Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mörk blåslav

Organismgrupp Lavar Hypogymnia austerodes
Mörk blåslav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Mörk blåslav är en upp till 8 cm stor, tilltryckt, rosettformad bladlav. Ovansidan är grå i mitten och mer eller mindre brun mot kanterna. Loberna är ihåliga, 1–3 mm breda med svart undersida. Framförallt mot centrum av bålen finns isidier som snart upplöses i soredier och bildar diffust avgränsade soral. Apothecier är okända från Sverige. Mörk blåslav är lik grynig blåslav Hypogymnia farinacea vilken har en rent grå bål med enbart soral. Isidierna skiljer den också från den närstående knottriga blåslav Hypogymnia bitteri som även den har en mot kanterna mörk bål, men denna art har huvudsoral på små, mer eller mindre uppstigande sidolober.
Utbredning
Länsvis förekomst för mörk blåslav Observationer i Sverige för mörk blåslav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer från Dalarna till Torne Lappmark på ca 20 lokaler. Utanför Sverige finns mörk blåslav i bergstrakter i Norge, Finland (rödlistad) och övriga Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Omkring 20 lokaler är kända i fjällnära skog men arten är ibland svår att skilja från grynig blåslav Hypogymnia farinacea och knottrig blåslav H. bitteri. Förekommer i extremare miljöer än den likaså rödlistade knottrig blåslav Hypogymnia bitteri. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (100-2000). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (20-400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (80-1600) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Mörk blåslav förekommer i huvudsak i fjällnära skog i det översta barrskogsbältet och i fjällbjörkskog. Den växer på träd, främst gran, tall och björk, men ibland också på klippor och i så fall ofta på kalkrik berggrund. Flera av förekomsterna är belägna vid vattenfall eller forsar vilket indikerar att den kräver hög luftfuktighet. Förekommer oftast i extremare miljöer än den likaså rödlistade knottriga blåslav Hypogymnia bitteri.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Vattendrag
Vattendrag
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· glasbjörk
· glasbjörk
· gran
· gran
· rönn
· rönn
· sälg
· sälg
· tall
· tall
· vårtbjörk
· vårtbjörk
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Levande träd
Levande träd
· tall
· tall
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Parmeliaceae, Släkte Hypogymnia (blåslavar), Art Hypogymnia austerodes (Nyl.) Räsänen - mörk blåslav Synonymer Parmelia obscurata v. isidiata (Lynge) H.Magn., Parmelia obscurata (Ach.) Bitter, Imbricaria austerodes (Nyl.) Kernst., Parmelia austerodes Nyl.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Omkring 20 lokaler är kända i fjällnära skog men arten är ibland svår att skilja från grynig blåslav Hypogymnia farinacea och knottrig blåslav H. bitteri. Förekommer i extremare miljöer än den likaså rödlistade knottrig blåslav Hypogymnia bitteri. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (100-2000). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (20-400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (80-1600) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Konventioner Typisk art i 9010 Taiga (Alpin region (ALP) och Boreal region (BOR))
Mörk blåslav är en upp till 8 cm stor, tilltryckt, rosettformad bladlav. Ovansidan är grå i mitten och mer eller mindre brun mot kanterna. Loberna är ihåliga, 1–3 mm breda med svart undersida. Framförallt mot centrum av bålen finns isidier som snart upplöses i soredier och bildar diffust avgränsade soral. Apothecier är okända från Sverige. Mörk blåslav är lik grynig blåslav Hypogymnia farinacea vilken har en rent grå bål med enbart soral. Isidierna skiljer den också från den närstående knottriga blåslav Hypogymnia bitteri som även den har en mot kanterna mörk bål, men denna art har huvudsoral på små, mer eller mindre uppstigande sidolober.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för mörk blåslav

Länsvis förekomst och status för mörk blåslav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mörk blåslav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer från Dalarna till Torne Lappmark på ca 20 lokaler. Utanför Sverige finns mörk blåslav i bergstrakter i Norge, Finland (rödlistad) och övriga Europa.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Parmeliaceae  
 • Släkte
  Hypogymnia - blåslavar 
 • Art
  Hypogymnia austerodes(Nyl.) Räsänen - mörk blåslav
  Synonymer
  Parmelia obscurata v. isidiata (Lynge) H.Magn.
  Parmelia obscurata (Ach.) Bitter
  Imbricaria austerodes (Nyl.) Kernst.
  Parmelia austerodes Nyl.

Mörk blåslav förekommer i huvudsak i fjällnära skog i det översta barrskogsbältet och i fjällbjörkskog. Den växer på träd, främst gran, tall och björk, men ibland också på klippor och i så fall ofta på kalkrik berggrund. Flera av förekomsterna är belägna vid vattenfall eller forsar vilket indikerar att den kräver hög luftfuktighet. Förekommer oftast i extremare miljöer än den likaså rödlistade knottriga blåslav Hypogymnia bitteri.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Fjällbiotoper, Vattendrag, Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Barrskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Viktig)
· glasbjörk - Betula pubescens (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· rönn - Sorbus aucuparia (Viktig)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
· vårtbjörk - Betula pendula (Viktig)
Berg/hårdbotten (Viktig)
Levande träd (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Avverkning av gammal fjällnära skog är det största hotet. Åtgärder för turism som t.ex. sikthuggningar och stigdragning, kan också vara ett hot.

Påverkan
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Samtliga lokaler bör skyddas.
Utländska namn – NO: Seterlav, FI: Tunturipaisukarve.

Ahlner, S. 1948. Utbredningstyper bland nordiska barrträdslavar. Acta Phytogeogr. Suec. 22.

Karström, M. 1993. Indikatorarter som biologisk inventeringsmetod - formulering av biologiska kriterier för urval av sökbiotoper. I: Olsson, G. A. & Gransberg, M. (red.), Indikatorarter för identifiering av naturskogar i Norrbotten. Naturvårdsverket, Rapport 4276, sid. 19–96.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roland Moberg 1987. Rev. Göran Thor 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Parmeliaceae  
 • Släkte
  Hypogymnia - blåslavar 
 • Art
  Hypogymnia austerodes, (Nyl.) Räsänen - mörk blåslav
  Synonymer
  Parmelia obscurata v. isidiata (Lynge) H.Magn.
  Parmelia obscurata (Ach.) Bitter
  Imbricaria austerodes (Nyl.) Kernst.
  Parmelia austerodes Nyl.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roland Moberg 1987. Rev. Göran Thor 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.