Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  lundvaxskivling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hygrophorus nemoreus
Lundvaxskivling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Lundvaxskivling är mycket lik en stor och köttig ängsvaxskivling, men hatten är något fibrig och praktiskt taget torr och foten är något flockig upptill. Lamellerna är något ockratonade. Lukt och smak är mjölliknande.
Utbredning
Länsvis förekomst för lundvaxskivling Observationer i Sverige för lundvaxskivling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En lövskogsart som förekommer i södra och mellersta Sverige upp till ekens naturliga nordgräns. I allmänhet är den ganska sällsynt men förefaller vara något vanligare på Öland samt i landskapen kring Mälaren, där det är relativt gott om lämpliga ståndorter och många fynd har gjorts. Den är sällsynt i Norge och där betraktad som hänsynskrävande. Den finns möjligen också i Finland men tycks saknas eller vara förbisedd i Danmark. I Mellaneuropa är det en ganska vanlig art.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med ek, ev. även med hassel och bok, på örtrik men inte nödvändigtvis kalkrik mark. Växer i luckig ek- och hasselblandskog samt hagmark och löväng. En fortlöpande minskning bedöms pågå, i ädellövskog p.g.a. igenväxning, beskuggning och försämrat lokalklimat, i granskog p.g.a. att arealen äldre skog av lämplig kvalitet bedöms minska. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (2000-20000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (100-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1500 (464-1500) km². Populationen minskar med mer än 5% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C1+2a(i)).
Ekologi
Arten bildar mykorrhiza med ek, möjligen också med andra trädslag som hassel eller bok. Den växer företrädesvis på näringsrik men inte nödvändigtvis kalkrik mark. Karaktäristiska miljöer är lövängar med ek och hassel och halvöppen mark i beteshagar och bryn. Troligen är det en värmegynnad art.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· hassel
· hassel
· skogsek
· skogsek
Levande träd
Levande träd
· bok
· bok
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Hygrophoraceae, Släkte Hygrophorus (skogsvaxskivlingar), Art Hygrophorus nemoreus (Pers.:Fr.) Fr. - lundvaxskivling Synonymer Agaricus nemoreus Pers.:Fr., lundvaxing

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med ek, ev. även med hassel och bok, på örtrik men inte nödvändigtvis kalkrik mark. Växer i luckig ek- och hasselblandskog samt hagmark och löväng. En fortlöpande minskning bedöms pågå, i ädellövskog p.g.a. igenväxning, beskuggning och försämrat lokalklimat, i granskog p.g.a. att arealen äldre skog av lämplig kvalitet bedöms minska. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (2000-20000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (100-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1500 (464-1500) km². Populationen minskar med mer än 5% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C1+2a(i)).
Lundvaxskivling är mycket lik en stor och köttig ängsvaxskivling, men hatten är något fibrig och praktiskt taget torr och foten är något flockig upptill. Lamellerna är något ockratonade. Lukt och smak är mjölliknande.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för lundvaxskivling

Länsvis förekomst och status för lundvaxskivling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för lundvaxskivling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En lövskogsart som förekommer i södra och mellersta Sverige upp till ekens naturliga nordgräns. I allmänhet är den ganska sällsynt men förefaller vara något vanligare på Öland samt i landskapen kring Mälaren, där det är relativt gott om lämpliga ståndorter och många fynd har gjorts. Den är sällsynt i Norge och där betraktad som hänsynskrävande. Den finns möjligen också i Finland men tycks saknas eller vara förbisedd i Danmark. I Mellaneuropa är det en ganska vanlig art.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrophoroideae  
 • Släkte
  Hygrophorus - skogsvaxskivlingar 
 • Art
  Hygrophorus nemoreus(Pers.:Fr.) Fr. - lundvaxskivling
  Synonymer
  Agaricus nemoreus Pers.:Fr.
  lundvaxing

Arten bildar mykorrhiza med ek, möjligen också med andra trädslag som hassel eller bok. Den växer företrädesvis på näringsrik men inte nödvändigtvis kalkrik mark. Karaktäristiska miljöer är lövängar med ek och hassel och halvöppen mark i beteshagar och bryn. Troligen är det en värmegynnad art.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Levande träd (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Växtplatser för denna art försvinner succesivt på grund av strukturförändringarna inom jord- och skogsbruk, t.ex. genom att bete upphör eller att lövskog avverkas och ersätts med gran.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Lundvaxskivling kan betraktas som en indikatorart för goda lövbiotoper. Lokaler med rik förekomst av denna art har ett högt skyddsvärde och bör bevaras i oförändrat skick. Ekskogar och ädellövskogar med ek skall inte ersättas med annat trädslag. Brukning bör ske med stor försiktighet. Bete bör upprätthållas i hagmarker och gödsling undvikas.
Utländska namn – NO: Lundvokssopp, FI: Lehtovahakas.

Bon, M. 1994. Svampar. En fälthandbok. Bonnier Alba, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrophoroideae  
 • Släkte
  Hygrophorus - skogsvaxskivlingar 
 • Art
  Hygrophorus nemoreus, (Pers.:Fr.) Fr. - lundvaxskivling
  Synonymer
  Agaricus nemoreus Pers.:Fr.
  lundvaxing
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.