Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mörk dvärgmossa

Organismgrupp Mossor Seligeria calcarea
Mörk dvärgmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar 1-2 mm höga, mörkgröna skott som växer enstaka eller flera tillsammans. Bladen smalnar av från en oval bas till en långt utdragen, styv spets som fylls ut av den kraftiga nerven. Bladkanten är svagt tandad eller otandad där bladet smalnar av. Arten är samkönad och kapslar är vanliga. Kapselskaftet är 1-2(-3) mm långt. Den korta, ovala till päronformade kapseln har rödbruna, trubbiga peristomtänder. Som torr och tömd är kapseln urnformig till trattlik. Sporerna är 14-18 µm i diameter.
Mörk dvärgmossa känns igen på de styva bladspetsarna och de förhållandevis stora sporerna. Den växer ofta tillsammans med kalkdvärgmossa S. donniana som dock har en mindre, smalare kapsel utan peristom.
Utbredning
Länsvis förekomst för mörk dvärgmossa Observationer i Sverige för mörk dvärgmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer mycket sällsynt i södra Sveriges kalkområden, och den var länge känd enbart från Västergötland. Gos (1993) anger den även för Västmanland och Jämtland. Den förekommer sällsynt i Danmark. Det är osäkert om den förekommer i Norge, och i Finland är den endast funnen på en lokal nära gränsen till Ryssland. I övriga Europa är arten känd från Storbritannien i väster till Rumänien i öster. Dessutom är den känd från Kaukasus, Japan och Nordamerika. Arten är rödlistad även i andra länder i Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Mörk dvärgmossa växer på kalksten i skuggiga miljöer och är mycket sällsynt. Artens är knuten till kalkbranter som har en begränsad utbredning i Sverige och är ett attraktivt exkursionsmål för bryologer. Den är fåtalig på varje lokal och förekomsterna är beroende av fuktighet vilket gör arten sårbar för långa perioder av torka. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (40-1800). Antalet lokalområden i landet skattas till 2. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 21000 km² och förekomstarean (AOO) till 40 (8-360) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Mörk dvärgmossa växer på sten - framförallt i kalkrika trakter. I Sverige utgörs underlaget främst av kalksten. I Danmark och Storbritannien hittar man den även på lodytor av krita. Den växer helst på fuktiga, skuggiga lokaler, men den kan även förekomma på mer exponerade platser. Mossvegetationen är ofta mycket sparsam där den växer, men den kan påträffas tillsammans med kalkdvärgmossa S. donniana. Mogna kapslar påträffas framförallt på sommaren.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Grimmiales, Familj Seligeriaceae, Släkte Seligeria (dvärgmossor), Art Seligeria calcarea (Hedw.) Bruch & Schimp - mörk dvärgmossa Synonymer Seligeria calcarea (Hedw.) B. S. G.

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Mörk dvärgmossa växer på kalksten i skuggiga miljöer och är mycket sällsynt. Artens är knuten till kalkbranter som har en begränsad utbredning i Sverige och är ett attraktivt exkursionsmål för bryologer. Den är fåtalig på varje lokal och förekomsterna är beroende av fuktighet vilket gör arten sårbar för långa perioder av torka. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (40-1800). Antalet lokalområden i landet skattas till 2. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 21000 km² och förekomstarean (AOO) till 40 (8-360) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Arten bildar 1-2 mm höga, mörkgröna skott som växer enstaka eller flera tillsammans. Bladen smalnar av från en oval bas till en långt utdragen, styv spets som fylls ut av den kraftiga nerven. Bladkanten är svagt tandad eller otandad där bladet smalnar av. Arten är samkönad och kapslar är vanliga. Kapselskaftet är 1-2(-3) mm långt. Den korta, ovala till päronformade kapseln har rödbruna, trubbiga peristomtänder. Som torr och tömd är kapseln urnformig till trattlik. Sporerna är 14-18 µm i diameter.
Mörk dvärgmossa känns igen på de styva bladspetsarna och de förhållandevis stora sporerna. Den växer ofta tillsammans med kalkdvärgmossa S. donniana som dock har en mindre, smalare kapsel utan peristom.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för mörk dvärgmossa

