Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  lundknotterskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Kneiffiella alienata
Lundknotterskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Lundknotterskinn är en tunn, utbredd, relativt mjuk skinnsvamp som under lupp kan vara något knottrig. Den är vitgul till ockrafärgad. Den har långa, avsmalnande cystider som är något tjockväggiga vid basen och nästan alltid bär kristaller i den övre delen. Sporerna är elliptiska. Lundknotterskinn kan förväxlas med granknotterskinn (K. abieticola) som har liknande sporer och cystider. Den senare skiljer sig dock genom att ha en tydligt knottrig fruktkropp där cystiderna sitter i buntar i knottrorna. Cystiderna är också betydligt längre.
Utbredning
Länsvis förekomst för lundknotterskinn Observationer i Sverige för lundknotterskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En mycket sällsynt art som endast påträffats tre gånger i Sverige. Arten beskrevs 1949 på material samlat i Änggårdsbergens naturreservat nära Göteborgs botaniska trädgård. De övriga fynden är från nedre Dalälven 1984 och från Värmland 1992. Arten är uppgiven från Norge, sedd minst fyra gånger i Finland och påträffad på flera platser i sydöstra Europa. Det finns också ett fåtal fynd från Nordamerika, ett från Sydamerika och ett från Afrika. Två av de svenska fyndplatserna ligger inom naturreservat. Arten är rödlistad i Norge, Finland och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare i liggande stammar och murken ved av bl.a. klibbal, lind och gran på fuktig och näringsrik mark, i sumpskog med lövträd, mer sällan i barrskog. 2 kända aktuella lokaler i landet: Nordsjövallen i Värmland och Kvarnön i Uppland. Status och hotbild oklar, men uppenbarligen mycket sällsynt. Arten är på gränsen till sitt utbredningsområde och vanligare österut. Antalet reproduktiva individer skattas till 250 (20-500). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (25). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (2-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8 km² och förekomstarean (AOO) till 8 km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Lundknotterskinn växer på multnande stammar av såväl barrved som lövved. De svenska fynden är från klibbal, lind och gran. Gemensamt för fyndplatserna är att de består av sumpskog med en blandning av trädslag. De finska fynden är från al och björk. Arten har en tydligt östlig utbredning i Europa.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· klibbal
· klibbal
· skogslind
· skogslind
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Hymenochaetales, Familj Schizoporaceae, Släkte Kneiffiella, Art Kneiffiella alienata (S.Lundell) Jülich & Stalpers - lundknotterskinn Synonymer Peniophora alienata S.Lundell, Grandinia alienata (S.Lundell) Jülich, Hyphodontia alienata (S.Lundell) J.Erikss.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare i liggande stammar och murken ved av bl.a. klibbal, lind och gran på fuktig och näringsrik mark, i sumpskog med lövträd, mer sällan i barrskog. 2 kända aktuella lokaler i landet: Nordsjövallen i Värmland och Kvarnön i Uppland. Status och hotbild oklar, men uppenbarligen mycket sällsynt. Arten är på gränsen till sitt utbredningsområde och vanligare österut. Antalet reproduktiva individer skattas till 250 (20-500). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (25). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (2-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8 km² och förekomstarean (AOO) till 8 km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Lundknotterskinn är en tunn, utbredd, relativt mjuk skinnsvamp som under lupp kan vara något knottrig. Den är vitgul till ockrafärgad. Den har långa, avsmalnande cystider som är något tjockväggiga vid basen och nästan alltid bär kristaller i den övre delen. Sporerna är elliptiska. Lundknotterskinn kan förväxlas med granknotterskinn (K. abieticola) som har liknande sporer och cystider. Den senare skiljer sig dock genom att ha en tydligt knottrig fruktkropp där cystiderna sitter i buntar i knottrorna. Cystiderna är också betydligt längre.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för lundknotterskinn

Länsvis förekomst och status för lundknotterskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för lundknotterskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En mycket sällsynt art som endast påträffats tre gånger i Sverige. Arten beskrevs 1949 på material samlat i Änggårdsbergens naturreservat nära Göteborgs botaniska trädgård. De övriga fynden är från nedre Dalälven 1984 och från Värmland 1992. Arten är uppgiven från Norge, sedd minst fyra gånger i Finland och påträffad på flera platser i sydöstra Europa. Det finns också ett fåtal fynd från Nordamerika, ett från Sydamerika och ett från Afrika. Två av de svenska fyndplatserna ligger inom naturreservat. Arten är rödlistad i Norge, Finland och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Schizoporaceae  
 • Släkte
  Kneiffiella  
 • Art
  Kneiffiella alienata(S.Lundell) Jülich & Stalpers - lundknotterskinn
  Synonymer
  Peniophora alienata S.Lundell
  Grandinia alienata (S.Lundell) Jülich
  Hyphodontia alienata (S.Lundell) J.Erikss.

Lundknotterskinn växer på multnande stammar av såväl barrved som lövved. De svenska fynden är från klibbal, lind och gran. Gemensamt för fyndplatserna är att de består av sumpskog med en blandning av trädslag. De finska fynden är från al och björk. Arten har en tydligt östlig utbredning i Europa.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Lövskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Arten hotas främst av bristen på lämpliga biotoper men på lång sikt också av utdikning och av minskat inslag av björk och al i skogen.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Områdena vid nedre Dalälven bör snarast dokumenteras för att bl.a. fastställa artens status. Växtplatserna måste säkerställas och lämnas till fri utveckling. På sikt måste fler områden med sumpskog av den typ arten kräver sparas för fri utveckling.
Rödlistad 2005 under namnet Hyphodontia alienata.

Eriksson, J. & Ryvarden, L. 1976. The Corticiaceae of North Europe. Vol. 4. Fungiflora, Oslo.

Langer, E. 1994. Die Gattung Hyphodontia John Eriksson. Bibliotheca mycologica 154.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Schizoporaceae  
 • Släkte
  Kneiffiella  
 • Art
  Kneiffiella alienata, (S.Lundell) Jülich & Stalpers - lundknotterskinn
  Synonymer
  Peniophora alienata S.Lundell
  Grandinia alienata (S.Lundell) Jülich
  Hyphodontia alienata (S.Lundell) J.Erikss.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.