Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  lundticka

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Loweomyces wynneae
Lundticka Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Lundticka är en vidväxt eller hattbildande ticka med tunna fruktkroppar som ofta växer över och runt växtdelar och förna på marken. Hattens översida är ljusbrun medan porlagret har en svagt brunrosa ton. Den rosa tonen är särskilt tydlig efter torkning. Porerna är kantiga och relativt stora (3–4/mm). I fruktkroppen finns både tjockväggiga och tunnväggiga hyfer. Sporerna är äggformade till nästan runda. Artens växtsätt och dess sporform gör att den bör vara relativt lätt att skilja från andra arter.
Utbredning
Länsvis förekomst för lundticka Observationer i Sverige för lundticka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Lundticka är en sydlig art som hittills påträffats i Skåne, Småland, Västergötland och Uppland. Många av fynden är av äldre datum och de färskaste rapporterna föreligger från Skåne och från Kinnekulle i Västergötland. Ett fynd är känt från Norge samt ett flertal från Danmark. Den uppträder spridd genom Europa men undviker de västligaste delarna och medelhavsområdet. Den är inte känd från andra delar av världen. Flera av de svenska fynden är gjorda inom skyddade områden. Arten är rödlistad i Danmark.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Nedbrytare i förna och murken ved av alm och ask, mer sällan även bok, i ädellövskog på kalkrik mark. En relativt oansenlig art knuten till exklusiva ädellövlokaler. Den totala populationen i landet liten och bedöms fortgående att minska p.g.a. att almsjukan och askskottsjukan hotar artens livsmiljöer. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (170-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (17-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (96-300) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Ekologi
Lundticka lever på ved och orsakar vitröta. Den är vanligast på lövved, t.ex. alm, men kan förekomma på alla slag av lövträd eller barrträd. Fruktkropparna bildas ofta på nedfallna grenar eller på marken bland förna av olika slag. I det senare fallet har fruktkroppen troligen förbindelse med ved, t.ex. rötter, nere i marken. De flesta svenska fynd är gjorda i rik ädellövskog som Örups almskog i Skåne, Munkängarna i Västergötland och Vårdsätra i Uppland.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
· skogsalm
· skogsalm
Dött träd
Dött träd
· almar
· almar
· ask
· ask
· lundalm
· lundalm
· skogsalm
· skogsalm
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Steccherinaceae, Släkte Loweomyces, Art Loweomyces wynneae (Berk. & Broome) Jülich - lundticka Synonymer Antrodiella wynneae (Berk. & Broome) Spirin, Fibroporia wynneae (Berk. & Broome) Bondartseva, Antrodiella wynnei (Berk. & Broome) Spirin, Abortiporus wynnei (Berk. & Broome) Rauschert, Abortiporus wynneae (Berk. & Broome) Rauschert, Loweomyces wynnei (Berk. & Broome) Jülich, Fibroporia wynnei (Berk. & Broome) Bondartseva, Fibuloporia wynneae (Berk. & Broome) Bondartsev, Fibuloporia wynnei (Berk. & Broome) Bondartsev, Heteroporus wynneae (Berk. & Broome) A.David, Heteroporus wynnei (Berk. & Broome) David, Tyromyces wynneae (Berk. & Broome) Donk, Tyromyces wynnei (Berk. & Broome) Donk, Polyporus wynneae Berk. & Broome

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Nedbrytare i förna och murken ved av alm och ask, mer sällan även bok, i ädellövskog på kalkrik mark. En relativt oansenlig art knuten till exklusiva ädellövlokaler. Den totala populationen i landet liten och bedöms fortgående att minska p.g.a. att almsjukan och askskottsjukan hotar artens livsmiljöer. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (170-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (17-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (96-300) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Lundticka är en vidväxt eller hattbildande ticka med tunna fruktkroppar som ofta växer över och runt växtdelar och förna på marken. Hattens översida är ljusbrun medan porlagret har en svagt brunrosa ton. Den rosa tonen är särskilt tydlig efter torkning. Porerna är kantiga och relativt stora (3–4/mm). I fruktkroppen finns både tjockväggiga och tunnväggiga hyfer. Sporerna är äggformade till nästan runda. Artens växtsätt och dess sporform gör att den bör vara relativt lätt att skilja från andra arter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för lundticka

