Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mörk bronsblomfluga

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Callicera aurata
Mörk bronsblomfluga Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En stor blomfluga med långa, getinglika antenner, blåsvart rygg, bronsfärgad bakkropp, delvis mörka framfötter och mörk behåring på kroppens undersida. Förekommer från Skåne till Uppland i bryn intill lövskog med ihåliga träd.

Längd 13-17 mm, hanen ofta mindre än honan. Huvud hos hanen omkring dubbelt så brett som högt, hos honan ännu något bredare. Ryggsköldens långa, glesa och utstående behåring är oftast ljus, ibland med inslag av mörka hår. Sido- och bukplåtar svarta med lång och utstående, mörk behåring; hos honan ibland något ljusare på sidorna. Mellankroppens sidoplåtar med lång, gul behåring nedanför tvärfåran, i övrigt nakna. Lår svarta med gul spets samt lång, gul behåring, skenben gula. Fötternas första (ibland också andra) segment övervägande gult; de övriga kontrasterande mörka på både över- och undersidan.
Den andra nordiska arten, Callicera aenea, är uppifrån sett nästan identisk med C. aurata, men har helt ljus behåring på bukplåtar, höfter och lår. Vidare är alla fotsegment hos C. aenea ofta gula (segment 2-5 på sin höjd brunaktiga).
Utbredning
Länsvis förekomst för mörk bronsblomfluga Observationer i Sverige för mörk bronsblomfluga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Mörk bronsblomfluga har påträffats sällsynt i Skåne till Uppland. De nordligaste fynden kommer Uppsalatrakten och Värmland strax norr om Vänern. I övriga Norden är den känd från Skagen i Danmark samt från Norges sydspets, Hardangerfjorden och Oslofjorden. Arten förekommer i nästan hela övriga Europa; från Storbritannien söderut till Spanien, Italien, Grekland, Ukraina och Turkiet. Den finns sannolikt också i Kaukasus, Armenien och Azerbadjan. Förväxling med andra liknande arter kan emellertid inte uteslutas.
Arten är funnen i Skåne-Uppland. Totalt finns cirka 40 kända fynd, därav 15 efter 1990. Arten förekommer överallt sällsynt men torde vara den enda Callicera-arten som inte är direkt hotad på europeisk nivå.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Aktuella förekomster finns i Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Västergötland och Bohuslän. Äldre fynd finns dessutom från Öland (1937) samt Östergötland och Gotland (båda 1800-tal). Larven lever troligen i röthål på lövträd och är påträffad i bok och björk. Sannolikt kan andra lövträd särskilt sådanan med spetsiga grenvinklar bilda lämpliga röthål som ask och alm. De få kända förekomsterna är ligger långt ifrån varandra. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (10-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (40-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Mörk bronsblomfluga förekommer i anslutning till äldre ek- och bokskogar med lång kontinuitet och gott om hålträd. Den uppehåller sig företrädesvis högt uppe i träden men kommer ner för att dricka och besöka blommor. Hanen håller revir svävande ett par meter över marken i lämpliga gläntor. Flugan besöker blommor av kornell Cornus alba, älggräs Filipendula ulmaria och stenros Rosa canina. En hona hittades tidigt på morgonen när den satt orörlig på blommor av älggräs, vilket tyder på att den hade övernattat där. I Danmark har arten dessutom hittats på trubbhagtorn Crataegus monogyna, i andra länder också på kardvädd Dipsacus fullonum, eldtorn Pyracantha coccinea och björnbär Rubus spp. I Sverige varar flygtiden från början av juni till andra halvan av augusti; längre söderut från slutet av maj till oktober. Larven har påträffats i ett röthål 18 m upp i en bok Fagus sylvatica samt i ett röthål drygt en meter över marken i en björk Betula sp. Den förmodas även kunna utvecklas i röthål i andra lövträd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen, Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
· vårtbjörk
· vårtbjörk
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Syrphidae (blomflugor), Släkte Callicera (bronsblomflugor), Art Callicera aurata (Rossi, 1790) - mörk bronsblomfluga Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Aktuella förekomster finns i Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Västergötland och Bohuslän. Äldre fynd finns dessutom från Öland (1937) samt Östergötland och Gotland (båda 1800-tal). Larven lever troligen i röthål på lövträd och är påträffad i bok och björk. Sannolikt kan andra lövträd särskilt sådanan med spetsiga grenvinklar bilda lämpliga röthål som ask och alm. De få kända förekomsterna är ligger långt ifrån varandra. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (10-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (40-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En stor blomfluga med långa, getinglika antenner, blåsvart rygg, bronsfärgad bakkropp, delvis mörka framfötter och mörk behåring på kroppens undersida. Förekommer från Skåne till Uppland i bryn intill lövskog med ihåliga träd.

