Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  lundviva

Organismgrupp Kärlväxter Primula elatior
Lundviva Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Lundvivan är en flerårig, 1–2 dm hög ört. Blad och bladkanter är krusiga, vilket vegetativt skiljer lundvivan från gullvivan P. veris. Från den basala bladrosetten utgår en eller vanligare flera blombärande stänglar. Lundvivans blommor är blekgula med plattade kronblad och därför förhållandevis stora i jämförelse med landets andra vildväxande vivor. Den blommar i maj.
Utbredning
Länsvis förekomst för lundviva Observationer i Sverige för lundviva
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Lundvivan förekommer vildväxande i Skåne men är där inskränkt till i huvudsak Öveds socken (finns även i Brantstad och Harlösa socknar), där arten är förhållandevis jämnt spridd. Lundvivans utbredning i Norden omfattar också Danmark. Den förekommer i Europa, där den är vanligast i söder, samt på ett fåtal lokaler i Främre Asien och Centralasien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lundviva förekommer som vildväxande endast i ett mycket begränsat område i Skåne. Förvildade förekomster finns i andra landskap. Växer i fuktiga ängslövskogar. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (2500-7500). Antalet lokalområden i landet skattas till 6 (3-8). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 28 (16-44) km² och förekomstarean (AOO) till 28 (16-44) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Utbredningens storlek är nära gränsvärdena för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. Därför rödlistas arten som Nära hotad (NT). (D2).
Ekologi
Lundvivan uppträder till skillnad från ängsmarkens gullviva i fuktiga ängslövskogar (främst bok-, alm-, ask-, och lövblandskogar) i kalkområden och blott mycket sällsynt på fuktig ängsmark. Jordmånen är brun skogsjord (brunjord) med ett välutbildat mullager med pH-värden omkring 6–7. Lundvivan är ljusberoende under sin utveckling och hämmas av alltför kraftig beskuggning.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Ericales (ljungordningen), Familj Primulaceae (viveväxter), Släkte Primula (vivor), Art Primula elatior (L.) Hill - lundviva Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lundviva förekommer som vildväxande endast i ett mycket begränsat område i Skåne. Förvildade förekomster finns i andra landskap. Växer i fuktiga ängslövskogar. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (2500-7500). Antalet lokalområden i landet skattas till 6 (3-8). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 28 (16-44) km² och förekomstarean (AOO) till 28 (16-44) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Utbredningens storlek är nära gränsvärdena för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. Därför rödlistas arten som Nära hotad (NT). (D2).

Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Lundviva (Primula elatior) är fridlyst enligt 8 § i Skåne län.
Lundvivan är en flerårig, 1–2 dm hög ört. Blad och bladkanter är krusiga, vilket vegetativt skiljer lundvivan från gullvivan P. veris. Från den basala bladrosetten utgår en eller vanligare flera blombärande stänglar. Lundvivans blommor är blekgula med plattade kronblad och därför förhållandevis stora i jämförelse med landets andra vildväxande vivor. Den blommar i maj.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för lundviva

Länsvis förekomst och status för lundviva baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för lundviva

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.



Lundvivan förekommer vildväxande i Skåne men är där inskränkt till i huvudsak Öveds socken (finns även i Brantstad och Harlösa socknar), där arten är förhållandevis jämnt spridd. Lundvivans utbredning i Norden omfattar också Danmark. Den förekommer i Europa, där den är vanligast i söder, samt på ett fåtal lokaler i Främre Asien och Centralasien.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Ericales - ljungordningen 
 • Familj
  Primulaceae - viveväxter 
 • Släkte
  Primula - vivor 
 • Art
  Primula elatior(L.) Hill - lundviva

Lundvivan uppträder till skillnad från ängsmarkens gullviva i fuktiga ängslövskogar (främst bok-, alm-, ask-, och lövblandskogar) i kalkområden och blott mycket sällsynt på fuktig ängsmark. Jordmånen är brun skogsjord (brunjord) med ett välutbildat mullager med pH-värden omkring 6–7. Lundvivan är ljusberoende under sin utveckling och hämmas av alltför kraftig beskuggning.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Några påtagliga förändringar av populationerna av lundviva har inte inträffat under den senaste tjugoårsperioden och artens fortbestånd kan inte för närvarande sägas vara hotat. Det är emellertid väsentligt att följa upp och utvärdera effekter av markberedningsåtgärder som bland annat utförs i syfte att föryngra och på sikt bevara den enligt lag skyddade bokskogen. Lundvivan missgynnas av ändrade hydrologiska förhållanden, såväl av torrläggning som dämning. Överföring av lövskog till barrskog innebär att det livsnödvändiga ljuset utestängs. Lundvivan övergår då från ett livskraftigt blommande stadium till vegetativa förhållanden för att sedan raskt helt försvinna.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Lövskogsbruk på lokaler med lämpliga hydrologiska förhållanden skapar förutsättningar för lundvivans fortsatta existens. En försiktig, successiv förnyelse av trädbeståndet har inte någon negativ effekt, men kvarlämnande av större mängder avverkningsfall bör inte ske då detta starkt kan missgynna lundvivan. Barrträdsplantering och dikning måste undvikas på lundvivalokalerna.
Fridlyst i Skåne län. Utländska namn – NO: Hagenøkleblom, DK: Fladkravet Kodriver, FI: Eterlänkevätesikko, GB: Oxlip.

Olsson, K.-A. 2000. Gamla bekanta - nya vänner. Rödlistade arter i Sverige 2000 ur ett skånskt perspektiv.

Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 2000 (3): 4–23.

Sørensen, T. 1935. Primulaceernes Udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 43: 133–171.

Tyler, T. 2004. Lundviva funnen vid Ringsjön. Bot. Not. 137 (2): 7–8.

Weimarck, H. & Weimarck, G. 1985. Atlas över Skånes flora. Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Mattiasson 1984. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Ericales - ljungordningen 
 • Familj
  Primulaceae - viveväxter 
 • Släkte
  Primula - vivor 
 • Art
  Primula elatior, (L.) Hill - lundviva
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Mattiasson 1984. © ArtDatabanken, SLU 2007.