Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mörk bäcklöpare

Organismgrupp Halvvingar, Skinnbaggar Velia saulii
Mörk bäcklöpare Halvvingar, Skinnbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Bäcklöpare är små skinnbaggar som är nära besläktade med skräddare (Gerridae). Bäcklöparna är dock mindre och har proportionerligt kortare ben samt är mer landlevande. Velia saulii är 6-8 mm och skiljs från sin enda nordiska släkting i underfamiljen Veliinae, Velia caprai genom sin mörkare färg och på honornas första ryggplåt vilken hos V. saulii är platt. Denna karaktär är hos V. caprai tydligt upphöjd.
Utbredning
Länsvis förekomst för mörk bäcklöpare Observationer i Sverige för mörk bäcklöpare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige har mörk bäcklöpare endast påträffats på Gotland, där den är funnen på fyra platser; Kneippbyn och Hallbros i Västerhejde, Hejde samt Klintehamn (inne i samhället). I övrigt är förekomsten i Norden sparsam. I Norge är artens utbredning ännu ofullständigt känd. I Danmark är den funnen på två platser längst i norr. Från Finland är endast fyra lokaler - samtliga belägna i sydost - kända, och endast på en av dem har arten dokumenterats efter 1950.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Mörk bäcklöpare är funnen i Europa och västra Ryssland. I Sverige från Gotland men det finns även ett obekräftat fynd från Skåne (Bosarpsjön, 2004). Fyra sentida fyndlokaler från Gotland. Förekommer i svagt rinnande vatten, ofta skuggade platser. Habitaten förstörs ofta genom igenfyllning, kulvertering etc. Fåtal fynd i Skandinavien. Antalet lokalområden i landet skattas till 8 (4-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 (1600-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 32 (16-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
De nordiska fyndplatserna är små, rinnande vatten. De svenska fynden är från långsamt rinnande vägbäckar/diken i utpräglat kulturlandskap. I England däremot påträffas arten främst i kanten av större rinnande vattendrag och sjöar. På dagarna uppehåller den sig ofta under stenar i strandkanten. Den är troligen nattaktiv och kan vara relativt svårobserverad. Födan består av insekter och liknande småkryp. Utvecklingen är ettårig.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattenyta
Vattenyta
Vattendrag
Vattendrag
Vattenmassa
Vattenmassa
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Veliidae (vattenlöpare), Släkte Velia, Art Velia saulii Tamanini, 1947 - mörk bäcklöpare Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Mörk bäcklöpare är funnen i Europa och västra Ryssland. I Sverige från Gotland men det finns även ett obekräftat fynd från Skåne (Bosarpsjön, 2004). Fyra sentida fyndlokaler från Gotland. Förekommer i svagt rinnande vatten, ofta skuggade platser. Habitaten förstörs ofta genom igenfyllning, kulvertering etc. Fåtal fynd i Skandinavien. Antalet lokalområden i landet skattas till 8 (4-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 (1600-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 32 (16-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Bäcklöpare är små skinnbaggar som är nära besläktade med skräddare (Gerridae). Bäcklöparna är dock mindre och har proportionerligt kortare ben samt är mer landlevande. Velia saulii är 6-8 mm och skiljs från sin enda nordiska släkting i underfamiljen Veliinae, Velia caprai genom sin mörkare färg och på honornas första ryggplåt vilken hos V. saulii är platt. Denna karaktär är hos V. caprai tydligt upphöjd.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för mörk bäcklöpare

Länsvis förekomst och status för mörk bäcklöpare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mörk bäcklöpare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige har mörk bäcklöpare endast påträffats på Gotland, där den är funnen på fyra platser; Kneippbyn och Hallbros i Västerhejde, Hejde samt Klintehamn (inne i samhället). I övrigt är förekomsten i Norden sparsam. I Norge är artens utbredning ännu ofullständigt känd. I Danmark är den funnen på två platser längst i norr. Från Finland är endast fyra lokaler - samtliga belägna i sydost - kända, och endast på en av dem har arten dokumenterats efter 1950.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Gerromorpha  
 • Överfamilj
  Gerroidea  
 • Familj
  Veliidae - vattenlöpare 
 • Släkte
  Velia  
 • Art
  Velia sauliiTamanini, 1947 - mörk bäcklöpare

De nordiska fyndplatserna är små, rinnande vatten. De svenska fynden är från långsamt rinnande vägbäckar/diken i utpräglat kulturlandskap. I England däremot påträffas arten främst i kanten av större rinnande vattendrag och sjöar. På dagarna uppehåller den sig ofta under stenar i strandkanten. Den är troligen nattaktiv och kan vara relativt svårobserverad. Födan består av insekter och liknande småkryp. Utvecklingen är ettårig.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten, Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Vattenyta, Vattendrag, Vattenmassa

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Genom att de svenska lokalerna är belägna i kultur- och stadslandskap är de mycket lätta att förstöra eller påverka genom t.ex. utfyllnad, kulvertering eller torrläggning.

Påverkan
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Vattengrumling (Stor negativ effekt)
Fyndlokalerna bör skyddas mot för arten negativ påverkan t ex genom biotopskydd.

Andersen, N.M. 1996. Heteroptera, Gerromorpha. In Aquatic Insects of North Europe. P. 77-90. Apollo Books Stenstrup.

Andersen, N. M., Kaiser, E. V. 1966. Om Velia caprai Tam. og Velia saulii Tam. i Danmark (Hemiptera, Veliidae). Flora og Fauna 70: 93–99.

Greenalgh, M. & Ovenden, D. 2007. Freshwater Life – Britain and Northern Europe. P 120-121. Collins, London.

Macan, T.C. A key to British Water Bugs (Hemiptera-Heteroptera). Freshwater Biological Association. Scientific Publication No. 16.

Mielewczyk, S. 1980. Zur Ökologie, Biologie und Morphologie von Velia saulii Tam. und V. capri Tam.

(Heteroptera, Veliidae). Ann. Zool., Warszava 35: 285–305.

Southwood, T. R. E., Leston, D. 1959. Land and Water Bugs of the British Isles. p. 345.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Carl-Cedrik Coulianos 1991. Rev Ulf Bjelke 2007 © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Gerromorpha  
 • Överfamilj
  Gerroidea  
 • Familj
  Veliidae - vattenlöpare 
 • Släkte
  Velia  
 • Art
  Velia saulii, Tamanini, 1947 - mörk bäcklöpare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Carl-Cedrik Coulianos 1991. Rev Ulf Bjelke 2007 © ArtDatabanken, SLU 2007.