Längd 13-17 mm, hanen ofta mindre än honan. Huvud hos hanen omkring dubbelt så brett som högt, hos honan ännu något bredare. Ryggsköldens långa, glesa och utstående behåring är oftast ljus, ibland med inslag av mörka hår. Sido- och bukplåtar svarta med lång och utstående, mörk behåring; hos honan ibland något ljusare på sidorna. Mellankroppens sidoplåtar med lång, gul behåring nedanför tvärfåran, i övrigt nakna. Lår svarta med gul spets samt lång, gul behåring, skenben gula. Fötternas första (ibland också andra) segment övervägande gult; de övriga kontrasterande mörka på både över- och undersidan.
Den andra nordiska arten, Callicera aenea, är uppifrån sett nästan identisk med C. aurata, men har helt ljus behåring på bukplåtar, höfter och lår. Vidare är alla fotsegment hos C. aenea ofta gula (segment 2-5 på sin höjd brunaktiga).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för mörk bronsblomfluga

Länsvis förekomst och status för mörk bronsblomfluga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mörk bronsblomfluga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Mörk bronsblomfluga har påträffats sällsynt i Skåne till Uppland. De nordligaste fynden kommer Uppsalatrakten och Värmland strax norr om Vänern. I övriga Norden är den känd från Skagen i Danmark samt från Norges sydspets, Hardangerfjorden och Oslofjorden. Arten förekommer i nästan hela övriga Europa; från Storbritannien söderut till Spanien, Italien, Grekland, Ukraina och Turkiet. Den finns sannolikt också i Kaukasus, Armenien och Azerbadjan. Förväxling med andra liknande arter kan emellertid inte uteslutas.
Arten är funnen i Skåne-Uppland. Totalt finns cirka 40 kända fynd, därav 15 efter 1990. Arten förekommer överallt sällsynt men torde vara den enda Callicera-arten som inte är direkt hotad på europeisk nivå.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Syrphoidea  
 • Familj
  Syrphidae - blomflugor 
 • Underfamilj
  Eristalinae  
 • Tribus
  Callicerini  
 • Släkte
  Callicera - bronsblomflugor 
 • Art
  Callicera aurata(Rossi, 1790) - mörk bronsblomfluga

Mörk bronsblomfluga förekommer i anslutning till äldre ek- och bokskogar med lång kontinuitet och gott om hålträd. Den uppehåller sig företrädesvis högt uppe i träden men kommer ner för att dricka och besöka blommor. Hanen håller revir svävande ett par meter över marken i lämpliga gläntor. Flugan besöker blommor av kornell Cornus alba, älggräs Filipendula ulmaria och stenros Rosa canina. En hona hittades tidigt på morgonen när den satt orörlig på blommor av älggräs, vilket tyder på att den hade övernattat där. I Danmark har arten dessutom hittats på trubbhagtorn Crataegus monogyna, i andra länder också på kardvädd Dipsacus fullonum, eldtorn Pyracantha coccinea och björnbär Rubus spp. I Sverige varar flygtiden från början av juni till andra halvan av augusti; längre söderut från slutet av maj till oktober. Larven har påträffats i ett röthål 18 m upp i en bok Fagus sylvatica samt i ett röthål drygt en meter över marken i en björk Betula sp. Den förmodas även kunna utvecklas i röthål i andra lövträd.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen, Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog, Trädbärande gräsmark, Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Öppen fastmark, Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· vårtbjörk - Betula pendula (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Avverkning av äldre gamla rötskadade träd i skogsbestånd, parker och alléer är förmodligen det största hotet mot arten. Slutavverkning av äldre lövträdsrika skogsbestånd, speciellt sådana med ek, björk och bok är också ett hot.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Bevarande av äldre, ursprungliga lövträdsbestånd och rötskadade träd i parker och alléer. Sörj för successionsträd. Lövandelen i skogslandskapet bör ej tillåtas minska. Kartläggning av artens förekomst och biologi erfordras för att bättre kunna specificera riktade åtgärder.
Namngivning: Callicera aurata (Rossi, 1790). Fauna Etrusca 2: 288. Originalbeskrivning: Syrphus auratus.

