Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  lungrotsmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Heliodines roesella
Lungrotsmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingbredd 10–11 mm. Denna vackra mal kan tas för en brokmal (Momphidae) men är mer robust och har kortare antenner. Framvingarna är lysande orangeröda med svarta och metallglänsande teckningar. Mest framträdande är ett rotstreck vid framkanten, ett böjt tvärband vid 1/3, två framkantsfläckar vid 2/4 och 3/4 samt en bakkantsfläck mittemellan dessa, samtliga metallglänsande och svartkantade. Utkanten är svartfjällig. De smala och korta bakvingarna är svartbruna. Arten är avbildad i Parenti (2000).
Utbredning
Länsvis förekomst för lungrotsmal Observationer i Sverige för lungrotsmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Lungrotsmalen har påträffats från centrala och sydöstra Europa bort till Turkistan. I Norden är den bara känd från Sverige. Hittills har den rapporterats från Skåne, Blekinge, Småland, Öland, Gotland, Östergötland och Uppland. Den har ett närmast meteoriskt uppträdande. Vissa år finns den plötsligt på en plats för att oförklarligt snabbt försvinna. I viss mån hänger detta samman med att dess värdväxt är mer eller mindre tillfälligt uppträdande. Det allmänna intrycket är att lungroten tycks vara på svag tillbakagång och detta påverkar naturligtvis förutsättningarna för lungrotsmalen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(i,ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lungrotsmalen är helt knuten till lungroten (Chenopodium bonus henrici) som tidigare var en karaktärsväxt på många ladugårdsbackar i östra Göta- och Svealand. Numera minskar växten (klassas som sårbar VU 2010) och därmed fjärilen på grund av ändrad betesgång och gödselhantering. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-400) km². -2010. Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(i,ii,iii,iv)).
Ekologi
Arten påträffas på soliga, mer eller mindre extensivt betade områden, vägkanter, stallbackar, invid byggnader och murar osv. där städivern hållits tillbaka. Larven lever på bladen av lungrot Chenopodium bonus-henricus, som kan finnas kvar till och med om markerna har hårdbetats av hästar. I litteraturen anges också mållor Chenopodium och Atriplex spp. som värdväxter. Larven är grön- eller gulaktig med brunt huvud och brun halsplåt. Den lever sällskapligt under gles väv på bladens över- eller undersida i juni-juli och är lättupptäckt. I augusti kläcks malen och övervintrar, gärna i uthus.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· fetmållor
· fetmållor
· lungrot
· lungrot
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Heliodinidae (signalmalar), Släkte Heliodines, Art Heliodines roesella (Linnaeus, 1758) - lungrotsmal Synonymer Phalaena roesella Linnaeus, 1758

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(i,ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lungrotsmalen är helt knuten till lungroten (Chenopodium bonus henrici) som tidigare var en karaktärsväxt på många ladugårdsbackar i östra Göta- och Svealand. Numera minskar växten (klassas som sårbar VU 2010) och därmed fjärilen på grund av ändrad betesgång och gödselhantering. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-400) km². -2010. Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(i,ii,iii,iv)).
Vingbredd 10–11 mm. Denna vackra mal kan tas för en brokmal (Momphidae) men är mer robust och har kortare antenner. Framvingarna är lysande orangeröda med svarta och metallglänsande teckningar. Mest framträdande är ett rotstreck vid framkanten, ett böjt tvärband vid 1/3, två framkantsfläckar vid 2/4 och 3/4 samt en bakkantsfläck mittemellan dessa, samtliga metallglänsande och svartkantade. Utkanten är svartfjällig. De smala och korta bakvingarna är svartbruna. Arten är avbildad i Parenti (2000).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för lungrotsmal

Länsvis förekomst och status för lungrotsmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för lungrotsmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Lungrotsmalen har påträffats från centrala och sydöstra Europa bort till Turkistan. I Norden är den bara känd från Sverige. Hittills har den rapporterats från Skåne, Blekinge, Småland, Öland, Gotland, Östergötland och Uppland. Den har ett närmast meteoriskt uppträdande. Vissa år finns den plötsligt på en plats för att oförklarligt snabbt försvinna. I viss mån hänger detta samman med att dess värdväxt är mer eller mindre tillfälligt uppträdande. Det allmänna intrycket är att lungroten tycks vara på svag tillbakagång och detta påverkar naturligtvis förutsättningarna för lungrotsmalen.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Yponomeutoidea  
 • Familj
  Heliodinidae - signalmalar 
 • Släkte
  Heliodines  
 • Art
  Heliodines roesella(Linnaeus, 1758) - lungrotsmal
  Synonymer
  Phalaena roesella Linnaeus, 1758

Arten påträffas på soliga, mer eller mindre extensivt betade områden, vägkanter, stallbackar, invid byggnader och murar osv. där städivern hållits tillbaka. Larven lever på bladen av lungrot Chenopodium bonus-henricus, som kan finnas kvar till och med om markerna har hårdbetats av hästar. I litteraturen anges också mållor Chenopodium och Atriplex spp. som värdväxter. Larven är grön- eller gulaktig med brunt huvud och brun halsplåt. Den lever sällskapligt under gles väv på bladens över- eller undersida i juni-juli och är lättupptäckt. I augusti kläcks malen och övervintrar, gärna i uthus.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· fetmållor - Atriplex (Har betydelse)
· lungrot - Blitum bonus-henricus (Viktig)
Lungrotsmalen är disjunkt förekommande i vårt land. Där den finns (i anknytning till lungroten) kan den lätt förbises och oavsiktligt elimineras genom städning eller upplag av maskiner, plankor, skräp, ensilagebalar, jordhögar, o.d. Även annan typ av exploatering kan inverka negativt på arten.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Inga speciella åtgärder är aktuella. Markägare med lungrotsmal på sin fastighet bör upplysas om förekomsten och i möjligaste mån fås att spara bestånd med lungrot till fjärilens fromma.

Parenti, U. 2000. A Guide to the Microlepidoptera of Europe. Museo Regionale di Scienze Naturali. Torino. 426 sid.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingemar Frycklund & Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Yponomeutoidea  
 • Familj
  Heliodinidae - signalmalar 
 • Släkte
  Heliodines  
 • Art
  Heliodines roesella, (Linnaeus, 1758) - lungrotsmal
  Synonymer
  Phalaena roesella Linnaeus, 1758
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingemar Frycklund & Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.