Länsvis förekomst och status för lundticka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för lundticka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Lundticka är en sydlig art som hittills påträffats i Skåne, Småland, Västergötland och Uppland. Många av fynden är av äldre datum och de färskaste rapporterna föreligger från Skåne och från Kinnekulle i Västergötland. Ett fynd är känt från Norge samt ett flertal från Danmark. Den uppträder spridd genom Europa men undviker de västligaste delarna och medelhavsområdet. Den är inte känd från andra delar av världen. Flera av de svenska fynden är gjorda inom skyddade områden. Arten är rödlistad i Danmark.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Steccherinaceae  
 • Släkte
  Loweomyces  
 • Art
  Loweomyces wynneae(Berk. & Broome) Jülich - lundticka
  Synonymer
  Antrodiella wynneae (Berk. & Broome) Spirin
  Fibroporia wynneae (Berk. & Broome) Bondartseva
  Antrodiella wynnei (Berk. & Broome) Spirin
  Abortiporus wynnei (Berk. & Broome) Rauschert
  Abortiporus wynneae (Berk. & Broome) Rauschert
  Loweomyces wynnei (Berk. & Broome) Jülich
  Fibroporia wynnei (Berk. & Broome) Bondartseva
  Fibuloporia wynneae (Berk. & Broome) Bondartsev
  Fibuloporia wynnei (Berk. & Broome) Bondartsev
  Heteroporus wynneae (Berk. & Broome) A.David
  Heteroporus wynnei (Berk. & Broome) David
  Tyromyces wynneae (Berk. & Broome) Donk
  Tyromyces wynnei (Berk. & Broome) Donk
  Polyporus wynneae Berk. & Broome

Lundticka lever på ved och orsakar vitröta. Den är vanligast på lövved, t.ex. alm, men kan förekomma på alla slag av lövträd eller barrträd. Fruktkropparna bildas ofta på nedfallna grenar eller på marken bland förna av olika slag. I det senare fallet har fruktkroppen troligen förbindelse med ved, t.ex. rötter, nere i marken. De flesta svenska fynd är gjorda i rik ädellövskog som Örups almskog i Skåne, Munkängarna i Västergötland och Vårdsätra i Uppland.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· almar - Ulmus (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
· lundalm - Ulmus minor (Viktig)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
Mark/sediment (Har betydelse)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Arten hotas av förändrad markanvändning i ädellövskogen.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Viss positiv effekt)
Artens förekomster måste återinventeras och alla aktuella växtplatser skyddas så att artens överlevnad kan tryggas i landet. Ädellövskog med lång kontinuitet och ett stort inslag av äldre träd och död ved bör generellt skyddas från skogligt brukande.
Utländska namn – NO: Flokekjuke, DK: Krybende kødporesvamp, FI: Pilkkokääpä.

Ryvarden, L. & Gilbertson, R.L. 1994. European Polypores 2. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Steccherinaceae  
 • Släkte
  Loweomyces  
 • Art
  Loweomyces wynneae, (Berk. & Broome) Jülich - lundticka
  Synonymer
  Antrodiella wynneae (Berk. & Broome) Spirin
  Fibroporia wynneae (Berk. & Broome) Bondartseva
  Antrodiella wynnei (Berk. & Broome) Spirin
  Abortiporus wynnei (Berk. & Broome) Rauschert
  Abortiporus wynneae (Berk. & Broome) Rauschert
  Loweomyces wynnei (Berk. & Broome) Jülich
  Fibroporia wynnei (Berk. & Broome) Bondartseva
  Fibuloporia wynneae (Berk. & Broome) Bondartsev
  Fibuloporia wynnei (Berk. & Broome) Bondartsev
  Heteroporus wynneae (Berk. & Broome) A.David
  Heteroporus wynnei (Berk. & Broome) David
  Tyromyces wynneae (Berk. & Broome) Donk
  Tyromyces wynnei (Berk. & Broome) Donk
  Polyporus wynneae Berk. & Broome
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.