopparglänsande inre halva, exempelvis skogsalmsdvärgmal S. ulmivora (Fol.), men tvärbandet är inte kantat inåt med ett mörkare fält hos den arten. Båda dessa arter håller till på våra tre almarter, medan övriga tänkbara förväxlingsarter i normalfallet finns i helt andra habitat och har vissa särskiljande kännetecken. Vingspann 5,0–5,5 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för lundalmsdvärgmal Observationer i Sverige för lundalmsdvärgmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Lundalmsdvärgmal är känd från Sverige sedan mitten av 1870-talet men är säkerligen en medlem i vår fauna sedan mycket länge. Den påträffas lokalt i södra Sverige norrut till i höjd med Bohuslän–Uppland. Den har sina främsta förekomster i kustnära områden med gynnsammare vintrar, men finns också i inlandet på ställen med lämpligt mikroklimat och ålderdomlig hag- och skogsmark med alm. Arten är förhållandevis lokal, men kan finnas i ganska stor mängd vissa år på vissa lokaler. I Danmark har den noterats från samtliga provinser. I Norge är den funnen på två lokaler vid sydkusten, dels nära Kristiansand och dels söder om Porsgrunn. I Finland är den påträffad i fyra sydliga provinser. I övrigt är den känd från ett stort antal europeiska länder ner till Medelhavet och österut till Volgaområdet i Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Lundalmsdvärgmal är känd från alla landskap norrut till Gästrikland. Den är ännu en relativt vanlig art i almbestånd av olika typer (dungar, alléer, parker, o.d.). Den föredrar relativt soliga lägen och lokalt kan den uppträda i mängd vissa år. På Öland och Gotland tycks fjärilen välja lundalm (Ulmus minor) före skogsalm (U. glabra). Med tanke på almsjukan är det befogat att förutse en minskning av arten, men takten är troligen långsam. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (300-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Lundalmsdvärgmal föredrar almbestånd i soligt läge, exempelvis alléer och smådungar med halvvuxna till vuxna träd. Sannolikt kan den klara sig hjälpligt också med uppslag av alm i skyddade och halvöppna lägen. Fjärilen flyger i två generationer, från slutet av maj till mitten av juni, men flygtiden är beroende på hur våren utvecklas. En andra generation kläcks i mitten av juli och fram till början av augusti kan man se fjärilar. Larven minerar inuti blad av olika almarter Ulmus, men tycks föredra lundalm U. minor. Minorna kan ses i juni–juli och september–oktober.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· lundalm
· lundalm
· skogsalm
· skogsalm
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Nepticulidae (dvärgmalar), Släkte Stigmella, Art Stigmella lemniscella (Zeller, 1839) - lundalmsdvärgmal Synonymer Lyonetia lemniscella Zeller, 1839, svartfransad almdvärgmal, Nepticula marginicolella Stainton, 1853

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation Lundalmsdvärgmal är känd från alla landskap norrut till Gästrikland. Den är ännu en relativt vanlig art i almbestånd av olika typer (dungar, alléer, parker, o.d.). Den föredrar relativt soliga lägen och lokalt kan den uppträda i mängd vissa år. På Öland och Gotland tycks fjärilen välja lundalm (Ulmus minor) före skogsalm (U. glabra). Med tanke på almsjukan är det befogat att förutse en minskning av arten, men takten är troligen långsam. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (300-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(ii,iii,iv,v)).
Huvudet är svart men ibland gulorange. Framvingarna är glänsande ljust kopparbruna i inre halvan med ett silverglänsande tvärband lite utanför mitten, på insidan kantad med tydligt mörkare brun begränsning. Den yttre delen är relativt grovfjällig, mörkt purpurbrun. Lundalmsdvärgmal liknar några andra dvärgmalar med ett silverglänsande tvärband och kopparglänsande inre halva, exempelvis skogsalmsdvärgmal S. ulmivora (Fol.), men tvärbandet är inte kantat inåt med ett mörkare fält hos den arten. Båda dessa arter håller till på våra tre almarter, medan övriga tänkbara förväxlingsarter i normalfallet finns i helt andra habitat och har vissa särskiljande kännetecken. Vingspann 5,0–5,5 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för lundalmsdvärgmal

