Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mörk dyngrässkinnbagge

Organismgrupp Halvvingar, Skinnbaggar Dimorphopterus spinolae
Mörk dyngrässkinnbagge Halvvingar, Skinnbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Mörk dyngrässkinnbagge är en långsmal svartfärgad skinnbagge, allt utom täckvingarna är svart. Täckvingarna har svart teckning på ljusare botten. Antennerna är mycket korta jämfört med andra släkten av familjen Lygaeidae. Kroppslängd 4,5–5,0 mm
Utbredning
Länsvis förekomst för mörk dyngrässkinnbagge Observationer i Sverige för mörk dyngrässkinnbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige funnen på ett par lokaler i Skåne. Arten har försvunnit från hälften av dessa lokaler och den har ej upptäckts på några nya. Arten har sin nordligaste utbredning i Sydsverige, och är närmast funnen i Nordtyskland och Danmark. Utbredningen omfattar kuster och inland i östra och sydöstra Europa österut till Kina.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(iv)+2ab(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Utbredningen omfattar kuster och inland i östra och sydöstra Europa österut till Kina, I Sverige funnen på 7 lokaler i Skåne. Arten har försvunnit från ca 50% av tidigare lokaler och ej upptäckts på nya. Orsaken till artens minskning är ej känd. Av totalt 16 fynd är 5 gjorda efter 1950. Lever i bladslidorna av sandrör och strandråg på sanddyner vid kusten. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (3-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 44 (44-800) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (12-75) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iv)+2ab(iv)).
Ekologi
Mörk dyngrässkinnbagge lever på sanddyner vid kuster. Nymfer och vuxna ses ofta sitta i stort antal i bladslidorna av sandrör, Ammophila arenaria, och strandråg, Leymus arenarius. De livnär sig på suga växtsafter från värdväxtens blad. Detta är relativt ovanligt inom familjen Lygaeidae där de flesta arterna suger ur frön. Övervintringen sker som vuxen, enligt uppgift från Kina, ofta ibland döda rötter och bladslidor. Parning sker på våren, och äggen läggs sedan på värdväxten. Vuxna individer av den nya generationen dyker upp i juli.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bergrör
· bergrör
· sandrör
· sandrör
· strandråg
· strandråg
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Blissidae (grässugare), Släkte Dimorphopterus, Art Dimorphopterus spinolae (Signoret, 1857) - mörk dyngrässkinnbagge Synonymer Dimorphopterus spinolai (Signoret, 1857)

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(iv)+2ab(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Utbredningen omfattar kuster och inland i östra och sydöstra Europa österut till Kina, I Sverige funnen på 7 lokaler i Skåne. Arten har försvunnit från ca 50% av tidigare lokaler och ej upptäckts på nya. Orsaken till artens minskning är ej känd. Av totalt 16 fynd är 5 gjorda efter 1950. Lever i bladslidorna av sandrör och strandråg på sanddyner vid kusten. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (3-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 44 (44-800) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (12-75) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iv)+2ab(iv)).
Mörk dyngrässkinnbagge är en långsmal svartfärgad skinnbagge, allt utom täckvingarna är svart. Täckvingarna har svart teckning på ljusare botten. Antennerna är mycket korta jämfört med andra släkten av familjen Lygaeidae. Kroppslängd 4,5–5,0 mm

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för mörk dyngrässkinnbagge

Länsvis förekomst och status för mörk dyngrässkinnbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mörk dyngrässkinnbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige funnen på ett par lokaler i Skåne. Arten har försvunnit från hälften av dessa lokaler och den har ej upptäckts på några nya. Arten har sin nordligaste utbredning i Sydsverige, och är närmast funnen i Nordtyskland och Danmark. Utbredningen omfattar kuster och inland i östra och sydöstra Europa österut till Kina.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Pentatomomorpha  
 • Överfamilj
  Lygaeoidea  
 • Familj
  Blissidae - grässugare 
 • Släkte
  Dimorphopterus  
 • Art
  Dimorphopterus spinolae(Signoret, 1857) - mörk dyngrässkinnbagge
  Synonymer
  Dimorphopterus spinolai (Signoret, 1857)

Mörk dyngrässkinnbagge lever på sanddyner vid kuster. Nymfer och vuxna ses ofta sitta i stort antal i bladslidorna av sandrör, Ammophila arenaria, och strandråg, Leymus arenarius. De livnär sig på suga växtsafter från värdväxtens blad. Detta är relativt ovanligt inom familjen Lygaeidae där de flesta arterna suger ur frön. Övervintringen sker som vuxen, enligt uppgift från Kina, ofta ibland döda rötter och bladslidor. Parning sker på våren, och äggen läggs sedan på värdväxten. Vuxna individer av den nya generationen dyker upp i juli.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bergrör - Calamagrostis epigejos (Har betydelse)
· sandrör - Ammophila arenaria (Viktig)
· strandråg - Leymus arenarius (Viktig)
Något specifikt hot är svårt att ange då några habitatförändring ej har konstaterats.

Påverkan
 • Mänsklig störning av art (Viss negativ effekt)
Bevarande av dynstränder med värdväxterna på artens kända lokaler i Skåne.

Wagner, E. 1966. Wanzen oder Heteropteren. I. Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands 54: 1-235.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Pentatomomorpha  
 • Överfamilj
  Lygaeoidea  
 • Familj
  Blissidae - grässugare 
 • Släkte
  Dimorphopterus  
 • Art
  Dimorphopterus spinolae, (Signoret, 1857) - mörk dyngrässkinnbagge
  Synonymer
  Dimorphopterus spinolai (Signoret, 1857)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2008.