Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mörk grenbock

Organismgrupp Skalbaggar, Långhorningar Grammoptera abdominalis
Mörk grenbock Skalbaggar, Långhorningar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En långsmal svart skalbagge som är beklädd med en tydlig vitgrå behåring. Den blir 5–10 mm lång. Ben och antenner är påfallande långa. Sista buksegmentet är gulbrunt. Antennerna har några bruna leder närmast huvudet. Låren är orange-färgade på mitten.
Utbredning
Länsvis förekomst för mörk grenbock Observationer i Sverige för mörk grenbock
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Av denna art hittades 1990 ett exemplar vid Verkebäck i Kalmar län vilket är det enda kända svenska fyndet. Fyndet gjordes vid en sydbrant med gamla ekar i närheten. Arten förekommer dock så nära oss som i Danmark. Världsutbredningen sträcker sig från Syd- och Västeuropa österut till Turkiet och Iran.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Larvutvecklingen sker i vitrötade lövträdsgrenar. Arten är mest påträffad på ek, främst i döda kvarsittande grenar som angripits av frätskinn. Endast känd genom ett nyligen gjort fynd i östra Småland. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Larvutvecklingen sker i vitrötade lövträdsgrenar. Arten är mest påträffad på ek, främst i döda kvarsittande grenar som angripits av frätskinn. Larven lever först under barken men gnager sig senare ner i splintveden. Larvutvecklingen tar två år. Den fullbildade skalbagge visar sig i det fria från slutet av maj till juli. Den besöker i första hand vita blommor som hagtorn.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ekar
· ekar
Levande träd
Levande träd
· ekar
· ekar
Dött träd
Dött träd
· ekar
· ekar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Cerambycidae (långhorningar), Släkte Grammoptera, Art Grammoptera abdominalis (Stephens, 1831) - mörk grenbock Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i vitrötade lövträdsgrenar. Arten är mest påträffad på ek, främst i döda kvarsittande grenar som angripits av frätskinn. Endast känd genom ett nyligen gjort fynd i östra Småland. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En långsmal svart skalbagge som är beklädd med en tydlig vitgrå behåring. Den blir 5–10 mm lång. Ben och antenner är påfallande långa. Sista buksegmentet är gulbrunt. Antennerna har några bruna leder närmast huvudet. Låren är orange-färgade på mitten.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för mörk grenbock

Länsvis förekomst och status för mörk grenbock baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mörk grenbock

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Av denna art hittades 1990 ett exemplar vid Verkebäck i Kalmar län vilket är det enda kända svenska fyndet. Fyndet gjordes vid en sydbrant med gamla ekar i närheten. Arten förekommer dock så nära oss som i Danmark. Världsutbredningen sträcker sig från Syd- och Västeuropa österut till Turkiet och Iran.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Cerambycidae - långhorningar 
 • Underfamilj
  Lepturinae  
 • Tribus
  Lepturini  
 • Släkte
  Grammoptera  
 • Art
  Grammoptera abdominalis(Stephens, 1831) - mörk grenbock

Larvutvecklingen sker i vitrötade lövträdsgrenar. Arten är mest påträffad på ek, främst i döda kvarsittande grenar som angripits av frätskinn. Larven lever först under barken men gnager sig senare ner i splintveden. Larvutvecklingen tar två år. Den fullbildade skalbagge visar sig i det fria från slutet av maj till juli. Den besöker i första hand vita blommor som hagtorn.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
Levande träd (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
Arten har förmodligen en mycket begränsad utbredning i landet och slumpvisa faktorer kan därför slå ut arten. Röjer man bort döda grenar som sitter kvar på levande gamla ekar inom det berörda området är detta ett allvarligt hot mot arten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Man bör genom riktat eftersök försöka få en bättre bild av hur arten är utbredd i landet samt hur frekvent den är. Man bör undvika att stamkvista gamla ekar och göra allt för att livslängden hos dessa träd görs så lång som möjligt, bl.a. genom framgallringar av gamla ekar i beteslandskap.

Bense, U. 1995. Longhorn Beetles – Illustrated Key to Cerambycidae and Vesperidae of Europe. Margraf Verlag, sid. 139.

Bilý, S. & Mehl, O. 1989. Longhorn Beetles (Coleoptera, Cerambycidae) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. Vol. 22: 56.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Entom. Meddel. 33: 344.

Koch, K. 1992. Die Käfer Mitteleuropas. Ökologie Bd. 3: 17.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Cerambycidae - långhorningar 
 • Underfamilj
  Lepturinae  
 • Tribus
  Lepturini  
 • Släkte
  Grammoptera  
 • Art
  Grammoptera abdominalis, (Stephens, 1831) - mörk grenbock
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.