Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  lundkrämskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Gloeohypochnicium analogum
Lundkrämskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Lundkrämskinn är en utbredd, gräddgul till halmgul, mjuk skinnsvamp. Som färsk kan ytan vara lite småbucklig och i torrt tillstånd kan svampen se krackelerad ut. Längs fruktkroppens kant finns ibland vita, radiärt växande myceltågor. Fruktkroppen innehåller långa, oljerika, spetsiga cystider som färgas blåsvarta i sulfovanillin (test på närvaro av aldehyder). Sporerna är nästan runda, tjockväggiga och svagt knottriga. Sulfovanillinreagerande cystider och knottriga sporer finns hos flera arter i släktet Gloeocystidiellum. Ingen av dessa arter har dock tjockväggiga sporer.
Utbredning
Länsvis förekomst för lundkrämskinn Observationer i Sverige för lundkrämskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från tre olika områden i Sverige. De flesta fynden härrör från öarna Högholmsskär, Ridön och Åholmen i Mälaren. Här samlades den redan 1845 och senaste fyndet är från 1975. Övriga lokaler är Hallands Väderö i Skåne och Hjortsberga socken i Blekinge. Lundkrämskinn är rapporterad från Danmark och förefaller vara vanligare i centrala och östligaste delarna av Europa. Den är utbredd i Nordamerika, östra Asien, Centralafrika och Nya Zeeland. De flesta av de svenska lokalerna är naturreservat.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare i bark och naken ved på murkna, liggande stammar av lönn, bok, ask, asp, ek och alm i ädellövskog på näringsrik mark. En värmegynnad art, knuten till exklusiva ädellövmiljöer. Bildar stora fruktkroppar. Liten population och förekomstarea i landet. Svårt att bedöma ev. minskning men troligen kommer den pågående almsjukan och askskottssjukan att på sikt ha en negativ inverkan. Antalet reproduktiva individer skattas till 750 (60-1500). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (75). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (6-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4880 km² och förekomstarean (AOO) till 24 km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Arten växer på multnande stammar av lövträd. Den är observerad på bl.a. bok, lönn, ask, asp, ek och alm. Samtliga lokaler i Sverige är ädellövskogar. Öarna i Mälaren är, liksom Hallands Väderö, gynnade av ett för våra breddgrader milt klimat. Lundkrämskinn är med säkerhet en sydlig–sydöstlig art och lokalerna i Sverige är utposter.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
· askar
· askar
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· bok
· bok
· bokar
· bokar
· popplar
· popplar
· skogsalm
· skogsalm
· skogsek
· skogsek
· skogslönn
· skogslönn
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Russulales, Familj Russulales, genera incertae sedis, Släkte Gloeohypochnicium, Art Gloeohypochnicium analogum (Bourdot & Galzin) Hjortstam - lundkrämskinn Synonymer Hypochnicium analogum (Cooke) J. Erikss.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare i bark och naken ved på murkna, liggande stammar av lönn, bok, ask, asp, ek och alm i ädellövskog på näringsrik mark. En värmegynnad art, knuten till exklusiva ädellövmiljöer. Bildar stora fruktkroppar. Liten population och förekomstarea i landet. Svårt att bedöma ev. minskning men troligen kommer den pågående almsjukan och askskottssjukan att på sikt ha en negativ inverkan. Antalet reproduktiva individer skattas till 750 (60-1500). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (75). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (6-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4880 km² och förekomstarean (AOO) till 24 km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Lundkrämskinn är en utbredd, gräddgul till halmgul, mjuk skinnsvamp. Som färsk kan ytan vara lite småbucklig och i torrt tillstånd kan svampen se krackelerad ut. Längs fruktkroppens kant finns ibland vita, radiärt växande myceltågor. Fruktkroppen innehåller långa, oljerika, spetsiga cystider som färgas blåsvarta i sulfovanillin (test på närvaro av aldehyder). Sporerna är nästan runda, tjockväggiga och svagt knottriga. Sulfovanillinreagerande cystider och knottriga sporer finns hos flera arter i släktet Gloeocystidiellum. Ingen av dessa arter har dock tjockväggiga sporer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för lundkrämskinn

Länsvis förekomst och status för lundkrämskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för lundkrämskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från tre olika områden i Sverige. De flesta fynden härrör från öarna Högholmsskär, Ridön och Åholmen i Mälaren. Här samlades den redan 1845 och senaste fyndet är från 1975. Övriga lokaler är Hallands Väderö i Skåne och Hjortsberga socken i Blekinge. Lundkrämskinn är rapporterad från Danmark och förefaller vara vanligare i centrala och östligaste delarna av Europa. Den är utbredd i Nordamerika, östra Asien, Centralafrika och Nya Zeeland. De flesta av de svenska lokalerna är naturreservat.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Russulales  
 • Familj
  Russulales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Gloeohypochnicium  
 • Art
  Gloeohypochnicium analogum(Bourdot & Galzin) Hjortstam - lundkrämskinn
  Synonymer
  Hypochnicium analogum (Cooke) J. Erikss.

Arten växer på multnande stammar av lövträd. Den är observerad på bl.a. bok, lönn, ask, asp, ek och alm. Samtliga lokaler i Sverige är ädellövskogar. Öarna i Mälaren är, liksom Hallands Väderö, gynnade av ett för våra breddgrader milt klimat. Lundkrämskinn är med säkerhet en sydlig–sydöstlig art och lokalerna i Sverige är utposter.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· askar - Fraxinus (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· bokar - Fagus (Har betydelse)
· popplar - Populus (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Svampen missgynnas av att rika ädellövskogar är en starkt tillbakaträngd och hotad biotop. Den skadas av avverkningar och minskad mängd död ved.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Alla artens kända växtplatser behöver skyddas. För att på sikt klara artens överlevnad krävs att fler ädellövskogsområden av liknande slag, såväl stora som små, skyddas. Artens status på lokalerna i Mälaren bör kontrolleras. Fler ädellövskogar med hög biodiversitet bör inventeras på vedsvampar.
Rödlistad 2005 under namnet Hypochnicium analogum.

Eriksson, J. & Ryvarden, L. 1976. The Corticiaceae of North Europe. Vol. 4. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Russulales  
 • Familj
  Russulales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Gloeohypochnicium  
 • Art
  Gloeohypochnicium analogum, (Bourdot & Galzin) Hjortstam - lundkrämskinn
  Synonymer
  Hypochnicium analogum (Cooke) J. Erikss.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.