Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  lungrot

Organismgrupp Kärlväxter Blitum bonus-henricus
Lungrot Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Lungrot är en kraftig, flerårig målla som kan bli uppemot 1 meter hög. De omkring 10 cm långa bladen är brett triangulära med pillik bas och helbräddad bladkant (ibland med några få grova tänder). Lungrot har små grönaktiga blommor som sitter i täta axlika klasar i toppen av stjälken. Arten blommar i juni-augusti. Med sina breda pillika blad och då den är den enda fleråriga arten av släktet i Sverige, är den lätt att skilja från andra mållor ur släktet Chenopodium.
Utbredning
Länsvis förekomst för lungrot Observationer i Sverige för lungrot
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Lungrot förekommer i de södra och mellersta delarna av landet och på spridda lokaler utmed kusten i de södra delarna av Norrland. Den är vanligast i Skåne, Blekinge och på Öland och Gotland. Även om lungrot fortfarande finns på åtskilliga lokaler i Sverige har den minskat kraftigt i flera landskap. Minskningstakten har beräknats uppgå till omkring 15 % under de senaste 10 åren och denna minskningstakt förmodas fortsätta även i framtiden. Arten är ganska vanlig i Danmark men ovanlig i Finland och Norge. Även i Norge är lungrot klassad som Nära hotad (NT). Lungrot har en sammanhängande utbredning över en stor del av Västeuropa österut till Svartahavsområdet och de västra delarna av Ryssland. Den förekommer även som införd i Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2abc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Förekommer i de södra och mellersta delarna av landet. Den växer oftast på näringsrik mark vid gamla gårdar och i vägkanter. I flera landskap har den minskat kraftigt, med mellan 23 och 94%. Livsmiljöerna kring gårdar försvinner. Det är inte klarlagt om lungrot också minskar av andra orsaker. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 2000 (500-5000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 45 (25-70) % under de senaste 100 åren. Bedömningen baseras på direkt observation, ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2abc).
Ekologi
Lungrot växer på näringsrik kulturmark som t.ex. olika gårdsmiljöer, väg- och åkerrenar men då och då även i betesmarker. Lungrot är en gammal medicinal-, foder- och köksväxt som odlats åtminstone sedan tidig medeltid. Den är sedan lång tid tillbaka förvildad och naturaliserad i vårt land.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Caryophyllales (nejlikordningen), Familj Amaranthaceae (amarantväxter), Släkte Blitum (fruktmållor), Art Blitum bonus-henricus (L.) Rchb. - lungrot Synonymer Lungmålla, Chenopodium bonus-henricus L.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2abc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer i de södra och mellersta delarna av landet. Den växer oftast på näringsrik mark vid gamla gårdar och i vägkanter. I flera landskap har den minskat kraftigt, med mellan 23 och 94%. Livsmiljöerna kring gårdar försvinner. Det är inte klarlagt om lungrot också minskar av andra orsaker. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 2000 (500-5000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 45 (25-70) % under de senaste 100 åren. Bedömningen baseras på direkt observation, ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2abc).
Lungrot är en kraftig, flerårig målla som kan bli uppemot 1 meter hög. De omkring 10 cm långa bladen är brett triangulära med pillik bas och helbräddad bladkant (ibland med några få grova tänder). Lungrot har små grönaktiga blommor som sitter i täta axlika klasar i toppen av stjälken. Arten blommar i juni-augusti. Med sina breda pillika blad och då den är den enda fleråriga arten av släktet i Sverige, är den lätt att skilja från andra mållor ur släktet Chenopodium.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för lungrot

Länsvis förekomst och status för lungrot baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för lungrot

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Lungrot förekommer i de södra och mellersta delarna av landet och på spridda lokaler utmed kusten i de södra delarna av Norrland. Den är vanligast i Skåne, Blekinge och på Öland och Gotland. Även om lungrot fortfarande finns på åtskilliga lokaler i Sverige har den minskat kraftigt i flera landskap. Minskningstakten har beräknats uppgå till omkring 15 % under de senaste 10 åren och denna minskningstakt förmodas fortsätta även i framtiden. Arten är ganska vanlig i Danmark men ovanlig i Finland och Norge. Även i Norge är lungrot klassad som Nära hotad (NT). Lungrot har en sammanhängande utbredning över en stor del av Västeuropa österut till Svartahavsområdet och de västra delarna av Ryssland. Den förekommer även som införd i Nordamerika.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Amaranthaceae - amarantväxter 
 • Släkte
  Blitum - fruktmållor 
 • Art
  Blitum bonus-henricus(L.) Rchb. - lungrot
  Synonymer
  Lungmålla
  Chenopodium bonus-henricus L.

Lungrot växer på näringsrik kulturmark som t.ex. olika gårdsmiljöer, väg- och åkerrenar men då och då även i betesmarker. Lungrot är en gammal medicinal-, foder- och köksväxt som odlats åtminstone sedan tidig medeltid. Den är sedan lång tid tillbaka förvildad och naturaliserad i vårt land.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Lungrot hotas av modern gödselhantering, kemisk ogräsbekämpning och uppsnyggning och städning av gårdsmiljöer. För vägkantsförekomster kan tidig vägkantsslåtter utgöra ett konkret hot.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Lokaler för lungrot bör inte ogräsbekämpas och vägkantsförekomster bör slås sent på växtsäsongen. Markägare bör informeras om förekomster för lungrot så att markägarna får möjlighet att ta nödvändig hänsyn denna kulturhistoriskt intressanta art.

Anderberg, A. & Anderberg, A.-L., 2007. Den virtuella floran. ]http.//linnaeus.nrm.se/flora/welcome.html[. Nordiska Riksmuseet.

Edqvist, M. & Karlsson, T. (red.). 2007. Smålands flora. SBF-förlaget, Uppsala.

Georgson, K. m.fl. 1997. Hallands flora. Lund.

Hansen, A. & Pedersen, A. 1968. Chenopodiaceernes og Amaranthaceernes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 63: 226.

Tyler, T. m.f. (red.). 2007. Floran i Skåne. Arterna och deras utbredning. Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 2011. © ArtDatabanken, SLU 2011-09-15

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Amaranthaceae - amarantväxter 
 • Släkte
  Blitum - fruktmållor 
 • Art
  Blitum bonus-henricus, (L.) Rchb. - lungrot
  Synonymer
  Lungmålla
  Chenopodium bonus-henricus L.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 2011. © ArtDatabanken, SLU 2011-09-15