Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mörk lundlav

Organismgrupp Lavar Scutula effusa
Mörk lundlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Mörk lundlav är en skorplav med en fint kornig, grön till gröngrå bål. Apothecier är rödbruna till svarta, plana och 0,4–0,8 mm breda. Kanten har samma färg som disken eller är mörkare. I tvärsnitt är den orangebrun i övre delen men bleknar nedåt och kristaller saknas. Hypotheciet är blekt och hymeniet upptill orangebrunt. Sporerna är brett ellipsoida, 6–7-celliga och 23–30 × 5,5–7 µm.
Utbredning
Länsvis förekomst för mörk lundlav Observationer i Sverige för mörk lundlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Ett 20-tal aktuella fynd finns från Öland, Gotland, Småland, Bohuslän, Södermanland och Uppland. Arten har gått tillbaka och har uppenbarligen försvunnit från flera lokaler. I övriga Norden finns den bara i Danmark där den är rödlistad. Arten har även försvunnit från England och är vittspridd men sällsynt i övriga Mellan- och Sydeuropa. Den finns även på Kanarieöarna. I nordvästra Nordamerika finns dessutom tre förekomster.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
A3bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Ett 20-tal aktuella lokaler i södra och mellersta Sverige. Växer i gläntor och parker på grova ädellövträd, nästan alltid på alm eller ask. Bara hittad på lokaler med andra rödlistade lavar. Almsjukan och askskottssjukan är allvarliga hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 100 (40-200). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (20-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (80-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 50 (30-75) % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 80 (70-95) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 70 (50-95) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt A-kriteriet. (A3bc).
Ekologi
Mörk lundlav växer i gläntor i skogar och parker med lång trädkontinuitet på gamla ädellövträd, främst alm, ask och lönn. Bara hittad på lokaler med andra rödlistade lavar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· ask
· ask
· lundalm
· lundalm
· skogsalm
· skogsalm
· skogslönn
· skogslönn
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Pilocarpaceae, Släkte Scutula, Art Scutula effusa (Rabenh.) Kistenich et al. - mörk lundlav Synonymer Lecidea auerswaldii Hepp ex Stizenb., Bacidia effusa (Auersw. ex Rabenh.) Lettau, Bacidia effusella Zahlbr., Bacidia auerswaldii (Hepp ex Stizenb.) Mig., Bilimbia effusa Rabenh.

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier A3bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Ett 20-tal aktuella lokaler i södra och mellersta Sverige. Växer i gläntor och parker på grova ädellövträd, nästan alltid på alm eller ask. Bara hittad på lokaler med andra rödlistade lavar. Almsjukan och askskottssjukan är allvarliga hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 100 (40-200). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (20-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (80-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 50 (30-75) % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 80 (70-95) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 70 (50-95) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt A-kriteriet. (A3bc).
Mörk lundlav är en skorplav med en fint kornig, grön till gröngrå bål. Apothecier är rödbruna till svarta, plana och 0,4–0,8 mm breda. Kanten har samma färg som disken eller är mörkare. I tvärsnitt är den orangebrun i övre delen men bleknar nedåt och kristaller saknas. Hypotheciet är blekt och hymeniet upptill orangebrunt. Sporerna är brett ellipsoida, 6–7-celliga och 23–30 × 5,5–7 µm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för mörk lundlav

Länsvis förekomst och status för mörk lundlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mörk lundlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Ett 20-tal aktuella fynd finns från Öland, Gotland, Småland, Bohuslän, Södermanland och Uppland. Arten har gått tillbaka och har uppenbarligen försvunnit från flera lokaler. I övriga Norden finns den bara i Danmark där den är rödlistad. Arten har även försvunnit från England och är vittspridd men sällsynt i övriga Mellan- och Sydeuropa. Den finns även på Kanarieöarna. I nordvästra Nordamerika finns dessutom tre förekomster.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Pilocarpaceae  
 • Släkte
  Scutula  
 • Art
  Scutula effusa(Rabenh.) Kistenich et al. - mörk lundlav
  Synonymer
  Lecidea auerswaldii Hepp ex Stizenb.
  Bacidia effusa (Auersw. ex Rabenh.) Lettau
  Bacidia effusella Zahlbr.
  Bacidia auerswaldii (Hepp ex Stizenb.) Mig.
  Bilimbia effusa Rabenh.

Mörk lundlav växer i gläntor i skogar och parker med lång trädkontinuitet på gamla ädellövträd, främst alm, ask och lönn. Bara hittad på lokaler med andra rödlistade lavar.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
· lundalm - Ulmus minor (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Det främsta hotet utgör skogsbruk och avverkning av gamla träd. Även almsjukan är ett hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
Skydda alla aktuella lokaler.

Arup, U., Ekman, S., Fritz, Ö., Frödén, P., Johansson, T., Knutsson, T., Lindblom, L., Lundkvist, H., & Westberg, M. (under tryckning). Epifytiska lavar i ädellövskog på ön Jungfrun. Svensk. Bot. Tidskr.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Pilocarpaceae  
 • Släkte
  Scutula  
 • Art
  Scutula effusa, (Rabenh.) Kistenich et al. - mörk lundlav
  Synonymer
  Lecidea auerswaldii Hepp ex Stizenb.
  Bacidia effusa (Auersw. ex Rabenh.) Lettau
  Bacidia effusella Zahlbr.
  Bacidia auerswaldii (Hepp ex Stizenb.) Mig.
  Bilimbia effusa Rabenh.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.