Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  måsknotbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Bladhorningar och ekoxbaggar Trox hispidus
Måsknotbagge Skalbaggar, Bladhorningar och ekoxbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 9–11 mm lång skalbagge med bred och klumpig, starkt välvd kroppsform. Grundfärgen är svart med rätt matt glans, antennerna bruna. Täckvingarna har en karakteristisk skulptur med längsrader av små korn alternerande med längsrader av längs bakkanten borstklädda knölar. Ben och antenner är korta och kraftiga.
Utbredning
Länsvis förekomst för måsknotbagge Observationer i Sverige för måsknotbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är endast känd från ett litet antal lokaler på Gotland och en lokal på Öland (Algutsrum 1958). Närmast i Danmark, saknas i övriga Norden liksom i Baltikum. Arten är rödlistad i Danmark.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Lever på torra kadaver på öppna torrmarker, t.ex. döda fåglar på havsstrandängar. Endast känd från Gotland och (ett fynd) Öland. Aktuella fynd endast på Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-40). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (80-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever av torra animaliska rester såsom i torra kadaver, i fågel- eller kaninbon. I Sverige liksom i Danmark främst funnen på öppna havsstränder, men också på torrängar och andra torra, varma marker. I Mellaneuropa främst på sandmarker. Den fullbildade skalbaggen övervintrar, och påträffas dels under våren och försommaren, dels under sensommaren och hösten.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Trogidae (knotbaggar), Släkte Trox, Art Trox hispidus (Pontoppidan, 1763) - måsknotbagge Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Lever på torra kadaver på öppna torrmarker, t.ex. döda fåglar på havsstrandängar. Endast känd från Gotland och (ett fynd) Öland. Aktuella fynd endast på Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-40). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (80-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 9–11 mm lång skalbagge med bred och klumpig, starkt välvd kroppsform. Grundfärgen är svart med rätt matt glans, antennerna bruna. Täckvingarna har en karakteristisk skulptur med längsrader av små korn alternerande med längsrader av längs bakkanten borstklädda knölar. Ben och antenner är korta och kraftiga.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för måsknotbagge

Länsvis förekomst och status för måsknotbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för måsknotbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är endast känd från ett litet antal lokaler på Gotland och en lokal på Öland (Algutsrum 1958). Närmast i Danmark, saknas i övriga Norden liksom i Baltikum. Arten är rödlistad i Danmark.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Scarabaeoidea  
 • Familj
  Trogidae - knotbaggar 
 • Släkte
  Trox  
 • Art
  Trox hispidus(Pontoppidan, 1763) - måsknotbagge

Lever av torra animaliska rester såsom i torra kadaver, i fågel- eller kaninbon. I Sverige liksom i Danmark främst funnen på öppna havsstränder, men också på torrängar och andra torra, varma marker. I Mellaneuropa främst på sandmarker. Den fullbildade skalbaggen övervintrar, och påträffas dels under våren och försommaren, dels under sensommaren och hösten.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppna strandbiotoper, Öppen fastmark, Havsstrand

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Viktig)
Någon tillbakagång har ej kunnat observeras, men artens begränsade utbredning gör den sårbar för t.ex. igenväxning av öppna marker p.g.a. upphörd hävd.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Upprätthåll beteshävd av havsstrandängar, sandmarker och torrängar.

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Scarabaeoidea  
 • Familj
  Trogidae - knotbaggar 
 • Släkte
  Trox  
 • Art
  Trox hispidus, (Pontoppidan, 1763) - måsknotbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.