Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  lungörtssäckmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Coleophora pulmonariella
Lungörtssäckmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för lungörtssäckmal Observationer i Sverige för lungörtssäckmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En hona av arten anträffades 14/6 1989 vid Kullatorp i Gärdslövs socken i Skåne, på samma mycket begränsade område där även Anchinia cristalis Sc. förekommer. De följande åren insamlades ytterligare ett fåtal exemplar där. Efterforskningar efter arten på liknande lokaler - fuktig askskog - i trakten har hittills varit resultatlösa. I Norden i övrigt är lungörtsäckmalen endast funnen lokalt i Danmark. Den förekommer vidare söderut i Mellaneuropa till Italien, men är över allt lokal.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Lungörtsäckmal är endast känd från en lokal vid Gärdslöv i södra Skåne, där den varit känd sedan 1989. Arten lever på lungört (Pulmonaria officinalis) och förgätmigej (Myosotis sp). Delar av denna lokal är granplanterade och andra håller på att växa igen, vilket minskar artens överlevnadsmöjligheter. Arten har eftersökts på senare tid men ej påträffats. Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (0-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 (0-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 4 (0-40) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Larverna lever i maj i svarta skidsäckar på lungört, Pulmonaria, och skogsförgätmigej, Myosotis silvatica. På den svenska lokalen har säckar endast hittats på skogsförgätmigej, trots att båda värdväxterna finns på platsen. Fjärilen flyger från mitten av juni till början av juli.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· lungörter
· lungörter
· skogsförgätmigej
· skogsförgätmigej
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Coleophoridae (säckmalar), Släkte Coleophora, Art Coleophora pulmonariella Ragonot, 1874 - lungörtssäckmal Synonymer

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Lungörtsäckmal är endast känd från en lokal vid Gärdslöv i södra Skåne, där den varit känd sedan 1989. Arten lever på lungört (Pulmonaria officinalis) och förgätmigej (Myosotis sp). Delar av denna lokal är granplanterade och andra håller på att växa igen, vilket minskar artens överlevnadsmöjligheter. Arten har eftersökts på senare tid men ej påträffats. Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (0-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 (0-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 4 (0-40) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för lungörtssäckmal

Länsvis förekomst och status för lungörtssäckmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för lungörtssäckmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En hona av arten anträffades 14/6 1989 vid Kullatorp i Gärdslövs socken i Skåne, på samma mycket begränsade område där även Anchinia cristalis Sc. förekommer. De följande åren insamlades ytterligare ett fåtal exemplar där. Efterforskningar efter arten på liknande lokaler - fuktig askskog - i trakten har hittills varit resultatlösa. I Norden i övrigt är lungörtsäckmalen endast funnen lokalt i Danmark. Den förekommer vidare söderut i Mellaneuropa till Italien, men är över allt lokal.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora pulmonariellaRagonot, 1874 - lungörtssäckmal

Larverna lever i maj i svarta skidsäckar på lungört, Pulmonaria, och skogsförgätmigej, Myosotis silvatica. På den svenska lokalen har säckar endast hittats på skogsförgätmigej, trots att båda värdväxterna finns på platsen. Fjärilen flyger från mitten av juni till början av juli.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· lungörter - Pulmonaria (Viktig)
· skogsförgätmigej - Myosotis sylvatica (Viktig)
Kalavverkning, omföring till barrskog och ytterligare dikning på lokalen.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Åtgärder som kan göra fyndlokalen sämre för arten skall undvikas. Däremot torde normal gallring snarast vara gynnsam. Arten bör eftersökas på fler lämpliga platser.

Svensson, I. 1990. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1989. Ent. Tidskr. 11: 69–73.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1989. Rev. Ingvar Svensson 1994.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora pulmonariella, Ragonot, 1874 - lungörtssäckmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1989. Rev. Ingvar Svensson 1994.