Länsvis förekomst och status för lundalmsdvärgmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för lundalmsdvärgmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Lundalmsdvärgmal är känd från Sverige sedan mitten av 1870-talet men är säkerligen en medlem i vår fauna sedan mycket länge. Den påträffas lokalt i södra Sverige norrut till i höjd med Bohuslän–Uppland. Den har sina främsta förekomster i kustnära områden med gynnsammare vintrar, men finns också i inlandet på ställen med lämpligt mikroklimat och ålderdomlig hag- och skogsmark med alm. Arten är förhållandevis lokal, men kan finnas i ganska stor mängd vissa år på vissa lokaler. I Danmark har den noterats från samtliga provinser. I Norge är den funnen på två lokaler vid sydkusten, dels nära Kristiansand och dels söder om Porsgrunn. I Finland är den påträffad i fyra sydliga provinser. I övrigt är den känd från ett stort antal europeiska länder ner till Medelhavet och österut till Volgaområdet i Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Nepticuloidea  
 • Familj
  Nepticulidae - dvärgmalar 
 • Underfamilj
  Nepticulinae  
 • Tribus
  Nepticulini  
 • Släkte
  Stigmella  
 • Art
  Stigmella lemniscella(Zeller, 1839) - lundalmsdvärgmal
  Synonymer
  Lyonetia lemniscella Zeller, 1839
  svartfransad almdvärgmal
  Nepticula marginicolella Stainton, 1853

Lundalmsdvärgmal föredrar almbestånd i soligt läge, exempelvis alléer och smådungar med halvvuxna till vuxna träd. Sannolikt kan den klara sig hjälpligt också med uppslag av alm i skyddade och halvöppna lägen. Fjärilen flyger i två generationer, från slutet av maj till mitten av juni, men flygtiden är beroende på hur våren utvecklas. En andra generation kläcks i mitten av juli och fram till början av augusti kan man se fjärilar. Larven minerar inuti blad av olika almarter Ulmus, men tycks föredra lundalm U. minor. Minorna kan ses i juni–juli och september–oktober.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· lundalm - Ulmus minor (Viktig)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
Lundalmsdvärgmal är hotad av almsjukan.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
I första hand bör man finna metoder för att begränsa de negativa verkningarna av almsjukan.

Bengtsson, B. Å. 2008. Stigmella lemniscella, lundalmsdvärgmal, s. 184. - I: Nationalnyckeln till Sverige flora och fauna. Fjärilar: Käkmalar-säckspinnare. Lepidoptera: Microlepidoptera-Psychidae. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Gustafsson, B., Bengtsson, B. Å. & Palmqvist, G. 2015 (in prep.). Catalogus Lepidopterorum Sueciae. Entomologiska Föreningen, Stockholm.

Karsholt, O. & Stadel Nielsen, P. 1998. Revideret katalog over de danske Sommerfugle. Entomologisk Forening og Lepidopterologisk Forening.

Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Utgiven privat av Hans Hellberg, Stockholm.

Internet (Februari 2015)

[http://www.faunaeur.org/distribution.php] (Utbredningskarta - Europa)

https://koivu.luomus.fi/english/zoology/entomology/lepidoptera/2.htm (Utbredningskarta - Finland)

[http://artskart.artsdatabanken.no/FaneKart.aspx] (Utbredningskarta - Norge)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Nepticuloidea  
 • Familj
  Nepticulidae - dvärgmalar 
 • Underfamilj
  Nepticulinae  
 • Tribus
  Nepticulini  
 • Släkte
  Stigmella  
 • Art
  Stigmella lemniscella, (Zeller, 1839) - lundalmsdvärgmal
  Synonymer
  Lyonetia lemniscella Zeller, 1839
  svartfransad almdvärgmal
  Nepticula marginicolella Stainton, 1853
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2015.