Etymologi: aurata fem. av auratus (lat.) = förgylld, guldfärgad.

Uttal: [Kallísera avráta]

Bartsch, H. 1995. Check List for Swedish Hoverflies. Eget förlag, Järfälla.

Bartsch, H. 2001. Swedish Province Catalogue for Hoverflies (Diptera, Syrphidae). Entomologisk tidskrift 122: 189-

Bartsch, H., Binkiewicz, E., Klintbjer, A., Rådén, A & Nasibov, E. 2009. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Tvåvingar: Blomflugor: Eristalinae & Microdontinae. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Malm, A.W. 1863. Anteckningar öfver Syrphici i Skandinavien och Finland.

Morris, R.K.A. 1998. Hoverflies of Surrey. Surrey Wild Life Trust. Surrey.

Nielsen, T.R. 1999. Check-list and distribution maps of Norwegian Hoverflies, with description of Platycheirus laskai nov. sp. (Diptera, Syrphidae). Norsk Institutt for Naturforskning. Fagrapport 35.Trondheim.

Perry, L. 1996. Callicera aurata in Suffolk found breeding in birch. Dipterist Digest (new series) 3: 53.

Rotheray, G.E. 1993. Colour guide to Hoverfly Larvae (Diptera, Syrphidae). Dipterist Digest 9: 1–156.

Sarthou, J-P. & Speight, M.C.D. 1997. Inventaire faunistique des Diptères Syrphidae et Microdontidae du sud-ouest de la France. Bulletin de la Société entomologique de France 102: 457–480.

Speight, M.C.D. 1991. Callicera aenea, C. aurata, C. fagesii and C. macquartii redefined, with a Key to and Notes on the European Callicera Species (Diptera: Syrphidae). Dipterists Digest 10: 1-25.

Speight, M.C.D. 1996. Syrphidae (Diptera) of Central France. Volucella 2: 20–35.

Speight, M.C.D. 2000. Species accounts of European Syrphidae (Diptera): species of the Atlantic, Continental and Northern Regions. In: Speight, M.C.D., Castella, E., Obrdlik, P. and Ball, S. (eds.) Syrph the Net, the database of European Syrphidae , vol.20. Syrph the Net publications, Dublin.

Speight, M.C.D. & Castella, E. 2000. Range and Status data for European Syrphidae (Diptera): species of the Atlantic, Continental & Northern Regions. In: Speight, M.C.D., Castella, E., Obrdlik, P. and Ball, S.(eds.) Syrph the Net, the database of European Syrphidae , vol. 21, Syrph the Net publications, Dublin.

Zetterstedt, J.W. 1843. Diptera Scandinaviae. II.

Zetterstedt, J.W. 1859. Diptera Scandinaviae. XIII.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Bartsch 2009 (kännetecken, ekologi, utbredning, bearbetad av Ragnar Hall, ArtDatabanken). Rev Jonas Sandström 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Syrphoidea  
 • Familj
  Syrphidae - blomflugor 
 • Underfamilj
  Eristalinae  
 • Tribus
  Callicerini  
 • Släkte
  Callicera - bronsblomflugor 
 • Art
  Callicera aurata, (Rossi, 1790) - mörk bronsblomfluga
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Bartsch 2009 (kännetecken, ekologi, utbredning, bearbetad av Ragnar Hall, ArtDatabanken). Rev Jonas Sandström 2012