Länsvis förekomst och status för mörk dvärgmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mörk dvärgmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer mycket sällsynt i södra Sveriges kalkområden, och den var länge känd enbart från Västergötland. Gos (1993) anger den även för Västmanland och Jämtland. Den förekommer sällsynt i Danmark. Det är osäkert om den förekommer i Norge, och i Finland är den endast funnen på en lokal nära gränsen till Ryssland. I övriga Europa är arten känd från Storbritannien i väster till Rumänien i öster. Dessutom är den känd från Kaukasus, Japan och Nordamerika. Arten är rödlistad även i andra länder i Europa.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Grimmiales  
 • Familj
  Seligeriaceae  
 • Släkte
  Seligeria - dvärgmossor 
 • Art
  Seligeria calcarea(Hedw.) Bruch & Schimp - mörk dvärgmossa
  Synonymer
  Seligeria calcarea (Hedw.) B. S. G.

Mörk dvärgmossa växer på sten - framförallt i kalkrika trakter. I Sverige utgörs underlaget främst av kalksten. I Danmark och Storbritannien hittar man den även på lodytor av krita. Den växer helst på fuktiga, skuggiga lokaler, men den kan även förekomma på mer exponerade platser. Mossvegetationen är ofta mycket sparsam där den växer, men den kan påträffas tillsammans med kalkdvärgmossa S. donniana. Mogna kapslar påträffas framförallt på sommaren.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Ädellövskog, Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Allt som kan förändra lokalklimatet utgör hot, såsom avverkning av skogen och förändring av hydrologin genom t.ex. dränering. Stenbrytning och annan exploatering av lokalerna utgör andra potentiella hot mot arten.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Ingrepp som förändrar lokalklimatet på lokalerna för arten bör undvikas. Skog i anslutning till kalkbranter bör undantas från skogsbruk generellt. Kända lokaler bör skyddas mot stenbrytning och annan exploatering. Ytterligare återbesök på kända lokaler måste ske för att se om artens fortlevnad i Sverige är säkerställd eller om ytterligare åtgärder behövs för att skydda arten.
Utländska namn -- DK: Skygge-Kalkmos, GB: Chalk Rock-bristle.

Etymologi: calcarius = kalk-, som växer på kalk; calc-is genitiv calx (lat.) = kalksten; suffixet -arius (lat.). Torde syfta på att arten förekommer på kalksten även om det språkligt indikerar att det skulle syfta på calcar (lat.) = sporre.
Uttal: [Seligeria kalkárea]

KEY FACTS Chalk Bristle-moss. Shoots 1-2 mm long, growing scattered or forming dark green patches. Leaf margin finely crenulate above. Capsules common, pyriform with blunt teeth, urceolate to funnel-shaped when empty. Seta 1-2(-3) mm. Spores 14-18 µm, mature in summer. - Grows on calcareous rock, mainly in shady and moist habitats, but sometimes also in more exposed situations. A very rare species, in the Nordic countries found only at a few localities.

Crum, H. & Anderson, L. E. 1981. Mosses of eastern North America, Vol. 1 & 2: Columbia University Press, New York.

Fojcik, B. 1995. Seligeria calcarea (Musci, Seligeriaceae) in Wyzyna Wielunska (Central Poland). Fragmenta Floristica et Geobotanica 40(2): 911-913.

Gos, L. 1993. Two species of Seligeria (Musci, Seligeriaceae) new to Finland. Fragmenta Floristica et Geobotanica 38(2): 509-512.

Hakelier, N. 1966. Bidrag till Sveriges mossflora V. Svensk Bot. Tidskr. 60: 216-217.

Hakelier, N. & Larsson, B.M.P. 1974. Nordisk Bryologisk Förenings exkursion 1974. Lindbergia 3: 345-346.

Lönnell, N. 2006. Seligeria calcarea mörk dvärgmossa s. 214. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 6-23], Bladmossor. Sköldmossor - blåmossor : Bryophyta : Buxbaumia - Leucobryum. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Vitt, D.H. 1976. The genus Seligeria in North America. Lindbergia 3: 241-275.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Lönnell 1998. Rev. Niklas Lönnell 2006. Uppdaterat 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Grimmiales  
 • Familj
  Seligeriaceae  
 • Släkte
  Seligeria - dvärgmossor 
 • Art
  Seligeria calcarea, (Hedw.) Bruch & Schimp - mörk dvärgmossa
  Synonymer
  Seligeria calcarea (Hedw.) B. S. G.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Lönnell 1998. Rev. Niklas Lönnell 2006. Uppdaterat 2010.